עבודה זרה עג' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
(צילום: נתי שוחט, פלאש 90)

דף עג

1. יי"נ שנפל לבור. 2. הגדילו באיסור. 3. כמות האיסור.

  1. דיני יין נסך שנפל לבור שנאמרו בשם רבי יוחנן 1. לרב דימי המערה מחבית לבור ראשון ראשון בטל, ומעמיד את כל המשנה שנופל לתוך איסור בין לגבי משהו ובין בנ"ט. 2. לרב יצחק דווקא המערה מצרצור קטן בטל ולא מחבית כיון דנפיש עמודיה. 3. לרבין ולל"ב דרב שמואל, אם נפל קיתון של מים לבור יין שנשפך לתוכו יין נסך, רואים את ההיתר כאילו אינו והשאר בטל ע"י המים. ולל"ק דרב שמואל דווקא אם נפלו המים לפני היין, ואם נפל תחילה אין בכח המים לבטלו.

  2. יין נסך ומים שנפלו לבור יין, לחזקיה כל זמן שהגדילו באיסור אסור עד שיין ההיתר יפול לבסוף, ולר"י שרי. ומחלוקתם 1. שאור חולין ותרומה שנפלו לעיסה וחמצו יחד, לר"א אזלינן בתר האחרון וכחזקיה ולחכמים בעינן שיהא באיסור כדי לחמץ בפ"ע וכר"י, ודחי דר"א אוסר אף הגדילו בהיתר כשלא סילק את האיסור. 2. לחזקיה לית ליה רואין ולר"י אמרינן, ואף דבעו מר"י האם אמרינן רואין בשתי כוסות יין שמזגן ועירבן ולא פשט, לבסוף פשט דאמרינן רואין.

  3. כמות האיסור בכדי שתאסר תערובתו במינו 1. לרב ושמואל כל איסורין שבתורה במינן במשהו ושלא במינן בנ"ט, וזה הכלל שבמשנה לרבות שאר איסורין שבתורה. 2. לר"י ור"ל כל איסורין שבתורה אף במינן בנ"ט, חוץ מטבל ויין נסך שבמינן במשהו. ע"ז משום חומרתה, וטבל דכהתירו כך איסורו שחיטה אחת פוטרת וזה הכלל לרבות טבל.

 

שאלות לחזרה ושינון

  1. דיני יין נסך שנפל לבור (3)

  2. יין נסך ומים שנפלו לבור מים הדין ובמאי פליגי (2)

  3. כמות האיסור בכדי שתאסר תערובתו במינו (2)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com