אאא

דף ד

 1. הדין ביחיד שחטא לאחר שחזרו בהן ב"ד 1. ר"ש פוטר, משום שעשה ברשות ב"ד. ואף שהב"ד הביאו פר, ס"ל דנקנה מתרומת הלשכה, או שגבו סתם, או שלא היה בעיר. 2. ר"מ מחייב, שהיה צריך לברר. 3. לר"א ספק, וחייב אשם תלוי אף למ"ד ב"ד מביאין כפרתן, דהו"ל לברר. 4. לסומכוס פטור מאשם תלוי, והמשל למתכפר שהביא בין השמשות דפטור אף למ"ד צבור מביאין. 5. לר"ע פטור אם החזיק בדרך. 6. לבן עזאי פטור דוקא בהיה בדרך, שלא יכל לשמוע.

 2. ב"ד חייבים רק אם נעלם דבר ולא כל הגוף, וילפינן 1. ונעלם מדבר. 2. אחת מכל מצוות ולא כל המצוה. 3. בגז"ש דבר מזקן ממרא.

 3. המקרה שטעו בדבר שאין הצדוקים מודים 1. נדה בשומרת יום קשיא דכתיבא, ואמרינן להו"א העראה בשלא כדרכה, ולמסקנא דאמרו אין העראה בשומרת יום , או דזבה הויא רק אם ראתה ביום. 2. שבת במוציא מרשות לרשות, דאמרי דשריא הכנסה או מושיט וזורק. 3. בעבודה זרה משתחוה פטור, בשלא כדרכה או דשריא בלא פישוט ידים ורגלים.

 4. האיבעיות בעקירת הגוף 1. אין חרישה בשבת. 2. אין שבת בשביעית, ופשט מנביא שקר שאמר היום עובדה ולמחר בטלה חייב, ש"מ דאינה עקירת הכל.

 5. מתי לא נחשב להוראת ב"ד ופטורים 1. ידע אחד מהן שטעה ואמר להם. 2. המופלא לא היה, מפני שהיה להם ללמוד ולא למדו. 3. היה אחד מהן גר, ממזר, נתין, זקן שלא ראוי להוראה, דילפינן שיהיו כולם ראויין בגז"ש עדה מסנהדרין של משה.

 6. דיני שגגה וזדון בב"ד ובקהל 1. הורו ב"ד שוגגין והקהל שוגגין, מביאין פר. 2. הורו מזידין ועשו שוגגין, מביאין חטאת. 3. הורו שוגגין ועשו מזידין פטורין.

 

שאלות לחזרה ושינון

 1. דין חזרו בהם ואח"כ חטא יחיד (6)

 2. מנין דפטורים בעקרו את כל הגוף (3)

 3. מהי טעות בדבר שאין הצדוקים מודים (3)

 4. האיבעיות  מה נחשב לעקירת הגוף (2)

 5. מתי לא נחשב להוראת ב"ד (2)

 6. דיני שגגה וזדון בב"ד ובקהל (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com