אאא

דף ט

  1. הדיעות בחיוב קרבן עולה ויורד בנשיא 1. לת"ק חייב. 2. לריה"ג אינו בעולה ויורד, ויליף להו"א מאשם לאחת מאלה, ולמסקנא מלא תשיג ידו דזהו מי שבא לידי עניות משא"כ נשיא שרק ה' על גביו. 3. לר"ע חייב בכל חוץ משמיעת קול, שלא דנים ומעידין אותו. 4. לר"א מביא שעיר בטומאת מקדש כיון שנאמר בו כרת, ופליגי בשיטתו האם על ספיקו מביא אשם תלוי.

  2. דיני קרבנות חטאת ואשם ומי המתחייבים 1. כל המצוות שעל זדונם כרת ושגגתן חטאת, יחיד מביא כשבה ושעירה, נשיא שעיר, משיח וב"ד פטורין. 2. ע"ז, יחיד נשיא ומשיח בשעירה, וב"ד פר לעולה ושעיר לחטאת. 3. אשם תלוי, יחיד ונשיא חיבין ומשיח וב"ד פטורין. 4. אשם ודאי, יחידים חייבין וב"ד פטורין. 5. עולה ויורד ב"ד פטורין ויחידין חיבים. ולר"ש הכ"ג פטור מטומאת מקדש, ולר"א נשיא מביא שעיר.

  3. דיני כה"ג בעולה ויורד 1. לריה"ג פטור לגמרי מכיון שאינו בא לידי עניות דגדלהו משל אחיו. 2. לר"ע פטור שנא' בחביתין זה קרבן אהרן ובניו משמע שאין לו מנחה אחרת בחובה, ומהפסוק מאחת יליף דמי שאינו שייך בדלי דלות פטור לגמרי. 3. לר"ש אינו בדלי דלות וכר"ע, אבל ישנו בדלות. ופטור על ביאת מקדש שנאמר ונכרתה מתוך הקהל, להו"א שאין קרבנו שוה לקהל ולמסקנא מי שחטאו שוה לקהל דבשגגה.

הדרן עלך הוריות פרק שני – הורה כהן משיח!

 

שאלות לחזרה ושינון

 

  1. הדיעות בחיובי קרבן עולה ויורד בנשיא (4)

  2. סוגי הקרבנות ומי המתחייבים (5)

  3. דיני קרבן עולה ויורד בכה"ג ומ"ט (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com