אאא

דף מה

1. קרבנות עכו"ם. 2. אין לו מתירין.

א.    דיני קרבנות שהתנדבו הגויים 1. לא נהנין, וזהו מדרבנן. 2. לא מועלין, דילפינן בגז"ש חטא מתרומה דשייכא דווקא בישראל. וה"מ בקדושת מזבח, אבל בקדושת בדק הבית מועלין משום דהויא קדושת דמים. 3. אין חייבים משום טומאה, שנאמר בה בני ישראל. 4. נותר אתיא בגז"ש חילול מטומאה. 5. פיגול, בגז"ש עוון מנותר. 6. אין עושים תמורה, משום דהוקשה למעשר בהמה. והלימוד להו"א דהוקש למעשר דגן שנאמר בו בני ישראל, וא"ש למ"ד דאזלינן בתר המלמד שהוא חולין, ולאידך משום דמעשר בהמה הויא חובה שאין קבוע לה זמן. 7. אין מביאים נסכים, שנאמר בהם אזרח. 8. קרבנן טעון נסכים, שנאמר ככה. ודעת רבי יוסי להחמיר בכולן. 9. דם שנטמא וזרקו, בציבור מרצה אף במזיד, ביחיד דווקא בשוגג, ובגוי אינו מרצה כלל אף לרבי יוסי. וילפינן להו"א מלהם, ולמסקנא מלרצון להם וגוים אינם בני הרצאה.

ב.    ילפינן דליכא חיוב משום פיגול בדבר שאין לו מתירין, אבל איכא חיוב משום נותר וטמא, חוץ מן הדם. והלימודים 1. גבי טומאה מייתי דליכא חיוב בק"ו מפיגול שהוא בקביעה וידיעה אחת ולא הותר מכללו, ומייתי חיובא שנאמר אשר הם מקדישים לי, ויקרב אתי דחייב משקרבו מתיריו או משהוקדש בכלי. 2. נותר להו"א ילפינן מטומאה בגז"ש חילול דתרוייהו פסול גוף ונקבע בזריקה ונאמר חילול, וקשיא נילף מפיגול דבתרוייהו ליכא היתר ורצוי ציץ טהורין ופסולן בזמן ובקרב, ולמסקנא אתי מלשון יחללו דאתי לשני חילולין. 3. בדם ליכא נותר וטמא, דאיכא תלתא קראי לכם לכפר והוא, לומר דכמו שאין מועלין לאחריה כיון שנעשית מצותו כך אין מועלין לפניה. ונתמעטו מעילה נותר וטומאה, דלפגול א"צ קרא כיון דהוי מתיר. 4. שלש כריתות בטומאת הגוף בשלמים אתו לכלל ולפרט ולדברים שאינם נאכלין כרבנן, ולר"ש לחטאות הפנימיות דליכא בהו פיגול.

 

שאלות לחזרה ושינון

 

א.     דיני קרבנות שמתנדבים הגויים (9)

ב.     הלימודים בדיני דבר שאין לו מתירין (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com