אאא

דף קו

*הבדלי קידוש מהבדלה. *הברייתא במוצ"ש וש"מ. *דיני קידוש.

א.     במוצ''ש מברך יין מאור ובשמים והבדלה, ואם יש לו רק כוס אחת מניחה לאחר המזון ואח"כ סודר את כל הברכות ומהא ברייתא שמעינן שמונה דברים 1. המבדיל בתפילה צריך להבדיל ג"כ על הכוס. 2. ברהמ"ז טעונה כוס. 3. כוס ברכה צריכה שיעור. 4. המברך צריך שיטעום, ופליגי אם כל שהוא או מלא לוגמא. 5. טעמו פגמו בכוס ולרב אשי זהו משום שצריך שיעור ויש שהקפידו אף בפגימת חצבא וחבית. 6. טעם מבדיל. 7. אומר שתי קדושות על כוס אחת. 8. אתי כב"ש דמאור ואח"כ בשמים ואליבא דרבי יהודה דמברך על המזון בתחילה.

ב.     דיני קידוש 1. ילפינן קידוש בלילה שנאמר זכור וקידוש ביום שנאמר את יום ולהו"א איפכא. 2. בבוקר אומר רק בורא פרי הגפן וזהו קידושא רבה. 3. הנוטל ידיו פליגי אם יכול לקדש או לא.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    הברייתא בברהמ"ז והבדלה במוצ"ש ומאי ש"מ (8)

ב.    דיני קידוש (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com