אאא

דף יח

*טומאת משקין לאוכלין. *כל אשר בתוכו.

א.     לרבי יוסי ור"ש טומאה ע"י משקין לכלים טהורים ולאוכלים טמאים, ומפרשינן 1. בכלים טמאין ובקרקע טהורים וזהו דווקא במים שיש בהם רביעית, ומהא דחילק מוכחינן דטהרת משקי בי מטבחיא אינה הלכה למשה מסיני, וכן אי הויא הלכתא ליכא למילף מינה לשאר משקין. 2. הילפותא דמשקין מטמאין אוכלין מהפסוק וכל משקה יטמא ובשיטת ר"ע דדריש יטמא, וליכא למימר דמשקין יטמאו משקין כיון דלא מצינו טומאה עושה כיוצא בה וכן מגופיה דקרא, ולא מטמאין כלים בק"ו מכלי שאינו מטמא כלי ובמשקין הבאים מחמת שרץ איכא דיו.

ב.     ר"ע לומד מהפסוק כל אשר בתוכו יטמא דאוכל שני מטמא משקין, ומפרשינן 1. א''א שיטמא כלים, ק''ו ממשקין שמטמאין אוכל ולא כלים. 2. איצטריך למימר טעמא דמשקין עלולין לקבל טומאה שלא בהכשר, דלא תימא אוכל חמור דמטמא משקה ולכן יטמא כלי. 3. קרא וכי יותן אתי למשקין הבאים מחמת שרץ דחמירי, והכא איירי במשקין הבאים מחמת כלי.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    מאי קסברי דמשקין לאוכלין טמאין (2)

ב.    דעת ר"ע דאוכל שני מטמא משקין ומאי קסבר (3)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]