זבחים סח' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
(צילום: נתי שוחט, פלאש 90)

דף סח

1. טומאת עוף במקדש. 2. טומאה במליקת זר.

א.  אמרינן במשנה דכל עוף שבא לעזרה בכשרות ונפסל אינו מטמא בבית הבליעה, ומה שפסולו קודם שבא לעזרה מטמא. והמקרים 1. פסולו בקדש: מלק בשמאל. 2. בלילה. 3. שחט עוף חולין בפנים. 4. שחט קדשים בחוץ. 5. אין פסולו בקדש: מלק בסכין. 6. מלק חולין בפנים. 7. מלק קדשים בחוץ. 8. תורין שלא הגיע זמנן. 9. בני יונה שעבר זמנן. 10. מומי עופות: יבשה גפה נסמית עינה ונקטעה רגלה.

ב.   מליקת זר לרב מטמאה בבית הבליעה ולרבי יוחנן אינה מטמאה, והשמועות 1. לזר יש הכשר בשחיטה, ודחי שחיטה לאו עבודה. והא דשחיטת פרה פסולה בזר הוא דין בקדשי בדק הבית, ודומיא דמראות נגעים שצריך כהונה אף דלא הויא עבודה. 2. אין ללמוד מבמה דזר כשר, משום דביוצא סמכינן על קרא דזאת תורת העולה. 3. במשנה כל הפסולין שמלקו מליקתן פסולה אתי לאתויי, לר"י זר, ולרב שמאל ולילה דתני והדר מפרש. 4. זה הכלל כל שהיה פסולו בקדש אתי לאתויי, לר"י זר, ולרב שחיטת עוף קדשים בפנים, וסיפא למליקת חולין בחוץ. 5. תניא כרבי יוחנן דמליקת זר ופסול לא מטמאין. 6. אמרינן דמליקת זר וקמיצת זר אחת תרד ואחת לא תרד. ופשטינן דמליקה לא תרד כיון שישנה בבמה בזר, משא"כ קמיצה דאף שישנה בבמה מיהו ליכא בבמה קידוש כלי שרת.

 

שאלות לחזרה ושינון

 

א.  דיני טומאת עוף במקדש בבית הבליעה, והמקרים (10)

ב.  המח' בטומאה במליקת זר, והשמועות (6)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com