אאא

דף ג

  1. אמרינן בברייתא הורו ועשו ר"מ פוטר וחכמים מחייבים, ומייתי במאי פליגי 1. אם רק ב"ד עשו, אמאי רבנן מחייבי. 2. עשו רוב קהל, אמאי ר"מ פוטר. 3. הורו ב"ד ועשו מיעוט קהל, ש"מ דפליגי ביחיד שעשה בהוראת ב"ד ורבנן מחייבי, ודחינן דלכו"ע פטור, ופלוגתייהו: 4. האם ב"ד משלים לרוב צבור. 5. שעשו רוב קהל, ורבנן סברי כר"ש דב"ד מביאים בנוסף לצבור. 6. שבט שעשה בהוראת בית דינו וכר"י. 7. עשו ששה שבטים והן רוב קהל או שבעה והן מיעוטו, וכדעת רשב"א.

  2. האיבעיות האם מצטרפין לרוב ציבור 1. עשו מיעוט קהל וחזרו ב"ד והורו ועשו מיעוט אחר, האם מצטרפין. 2. את"ל דחלב וחלב מצטרף, מיעוט בחלב שע"ג קיבה ומיעוט בחלב שע"ג דקין. 3. את"ל שם חלב אחד, מה דין חלב ודם. 4. את"ל קרבנן שוה, חלב וע"ז דתרויהו בכרת. 5. בחטאו רוב קהל ונתמעטו איכא פלוגתא, ובעי במועטין ונתרבו האם לר"ש ה"נ אזלינן בתר החטא ולרבנן בתר הידיעה, ודחי דר"ש אזיל בתר חטא וידיעה. 6. ב"ד שהורו ועשו מיעוט ומתו הב"ד ואח"כ הורה ב"ד אחר ועשו מיעוט אחר, למ"ד ב"ד מביאים פשיטא דפטורין משום דליתנהו, ובעי למ"ד צבור מייתי.

  3. כתיב ואם כל עדת ישראל ישגו, לל"ק בעינן שכל הב"ד ממש יטעו ולל"ב סגי שנעשה במעמד כולן. השמועות לל"ק 1. כל עדת ישראל, ש"מ דאף שבעלמא רובו ככולו הכא כולו ממש. 2. ידע אחד מהן שטעה, ודחי שהרכין בראשו. 3. אמר להם אחד שטעו, כנ"ל. 4. קשיא שנאמר הגוי כולו והתם רובו ככולו, אלא אתי למעמד כולן וסגי שרובן יטעו.

 

שאלות לחזרה ושינון

  1. המח' בהורו ועשו, והמקרה דפליגי (7)

  2. האיבעיות בצירוף לרוב, והאת"ל (6)

  3. הלימוד מכל עדת, והשמועות (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com