זבחים סז' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
(צילום: נתי שוחט, פלאש 90)

דף סז

1. המשכה להיות עולה. 2. חיובי הקינים ומספרן.

א.  דעת רבי יהושע שעולה שנעשית למטה נמשכה להיות חטאת, ומקשינן ה"נ נימא בחטאת שנעשית למעלה שתהא עולה 1. להו"א אין ה"נ, והא דאמרינן כך הצעה של משנה זו קאי בין על עולה ובין על חטאת. 2. למסקנא אין לומר כן, דעולת העוף הכשירה בשתי סימנים וכאשר מלק סימן אחד למטה נעשית חטאת, אך בחטאת כאשר מלק סימן אחד שלא לשמה נפסלה ושוב אינה נמשכת להיות עולה במליקת הסימן השני.

ב.   ביאור המשנה באשה שהתחייבה לנדב קן אם תלד זכר והביאה שתי קינים והכהן עשה שתים למעלה ושתים למטה במקום שלש למעלה ואחת למטה 1. אם כולם היו ממין אחד, צריכה להביא פרידה אחת ולהקריבה למעלה. 2. אם הביאה שני מינים, תביא שני מינים כדי שיצטרף למין שבא לחובתו. 3. במקרה שפירשה מאיזה מין תביא נדבתה ושכחה שאז צריכה להביא ארבע, אם הקרבתה היה ממין אחד צריכה להוסיף ולהביא שלש, שתים מהמין שלא הביאה ואחד מהמין שהביאה לצרפו. 4. הקריבה משתי מינים צריכה להוסיף ארבע, כיון דלא ידעינן איזה מין קרב אחרון בכדי שממנו תביא אחד. 5. אם בנוסף קבעה שתביא את נדרה יחד עם חובתה, אם הקריבה ממין אחד תביא חמש דצריכה להביא קן מכל מין יחד עם העולה לחובתה שהיא ממין החטאת שקרבה ותצטרף עמה. 6. אם הקריבה משתי מינים צריכה שש והיינו שתי עולות לחובתה, דלא ידעינן מאיזה מין קרבה החטאת בכדי שיביא עולה ממינה. 7. במקרה שהכהן אינו זוכר היכן עשה את הקינים ויתכן שכולם קרבו למטה או כולם למעלה, צריכה להביא שבע פרידות ומוסיפה חטאת אחת שתצטרף לעולה ממינה. ועל זה אמר רבי יהושע כשהוא חי קולו אחת וכשהוא מת קולו שבעה, ושמעינן דקינים אתיא כרבי יהושע. 8. לבן עזאי במקרה זה תביא שמונה ומוסיף שמביאה חטאת משתי המינים, כיון שסובר שהחטאת נמשכת אחר העולה ושמא כבר יצאה ידי חובת עולתה באחד מהמינים, ולחכמים הכל הולך אחר החטאת.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  הקושיות דנימא שחטאת העוף שנעשית למעלה תמשך להיות עולה (3)

ב.  ביאור המשנה וחילוקי הדינים בחיובי הקינים (8) 

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com