אאא

דף יב

  1. סימנא מילתא להצלחה 1. מושחים המלכים על המעין, לסימן שמתמשך מלכותו. 2. הרוצה לדעת כיצד תהיה השנה, ידליק נר בעשי"ת. 3. לעיסקא, יגדל תרנגולת. 4. לצאת לדרך, יחפש בבית חשוך אם יש לו בבואה דבבואה. 5. בר"ה לראות ולאכול קרא רוביא כרתי סילקא ותמרי.

  2. הצלחה בתלמוד תורה 1. להכין את הלימוד 2. לראות את פיו של הרב. 3. ללמוד על הנהר. 4. ללמוד בעיר של ת"ח בני תרבות. 6. להעדיף דג סריא מכותח חדש שמטמטם.

  3. מה איכא בין כה"ג לכהן הדיוט 1. פר הבא על כל המצוות. 2. פר יוה"כ. 3. עשירית האיפה. 4. פריעה. 5. פרימה רק מלמטה, ופליגי אי למטה ממש או תחת השפה, ולר"י לא פורם כלל. 6. טומאת קרובים. 7. מוזהר על הבתולה. 8. מצווה על האלמנה. 9. מחזיר רוצח. 10. מקריב בראש 11. נוטל חלק בראש. 12. משמש בשמונה בגדים. 13. עבודת יו"כ כשירה בו. 14. פטור מטומאת מקדש.

  4. דיני שאר הכהנים לעומת כהן משיח 1. מרובה בגדים שוה בכל, ומחלוקת בפר הבא על כל המצוות. 2. משוח שעבר שוה בכל, חוץ מפר יו"כ ועשירית האיפה, ולר' יוסי אינו חוזר להיות לא כה"ג משום איבה ולא כהן הדיוט דמעלין בקדש. ואיירי שעבר מחמת: קרי, מומין, וה"ה אם נצטרע. 3. במשוח מלחמה נוהגים רק איסורי פריעה פרימה טומאת קרובים ואלמנה, ופליגי אם מוזהר על הבתולה, וכן פליגי אי מחזיר את הרוצח.

 

שאלות לחזרה ושינון

  1. סימנא מילתא להצלחה (4)

  2. הצלחה בלימוד התורה (5)

  3. מה איכא בין כה"ג לכהן הדיוט (14)

  4. דיני שאר הכהנים לעומת כה"ג (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com