אאא

דף עב

1. התחייבות למכור. 2. חיבור ליי"נ. 3. נצוק.

  1. חלות קנין התחייבות למכור 1. התחייב למכור לאחד ומכר לאחר, לאביי השני קנה כיון שלא פסק עם הראשון ולרב יוסף הראשון קנה ובמשנתנו זה משום חומרא דיין נסך. ופשט דאף לגבי פרקן ומדד שמעינן דמשיכה בלא פיסוק לא מהניא. 2. אמר שימכור לו במאה ומכר לאחר במאה ועשרים, לר"נ הראשון קנה ולר"י השני משום דזוזי אנסוהו. 3. אמר שהמחיר כדשיימי בתלתא סגי בשנים מתוך שלשה, וכדאמרי בתלתא דווקא שלש. 4. כד שיימי בארבעה עד שיאמרו כולם, וכ"ש כדאמרי בארבעה. 5. אמר בשלשה ושמו ומבקש ששלשה אחרים ישומו, לר"פ מעכב ולר"ה בר"י אינו מעכב.

  2. בעי אם נצוק וקטפרס ומשקה טופח הוו חיבור לענין יין נסך, ומייתי 1. מהא דאינם חבור לטומאה ולטהרה, ש"מ דלענין יי"נ הוי חיבור. 2. מסיפא דאשבורן חיבור לטומאה וטהרה ש"מ דלא ליי"נ, אלא ליכא למשמע מינה. 3. במשנתנו נטל משפך ומדד לצלוחית של גוי ואח"כ לישראל אם יש בו עכבת יין אסור ש"מ דנאסרה בניצוק, ודחי מרבי חייא דאמר שפסחתו ונתמלאת צלוחיתו. 4. שלא פחסתו שרי ש"מ אינו חיבור, ודחי דבזה תיבעי. 5. במשנתנו המערה מכלי לכלי מה שמערה ממנו מותר ש"מ שהנצוק חיבור, והכלי לא נאסר דאיירי שנפסק הקילוח. 6. מסיפא דמה שעירה לתוכו אסור משמע דנצוק שרי, אלא ליכא למשמע מינה. 7. המערה מחבית לבור הקילוח היורד משפת חבית ולמטה אסור, ותירץ דאיירי שגוי מערה וכחו אסור רק מדרבנן להכי לא אסרו את תוך החבית.

  3. הדינים בנצוק 1. להלכה נצוק חיבור, להכי כאשר שופכים יין לגוי צריך להזהר שיפסק הקילוח. 2. גוי שנגע בגישתא ובת גישתא אסור אף למ"ד נצוק אינו חיבור, משום שכל היין נגרר אחריו. 3. שתיה בקנישקין שרי כיון שמה שמוצץ אינו חוזר, וה"מ אם הישראל גמר לפני הגוי ואם לאו אסור.

 

שאלות לחזרה ושינון

 

  1. חלות קנין התחייבות למכור (5)

  2. השמועות האם ניצוק נחשב חיבור ליין נסך (7)

  3. הדינים בניצוק (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com