אאא

פרק רביעי – רבי ישמעאל

דף עד

1. האיסורים בכ"ש. 2. רשב"ג בנפילת יין. 3. הכשרת גת.

  1. האיסורים שתעורבתם נאסרת בכל שהוא, שהם דבר שבמנין ואיסורי הנאה 1. יין נסך. 2. עבודה זרה. 3. עורות לבובין. 4. שור הנסקל. 5. עגלה ערופה. 6. ציפורי מצורע. 7. שיער נזיר. 8. פטר חמור. 9. בשר בחלב. 10. שעיר המשתלח. 11. חולין שנשחטו בעזרה. 12. חתיכות נבילה, אמרינן דאינן איסורי הנאה. 13. חמץ בפסח, אינו דבר שבמנין. 14. אגוזי פרך ורימוני בדן, נאמרו במשנה דערלה. 15. ככרות בעה"ב לר"ע דחמץ בפסח הוי אסוה"נ, התם נמי קחשיב להו.

  2. יין נסך שנפל לבור, לת"ק כולו אסור בהנאה ולרשב"ג ימכר כולו חוץ מדמי היי"נ שבו. ופסקינן כרשב"ג 1. חבית שנתערבה בחבית לכו"ע. 2. יין ביין, רק לשמואל ולא להלכה. 3. בסתם יינם אף יין ביין.

  3. הכשרת גת של גוי 1. גת זפותה, לרבי מנגב ולחכמים של אבן מנגב של עץ קולף ושל חרס אסורה, ורבא אמר שיש להרתיחה. והניגוב באפר ומים, וי"א דבעינן עוד פעם אפר. 2. גת זפותה שדרך בה, בעיא קילוף משום שיש בה סדקים. 3. גת שאינה זפותה, סגיא בהדחה. 4. עקלים של שיפה וגמי מיישנן במשך שנה או מבד עד לבד שאחריה, ויכול לטהרן מיידית בחליטה ברותחין או מי זיתים או שמניחן י"ב שעות תחת מעין שמימיו רודפין. 5. משמרת: של שיער מדיחן, צמר מנגבן, ופשתן מיישנן ויש לפתוח את הקשרים. 6. סלים לסינון יין, הקשורים בחבלי צורי דקל מדיחן, בגמי מנגבן, ובפשתן מיישנן.

 

שאלות לחזרה ושינון

דף עד

  1. האיסורים שתערובתן נאסרת בכל שהוא (15)

  2. יין נסך שנפל לבור, המחלוקת והלכתא (3)

  3. הכשרת גת של גוי (6)

דף עה

1. הולכת טומאה. 2. הטבלת כלים.

  1. עד היכן הולכת הטומאה 1. ע"ה שהושיט ידו לגת ונגע באשכולות, פליגי האם רק האשכול וסביבותיו טמאין או כל הגת. 2. שרץ שנמצא בריחים ומשקה מהלך הכל טמא, משום דהתם לא מפסיק מידי.

  2. דיני הטבלת כלים הלקוחים מעכו"ם 1. בכלי עכו"ם ילפינן שנאמר באש וטהר להוסיף טהרה והיא מי מקוה וא"צ הערב שמש, וכתיב במי נדה לומר דסגי בארבעים סאה וא"צ הזאת שלישי ושביעי. 2. ילפינן לכלים חדשים מהא דכלים שליבנן ונעשו כחדשים בעו טבילה. 3. דווקא כלי סעודה, שהם אמורין בפרשה. 4. כלים שאולין א"צ טבילה, וגבי במשכנתא בעי מה הדין. 5. כלי מתכות צריכים טבילה, וכן כלי זכוכית הואיל ואם נשברו יש להן תקנה, ובקוניא פליגי אי כתחילתו וא"צ או כסופו שמצופה במתכת וצריך.

 

שאלות לחזרה ושינון

דף עה

  1. עד היכן הולכת טומאה (2)

  2. דין הטבלת כלים הלקוחין מעכו"ם (5)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com