זבחים עג' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
(צילום: נתי שוחט, פלאש 90)

דף עג

1. ביטול איסורין ברוב. 2. מרובא פריש. 3. עבר והקריב.

א.  הדיעות בדין ביטול איסורים, ומדוע לא אמרינן ששור הנסקל יתבטל ברוב 1. הדין שנאמר בערלה וכלאי הכרם שאינם מתבטלים, לחכמים רק ששה מינים חשובים ולר"מ אליבא דר"י את שמיוחד שדרכו להמנות, ולר"ל כל שיש המקפידים על מניינו, ולר"ל אתי שפיר דבע"ח לא בטלי. 2. ליטרא קציעות שדרסה על פי העיגול פליגי האם התחתונות מעלות את העליונות, בעינן מאה פומין, ולרבי יהושע אליבא דר"י לא בטל כלל, ואליביה אתי שפיר. 3. למסקנא לכו"ע בעלי חיים חשיבי ולא בטלי.

ב.   מדוע א"א להקריב מתוך התערובת ולומר דמרובא פריש 1. אם מושך אחד הו"ל קבוע דכמחצה על מחצה. 2. יעשה שיתניידו, ותירץ דהויא גזירה, להו"א שמא יקריבו את כולם בבת אחת, ולמסקנא משום קבוע.

ג.    אמרינן דאף אם מקריב אינו מרצה, ומקשינן 1. חטאת שנתערבה בעולה וכהן שלא נמלך הקריב עלו, הא כמ"ד בע"ח אינם נדחין. 2. לר"א אם קרב ראש אחד יקרבו כולן ושחוטין ודאי נדחין ועלו, ודחי דסובר כחנן דלית ליה דחוין אף בשחיטה.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  הדיעות בדיני ביטול איסורים ברוב ושור הנסקל (3)

ב.  מדוע א"א להקריב מתוך התערובת ולומר דמרובא פריש (2)

ג.   הקושיות דעבר והקריב ומרצה (2)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com