אאא

פרק שלישי – כהן משיח

דף י

  1. שינוי בין זמן החטא לזמן הבאת הקרבן 1. חטא ואח"כ עבר, כה"ג ונשיא מביאים כגדולתם, שנא' והביא על חטאתו. 2. חטא אחר שעבר, כה"ג מביא פר שנאמר והקריב על חטאתו, ונשיא כהדיוט שנא' אשר נשיא יחטא. 3. חטאו ואח"כ נתמנו הוו כהדיוטות, שנא' אם הכהן המשיח יחטא ואשר נשיא יחטא פרט לקודמות, ולר"ש אזלינן בתר הידיעה דבעי חטא וידיעה ולכן אם נודע משנתמנו פטורים.

  2. דרשות הפסוק אשר נשיא יחטא 1. להו"א הויא גזירה כמו בשורת הנגעים, ודחי דהוי לכשיחטא כמו במשיח. 2. פרט לחולה, והיינו נשיא שצטרע שנא' בית החפשית ש"מ דעד עכשיו היה עבד וכדאשכחן במעשה דר"ג וגבי רחבעם. 3. אשרי הדור שנשיאו מביא קרבן על שגגתו, ק"ו נשיא על המזיד, וק"ו להדיוטות. 4. דרשינן אשר דווקא הכא, משום שנשתנה הלשון בנשיא משאר החוטאים.

  3. מעשה צדיקים ורשעים 1. שתי תלמידי ר"ג שיודעים בחכמתם לשער כמה טיפות יש בים ואין להם פת לאכול ובגד ללבוש, ור"ג נתן דעתו להושיבם בראש. 2. פליגי אם אשריהם לצדיקים כאשר אין להם עוה"ז, או דטוב שיאכלו שתי עולמות כמו תלמידי רבא שהתפרנסו וידעו מסכתות, ולכו"ע אוי לרשעים שמגיע אליהם כמעשה הצדיקים. 3. ישרים דרכי ה' וצדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם. והינו באותו מעשה, להו"א בשנים שאכלו פסח אחד לשם מצוה ואחד לשם אכילה גסה, או באשתו ואחותו עמו בבית לאחד נזדמנה אשתו ולאחד אחותו, ולמסקנא לוט שנתכון לעבירה ובנותיו לשם מצוה בחדא מעשה.  

  4. סוגית לוט ושתי בנותיו, ומה ילפינן מינייהו 1. באותו מעשה לוט התכון לעבירה ונאמר עליו ופושעים יכשלו בם, ובנותיו נתכוונו לשם מצוה ונאמר עליהן וצדיקים ילכו בם. 2. ידעינן שלוט לא נתכון ג"כ למצוה, דאת כל לשונות הפסוק וישא לוט את עיניו וירא את כל ככר הירדן כי כולה משקה, מצינו גבי מקומות עבירה. 3. לוט לא היה אנוס, דמכיון שידע בקומה של בתו הבכירה לכן למחרת לא היה עליו לשתות שוב. 4. על כך שלוט פירש מאברהם נענש שעמוני לא יבוא בקהל ה', ונתגלה קלונו בבית המדרש שאיסורם לעולם. 5. לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמה שמתוך שלא לשמה יבא לשמה, כדאשכחן בבלק שבזכות מ"ב קרבנותיו יצאה ממנו רות דרך עגלון. ואמרינן דגדולה עבירה לשמה, להו"א יותר ולמסקנא כמו מצוה שלא לשמה.. 6. הקב"ה לא מקפח שכר שיחה נאה, שהבכירה קראה מואב ושרי לצערם משא"כ עמון. 7. לעולם יקדים אדם לדבר מצוה, שבשכר שהבכירה קדמה לצעירה בלילה אחת קדמה למלכות ארבע דורות.

 

שאלות לחזרה ושינון

 

  1. שינוי באדם בין הזמן שחטא לקרבן (3)

  2. דרשות קרא אשר נשיא יחטא (4)

  3. סוגית מעשה צדיקים ורשעים (3)

  4. סוגית לוט ושתי בנותיו, ומה ילפינן מינייהו (7)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com