אאא

דף ח

  1. ההו"א דנייתי במרובין בשגגת מעשה בע"ז: 1. פר, כבר איכא בצבור בשאר מצוות. 2. פר לעולה ושעיר לחטאת, כבר מייתו צבור בע"ז. 3. שעיר, נשיא בשאר מצוות. 4. שעירה, הינו קרבן יחיד. 5. למסקנא פר לחטאת ושעיר לעולה. 6. א"נ צריך ואין לו תקנה.

  2. מנין דפרשת וכי תשגו איירי על העלם בע"ז 1. את כל המצוות האלה, וע"ז שקולה ככל התורה. 2. מצוה שה' דבר בעצמו וגם צוה ביד משה. 3. למן היום אשר צוה ה' והלאה, ודחי דנצטוו כבר במרה והיה לפני הדברות.

  3. ילפינן בגז"ש מהפסוק ואשם שפר העלם ואשם תלוי באים דוקא על דבר שהיחיד מביא חטאת קבועה, ומקשינן 1. בקרבן עולה ויורד ג"כ נאמר ואשם, ודחי ילפינן אשם מואשם. 2. נאמר בטומאת מקדש וקדשיו ואשם, ודחי דיליף מאשם ומצוות ה'. 3. ה"נ נילף מאשם ונשיאות עוון, ודחי דיליף מאשם ומצוות ה' אשר לא תעשינה.

 

שאלות לחזרה ושינון

 

  1. ההו"א בכפרת מרובים שעבדו ע"ז בשוגג (6)

  2. מנין דפרשת וכי תשגו איירי בע"ז (3)

  3. כיצד ילפינן מקרא ואשם, והקושיות (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com