אאא

פרק קמא – הורו ב"ד

דף ב

  1. סוגי האנשים בדין הורו ב"ד וטעו 1. יחיד שתלה בב"ד ולא עשה עם רוב הצבור, משנתנו פוטרת והברייתא מחייבת כדלקמן, והמקרה שעשו ועשה עמהן או אחריהן או שהב"ד לא עשו כלל. 2. אחד מהן או תלמיד שראוי להוראה ידע שטעו חייב, ואתי לרבות גמיר או סביר, וטעה במצוה לשמוע דברי חכמים. 3. זה הכלל, התולה בעצמו בהוראה חייב, וזה מי שרגיל לבעט בהוראה אף שעשה על פי ב"ד. 4. יחיד התולה בב"ד פטור, אף אם נודע לב"ד שטעו.

  2. נחלקו בגמרא האם נגמרה הוראה כבר כאשר הב"ד אמרו מותרין אתם, או עד שיאמרו לעשות.  והראיות שעד שיאמרו לעשות 1. זקן ממרא, דחייב כשהורה לעשות. 2. אשת איש מותרת רק כאשר הב"ד התירוה להנשא. 3. מלשון הורו ב"ד לעבור.

  3. ב"ד שהתירו חלב ונתחלף לו חלב בשומן, איכא פלוגתא האם פטור או חייב. והשמועות 1. עשה שוגג על פיהם, לל"ק אתי לפטרו אף בנתחלף, ולל"ב לחייבו משום שאינו שוגג על פיהם. 2. במשנה לקמן הורו ב"ד שוגגין ועשו מזידין פטורין, ובעי למידק דבשוגג דומיא דמזיד והיינו בנתחלף חייב, ודחי דליכא לדיוקא משום דנכתב אגב רישא דמזידין ועשו שוגגין. דף ד'. 3. יחיד זה לכו"ע אינו מצטרף לרוב קהל, משום דבעינן שיהיו כולם בשגגה אחת.

  4. אמרינן בברייתא דאיכא הו"א שרוב הקהל יהיו פטורים מחטאת כיון שב"ד מביאין פר על ידם ורק מיעוט קהל חייבין, קמ"ל קרא מעם הארץ אפילו רובה. והמקרה 1. בשגגת מעשה וללא הוראה, קשיא דאינו שייך כלל לב"ד. 2. בהוראה, הרי אמרינן דאיירי בשגגת מעשה. 3. למסקנא אתי למימר דרוב קהל בשגגת מעשה כ"א מביא חטאת אף שבהורו ב"ד פטורים מחטאת, משא"כ מיעוט קהל אף בהוראה מביאים חטאת. ומינה שמעינן דהברייתא חולקת על משנתינו, וסוברת שיחיד שעשה בהוראת ב"ד חייב. 4. בעי למימר דמיעוט בהוראת ב"ד בין הוא ובין ב"ד פטורין מקרבן, ודחי דמזה שמחפש חיוב לחטאת בשגגה דווקא במקום רוב ש"מ דבמיעוט פשיטא שחייבים חטאת אף במקום הוראה.

  5. יחיד שחטא לבדו מכיון שתלה בהוראת ב"ד איכא פלוגתא, למשנתנו פטור ולברייתא דלעיל חייב. והגמרא מחפשת מיהו המ"ד שפוטר 1. נאמר בברייתא דבפסוק נפש תחטא בעשותה איכא שלש מיעוטים ואתו למימר שיחיד שחטא בהוראת ב"ד פטור, וזהו ר"י דאשכחן דדריש קראי באופן זה, ודחי דלא אתיא כר"י כיון שסובר דהשבטים מביאים ולא הב"ד. 2. חכמים ור"מ פליגי בהורו ב"ד ועשו, ובעינן לאוקמי בהורו ב"ד ועשו מיעוט קהל, ודחינן לה כדלקמן.

 

שאלות לחזרה ושינון

  1. סוגי האנשים בהורו ב"ד וטעו ודינם (4)

  2. המחלוקת מהי גמר ההוראה, והשמועות (3)

  3. הדין בנתחלף אחרי שהורו ב"ד להיתר (3)

  4. המקרה בברייתא דרוב קהל חייבין בחטאת (4)

  5. המ"ד דיחיד שעשה בהוראת ב"ד פטור, ומ"ט (2)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com