אאא

דף יג

 1. מי קודם למי בהקרבה ומנין 1. תדיר, שנאמר אשר לעולת התמיד. 2. מקודש, שנא' וקדשתו. 3. פר משיח קודם לפר העדה, שנאמר עליו הפר הראשון, וכן בדין שיקדם המכפר למתכפר. 4. פר העלם דבר קודם לפר ע"ז, מחטאת ראשונה דקודמת לעולה. 5. פר ע"ז קודם לשעירי ע"ז, דחטאת ע"ז חסירא אלף, או דכתיב במשפט. 6. שעיר ע"ז לשעיר נשיא, דזה של צבור וזה יחיד. 7. נשיא קודם לחטאת הדיוט, דהוא מלך. 8. כבשה ושעירה פליגי אי שעירה שנתרבתה לכפר על ע"ז, או כבשה שיש לה אליה. 9. עומר קודם לכבש שעמו וכן שתי הלחם לכבשים, דהלחם בא בגין היום והכבשים באים בגין הלחם.

 2. הקדמת איש או אשה 1. האיש קודם להחיות ולהשבת אבידה ובעומד לקלקלה. 2. האשה בכסות והוצאה משבי.

 3. סדרי הקדימה 1. הוא. 2. אמו. 3. רבו. 4. אביו. 5. חכם, משום שאין כיו"ב. 6. מלך ישראל, שדוד נקרא אדונו של צדוק. 7. כה"ג. 8. נביא, מזה שדוד הקדים את צדוק לנתן. 9. משוח קודם למרובה בגדים. 10. משוח שעבר מחמת קריו. 11. משוח שעבר מחמת מומו. 12. משוח מלחמה, ודוקא להחיותו. 13. סגן. 14. אמרכל. 15. גזבר. 16. ראש משמר. 17. ראש בית אב. 18. כהן הדיוט.

 4. מעלות היוחסין ומדוע 1. כהן, ויבדל אהרן להקדישו. 2. לוי, הבדיל ה' את שבט הלוי. 3. ישראל, מיוחס. 4. ממזר, מטיפה כשירה. 5. נתין, גדל עמנו בקדושה. 6. גר, שאינו בכלל ארור, ולכן קודם לעבד משוחרר. 7. ממזר ת"ח קודם לכה"ג עם הארץ, שנאמר יקרה מפנינים ממי שנכנס לפני ולפנים.

 5. שאלות תלמידי ראב"צ 1. מדוע רצים לישא גיורת ולא משוחררת, משום דהיתה בכלל ארור. 2. חתול אינו מכיר את בעליו, מפני שאוכל עכבר שגורם לשכחה. 3. הכל מושלים בעכברים, מפני שסורן רע שהרי נושכין אפילו גלימא.

 6. הדברים המשכחים את הלימוד 1. אכילה משיירי עכבר. 2. שיירי חתול. 3. לב בהמה. 4. זיתים. 5. שיורי רחצה. 6. רוחץ רגליו זע"ז. 7. מניח כליו מראשותיו.

 7. הדברים המשיבין את הלימוד 1. פת פחמין וכ"ש פחמין. 2. ביצה מגולגלת. 3. הרגיל בשמן זית. 4. הרגיל ביין.

 

שאלות לחזרה ושינון

דף י"ג

 1. מי קודם למי בהקרבה ומנין (9)

 2. הקדמת איש או אשה, ולגבי מה (2)

 3. סדר הקדימות (18)

 4. מעלות היוחסין ומדוע (7)

 5. שאלות תלמידי ראב"צ (3)

 6. הדברים שמשכחים את הלימוד (7)

 7. הדברים שמשיבין את הלימוד (7)

 

דף יד

 1. הדברים הקשים ללימוד 1. העובר: תחת אפסר הגמל או גמל עצמו. 2. בין ב' גמלים. 3. בין ב' נשים. 4. אשה בין ב' אנשים. 5. במקום שיש ריח נבילה. 6. תחת גשר שלא עברו תחתיו מים מ' יום. 7. האוכל בשר מכף הבחישה. 8. השותה מאמת המים שבבית הקברות. 9. המסתכל בפני המת. 10. הקורא כתב שע"ג קבר.

 2. דיני הכבוד 1. כאשר נכנס: הנשיא, עומדים עד שאומר שבו. 2. אב"ד, בתחילה עמדו כמו לנשיא, ורשב"ג תיקן שיעמדו שורה מכאן ומכאן עד שיתישב. 3. חכם, אחד עומד ואחד יושב עד שמתישב. 4. בני ת"ח ות"ח שצריכים להם, מפסיעין על ראשי העם. 5. בני ת"ח, כשיש להם דעת לשמוע פניהם כלפי אביהן, וכשאין להם דעת לשמוע פניהם כלפי העם. ונעשים סניפין לאביהם בבית המשתה, בחייו ובפניו.

 3. בחירת ראש ישיבה 1. סיני עדיף על עוקר הרים, משום שהכל צריכים למרי חיטיא. 2. מי שלא פורכים את שמועתו, מאביי. 3. חריף ומקשה מול מתון ומסיק, תיקו.

 

הדרן עלך מסכת הוריות

שאלות לחזרה ושינון

דף י"ד

 1. קשה ללימוד (10)

 2. דיני הכבוד (5)

 3. בחירת ראש ישיבה (3) הדרן!

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com