זבחים סט' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
(צילום: נתי שוחט, פלאש 90)

דף סט

1. טומאת בית הבליעה. 2. מליקת טריפה. 3. דרשות נבילה וטריפה.

א.  המקרים בטומאת בגדים בבית הבליעה ומנין 1. ילפינן מהפסוק טריפה שאינה מתרת את האיסור, להכי מליקה בפנים טהורה ומליקת קדשים בחוץ וחולין בפנים ובחוץ מטמאין. 2. דומיא דטריפה ששוה בפנים כבחוץ, להכי שחיטת עוף חולין בפנים וקדשים בפנים אינם מטמאין. 3. קדשים בחוץ אינם מטמאין, דהיות ומהני לחייבו כרת מועיל גם לטהרו מידי נבילה. 4. בעי למימר במלק קדשים בחוץ לא יטמא דלא שוה חוץ לפנים, ודחי שאין ללמוד חוץ פסול מפנים דכשר.

ב.   מלק ונמצאת טריפה, הדין ומנין 1. לרבי מאיר אינו מטמא בבית הבליעה, דשחיטת עוף מוציאה מידי טריפה דילפינן בק"ו מבהמה שמטמאה במגע ובמשא, ומינה ילפינן במה מצינו דגם מליקה שמכשרת באכילה תוציא מידי נבילה, ור"מ יליף גם מקרא זאת תורת הבהמה והעוף ש"מ דשוו. 2. לרבי יוסי רק שחיטה מטהרת ולא מליקה, משום דאמרינן דיו. 3. לרבי יהודה בעוף אין שחיטה מוציאתו מידי טריפה וכ"ש במליקת טריפה, דיליף שהפסוק טריפה מיותר כיון דהוי בכלל נבילה, ואתי למימר דטריפה מטמאה בחייה וממילא לא מהניא ליה שחיטה.

ג.    רבי יהודה יליף מהפסוק שנאמר בעוף נבילה וטריפה מייתרא ואתי דאם שחטה מטמאה, ומייתי שנאמר ג"כ לגבי בהמה חלב נבילה וטריפה 1. לפי זה בבהמה טריפה ששחטה רק החלב טהור אבל הבשר טמא, והרי בהמה טריפה ששחטה טהורה. 2. ע"כ טריפה דבהמה אתיא לומר שבהמה טמאה אין חלבה טהור, וקשיא דא"כ ה"נ בעוף נימא דאתי למעט עוף טמא ולא שחיטת טריפה, ודחי דעוף טמא לר"י ילפינן מנבילה שאינו מטמא בבית הבליעה, וקשיא א"כ ה"נ גבי בהמה נילף חלב טמאה מנבילה ואייתר טריפה. 3. טריפה דבהמה אתיא לרבות חלב חיה טריפה שאינו מטמא אף שאין חלבה חלוק מבשרה, וקשיא דה"נ טמאה אין חלבה חלוק מבשרה, וכן ילפינן מקרא דחלב חיה נבילה לא נטהר. 4. טריפה דבהמה איצטריך לגופיה דהו"א נילף מטמאה שאסורה מחיים וחלבה טמא, וקשיא א"כ ה"נ קרא דטריפה איצטריך לגופיה שמטמאה ואינו מיותר לטריפה ששחטה, וכן קשיא דא"א ללמוד טריפה שהיתה לה שעת הכושר מטמאה. 5. למסקנא קרא דבהמה טריפה אתיא שיבואו איסור נבילה וטריפה ויחולו על איסור חלב, וקמ"ל נבילה שמטמאה וטריפה שאיסורה מחיים, להכי קרא דנבילה וטריפה בעוף נשאר ללמד דשחיטת טריפה אינה מטהרתה.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  המקרים בטומאת בגדים בבית הבליעה, ומנין (4)

ב.  מלק ונמצאת טריפה, הדין ומנין (3)

ג.   דרשות הפסוק נבילה וטריפה והדינים בחֵלב (5)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com