אאא

המשפיע החסידי הפופולרי, הרב הצדיק רבי אלימלך בידרמן, נשא השבוע דברים לקראת ליל הסדר ובו פירט את הסגולה המשמעותית של הלילה שבה אפשר לפעול ישועות גדולות לכל אחד ואחד.

הרב בידרמן ציטט דרשה שנשא הגה"צ רבי אליהו גוטמאכער זצ"ל, הנודע כ'הצדיק מגריידיץ', בה האריך בגודל הלילה להיעשות בו ניסים לישראל, שגם מי שנולד במבלז רע, בבני, בחיי או בממוני, יכול להתפלל על זה בליל הסדר ויפעל לשנות את מזלו לטובה.

הרב ציטט את הזוהר הקדוש שהקב"ה וכל הפלמיא של מעלה יורדים לחזות בעבודת בני ישראל בליל הסדר ולכן הוא הזמן המסוגל מאוד לתפילה שהרי הקב"ה וכל הפמליא שלו עומדים סביב כל אחד ואחד מאיתנו וכל שערי רחמים פתוחים לפניו.

אך ביתור הזמן לפעול ישועה בליל הסדר הוא בעת אמירת "ונצעק על ה'", זה הזמן לקיים "ונצעק", לזעוק להתחנן לפני אבינו אב הרחמן, כל אחד לפי צרכו ומכאובו.

הרב בידרמן סיפר מספר סיפורי ניסים מאנשים שנושעו על ידי שקיימו את ה"ונצעק", שפכו את לבם בליל הסדר לפני הקב"ה וראו ישועות.

הרב את הסיפור שסיפר הרה"ק רבי חיים מאיר יחיאל ה'שרף' ממאגלניצא זי"ע, מעשה שהיה עם רבו ה'אוהב ישראל' מאפטא זי"ע, ביהודי כפרי ששכר בית מזיגה מהפריץ, אך לקראת חג הפסח - מועד התשלום - לא היה לו כסף לשלם לפריץ שאיים עליו כי רע ומר יהיה עונשו.

בצר לו שם פעמיו אל רבו ה'אוהב ישראל' מאפטא, אך בטרם נכנס אל הרב, שמע את דרשת שבת הגדול במהלכה אמר ה'אוהב ישראל' כי כל איש שנמצא בצרה וזקוק לישועה ורחמים, אם יצעק אל ה' בלילה ההוא, כולם יוושעו.

הכפרי שמע את הדברים ומיהר לשוב אל ביתו בצאת השבת, ובליל הסדר כשהגיעו אל הפסקה "ונצעק אל ה'", הורה לבני ביתו לצעוק כדי שיוושעו, והם אכן החלו לצעוק בקולי קולות, עד שלפתע דפק גוי על דלת ביתם כשבידיו שתי קדירות. הגוי סיפר להם כי השתכר והרג את אשתו וכעת הוא נס על נפשו, ולכן מפקיד בידיהם את הקדירות המלאות בזהב, אחת תישאר אצלם והשניה - יחזירו לו באם ישוב. וכך נוכח היהודי לראות בחוש כיצד נושע מיד בזכות הצעקה.