אאא

פרק קמא – כל הזבחים

דף ב

1. הנפסלים בשלא לשמה. 2. אין לשנות. 3. אינו מינו מחריב.

  1. יש להקריב כל קרבן לשמו ולשם בעליו, ואם חשב בשעת ההקרבה שיהא לשם קרבן אחר או בעלים אחר, כשר ולא עלה לבעלים לשם חובתם. ויש קרבנות שנפסלים בכך 1. הפסח בזמנו, ופליגי מה דינו ביום י"ד ניסן בבוקר, בדף יא. 2. חטאת בכל זמן, בשינוי בעלים על מי שמחוייב חטאת, ובשינוי קדש לשם קרבן אחר. 3. לר"א אשם כחטאת. 4. ליוסי בן חוני ור"א, אף הנשחטים לשם פסח ולשם חטאת. 5. לשמעון אחי עזריה אף הנשחטין לשם נמוך מהם. 6. לבן עזאי אף עולה, דף יא. 7. לרב חסדא תודה בשינוי קדש, דף ז.

  2. הדין שלא עלו לבעלים לשם חובה, שאסור להמשיך ולשנות בקרבן אף שלא כיפרו על מה שבאו וצריך להביא קרבן אחר. והמקור לכך 1. מסברא, שלא הותר לשנות הלאה. 2. מהפסוק מוצא שפתיך וכו' כאשר נדרת לה' אלקיך נדבה, שאם לא נעשה לנדרך יהא כנדבה שאינו מרצה. 3. להו"א ילפינן מקרבנות הבאים לאחר מיתה, דף ה. 4. לשמעון אחי עזריה לחד מ"ד, אין מחשבה בקרבן שעושה שיהא כשר ואינו מרצה, דף יא.

  3. האם דבר שאינו מינו מחריב 1. חטאת שנשחטה לשם חולין כשירה, אלמא כרבנן שדבר שאינו מינה לא מחריב בה וכשירה, ולר"א שסובר שאינו מינה ג"כ מחריב איכא גזירת הכתוב דדווקא קדשים מחללין קדשים. 2. גט שנכתב לשם גויה פסול, אמרינן כיון דבלאו הכי הויא סתמא דפסול, משא"כ קדשים דבסתמא כשרין. 3. חטאת שנשחטה בשנוי בעלים, לשם מחוייב עולה כשירה ולשם מי שמחוייב חטאת דזהו מינה פסולה, תרצינן דנתמעט מקרא וכפר עליו ולא על חבירו.

 

שאלות לחזרה ושינון

  1. הקרבנות שנפסלים במחשבת שלא לשמה (7)

  2. מנין שאסור להמשיך ולשנות בקרבן (4)

  3. השמועות האם דבר שאינו מינו מחריב (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com