אאא

דף יא

 1. חילוקי הזמנים בנשיא שחטא 1. אמרינן מעם הארץ פרט למשיח ונשיא, משיח לשגגת מעשה לחודיה, ואיצטריך בנשיא לר"ש באכל כזית כשהוא הדיוט ונתמנה ואח"כ נודע, ולרבנן באכל בשוגג חצי כזית חלב ונתמנה והשלימו. 2. בעי נשיאות מהו שתפסיק שבין שתי חצאי כזית בנתמנה ועבר, ואין לפשוט מהפריש קרבן והמיר וחזר משום שאז אינו בר הבאת קרבן. 3. אכל ספק חלב כשהוא הדיוט ונתמנה ונודע, בעי לר"ש האם אשתני גם לספק, או רק לודאי משום דקרבנו לא השתנה, תיקו.

 2. פליגי אי ממעטינן מומר מחטאת יחיד מהפסוק מעם הארץ, או משום דבעינן שב מידיעתו. ונפ"מ 1. להו"א מומר לחלב ומביא קרבן על הדם, ודחינן דמביא. 2. למסקנא מומר לתאבון שהביא קרבן על שנתחלף לו, ופליגי אי חשיב מזיד..

 3. מהו מומר להכעיס 1. באוכל בסתם נבילות וטריפות שקצים ורמשים. 2. בשאר עבירות, וכשאומר שעושה להכעיס. 3. י"א דוקא בע"ז, דבשאר עבירות תלינן שחוטא משום שרוצה לטעום איסורא. וכן פליגי אי בכלאים דרבנן הוי מומר.

 4. נשיאות בית רבי 1. לל"ק צרתך בבבל ואינו נשיא, ולא דמי למלכי ישראל ודוד דלא הוו כייפי. 2. לל"ב מחוקק הוי חכם, ובבבל הוי שבט.

 5. סוגית שמן המשחה 1. פליגי אם שלקו את העיקרים בשמן, או שהיו מקודם במים ואח"כ הציפו השמן. 2. הניסים, שהיו רק י"ב לוגין ונמשחו משכן וכליו אהרן ובניו ז' ימים, וכולו קיים לעת"ל. 3. נשאר י"ב לוגין, אף שהאש והעיקרין והיורה בולעין. 4. מושחין גם כה"ג בן כה"ג שנא' המשיח תחתיו מבניו. ולא מלך משום בן מלך דהוי ירושה, אא"כ בזמן מחלוקת כגון שלמה יואש ויהואחז. 5. נמשחו באפרסמון: יהוא שהיה לך ישראל, ויהואחז שנמשח אחר שנגנז. 6. יאשיהו גנז: ארון שמן המשחה צנצנת המן מקל אהרן וארגז פלשתים, ויליף להו בגז"ש שם משמרת ודורות. 7. צורת משיחת המלכים כנזר, וכהנים ככף יוני.

 6. המלכים האחרונים, וצדקיהו 1. בני יאשיהו: יוחנן וזהו יהואחז, אליקים וזהו יהויקים, צדקיהו וזהו שלוּם. 2. יהואחז הקטן מלך קודם, מפני שיהויקים לא היה ממלא מקום אבותיו. 3. סדר המלכים: יהואחז, אחיו יהויקים, בנו יכניה, ודודו צדקיהו שהיה שלישי לבנים ורביעי למלכות. 4. צדקיהו שמו מתניה, ונקרא שלוּם כיון שהיה מושלם במעשיו או משום ששלמה מלכות בית דוד בימיו, וצדקיהו בגלל השבועה.

 

שאלות לחזרה ושינון

 1. המיעוט קרא במשיח ונשיא והאיבעיות (3)

 2. המחלוקת מנין ממעטינן מומר, והנפ"מ (3)

 3. הדיעות מי נקרא מומר להכעיס (3)

 4. חשיבות נשיאות בית רבי (2)

 5. סוגית שמן המשחה (7)

 6. המלכים האחרונים, וצדקיהו (5)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com