אאא

דף י

1. מחשבה מעבודה לעבודה. 2. אשם שלא לשמו. 3. דימוי אשם לחטאת. 4. דם האשם למעלה.

  1. השוחט קדשים וחישב שיזרוק את הדם שלא לשמה, ר"ל מכשיר ורבי יוחנן פוסל דסובר דגם במחשבת שלא לשמה מחשבין מעבודה לעבודה ויליף ממחשבת פיגול, וכן פליגי בשוחט בהמת חולין ע"מ לזרוק דמה לע"ז וקמ"ל ר"י דילפינן חוץ מפנים. והשמועות 1. מחשבת חוץ לזמנו על השחיטה כשירה ועל הזריקה פסולה, כ"ש מחשבת שלא לשמו שפסולה גם על השחיטה, ודחי דחוץ לזמנו הוי כרת. 2. כנ"ל בחוץ למקומו, ודחי שנוהג בכל הזבחים משא"כ שלא לשמו. 3. למסקנא הק"ו משנוי בעלים דעל השחיטה כשר ועל הזריקה פסול, כ"ש שלא לשמו דפסול, וש"מ כרבי יוחנן. 4. מדאיצטריך למכתב שלא לשמו בזריקה ולא ילפינן בק"ו משחיטה וקבלה, ש"מ כר"ל שאין מחשבין מעבודה לעבודה על אף הק"ו דלעיל. ולר"י איכא למפרך דשחיטה וקבלה טעונה צפון, ולר"ל אכתי איירינן בשלמים.

  2. ר"א במשנה סובר דאשם ששחטו שלא לשמו פסול, ומפרשינן המחלוקת 1. אשם הויא דומיא דחטאת בכך שבא על חטא ופסול בשלא לשמו, ופרכינן שחטאת דמה למעלה. ואמר פסח יוכיח ודחינן שזמנו קבוע, וא"א להביא בצד השוה דפרכינן שיש בהן צד כרת. 2. בחטאת ופסח נאמר הוא לומר דבעינן לשמה וה"נ באשם, ודחינן שבאשם נאמר רק לאחר הקטרת אימורין. 3. למסקנא ר"א יליף מהפסוק כחטאת כאשם.

  3. רבי יהושע קאמר דא"א ללמוד אשם מחטאת שדמה למעלה, ומקשינן דיכל לפרוך 1. חטאת דמה נכנס לפני ולפנים, ודחי דאיירי בחטאות החיצונות. 2. שנכנס דמה לפנים פסולה, לר"א אף האשם. 3. מכפרת על חייב כריתות, יליף מחטאת דשמיעת הקול. 4. טעונה ארבע מתנות, כרי"ש דמצריך בכל הדמים ארבע מתנות. 5. בעי: ארבע קרנות. 6. אצבע. 7. קרן. 8. חודה, אלא רבי יהושע פריך חד מתוך כמה אפשרויות.

  4. על פירכת רבי יהושע שחטאת דמה למעלה, מקשינן שר"א היה משיב לו אשם נמי דמו למעלה. ומתרצינן 1. אשם דמו למטה בהצד השוה מעולה וחטאת העוף, ודחי שאין להן קצבה. 2. נאמר בחטאת הכהן המחטא אותה לומר שרק דם החטאת מקומו למעלה. וא"א ללמוד מהפסוק ושחט אותה לחטאת דשאר זבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים כיון דשייר פסח, משא"כ בקרא דמתן דמים דאף ששייר חטאת העוף, מיהו לא שייר בזביחה או שמקומה לחוד.

 

שאלות לחזרה ושינון

  1. המח' במחשבין מעבודה לעבודה בשלא לשמה, והשמועות (4)

  2. מנין יליף ר"א לפסול אשם במחשבת שלא לשמה (3)

  3. לגבי מה אשם לא דמי לחטאת ובשל כך ליכא למילף אשם מחטאת (8)

  4. מדוע ר"א לא השיב שדם האשם ניתן למעלה (2)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com