אאא

דף עג

*מעשר וביכורים משא"כ בתרומה. *ערל במע"ש.

א.     יש בתרומה וביכורים ולא במעשר: חייבים מיתה וחומש, אסורים לזרים והם נכסי כהן ועולים באחד ומאה, וטעונים נט''י והערב שמש. והדברים שיש במעשר וביכורים ולא בתרומה ומנין 1. טעונים הבאת מקום. 2. טעונים וידוי. 3. לת"ק אסורים לאונן שנאמר ותרומת ידך אלו הביכורים והוקשו למעשר, ולר"ש ביכורים שרי כיון דנקראים תרומה. 4. חייבים בביעור ור"ש פוטר, פליגי בהקישא פליגי כנ"ל. 5. אסור לבער מהם בטומאה שנאמר ולא בערתי בטמא מדין פסולי המקודשין, אבל תרומה שרי שנאמר במעשר ממנו למעט תרומה. ואין לומר דאתי לקדשים כיון דאיכא פיגול נותר קרבן מעילה כרת אסור לאונן, משא"כ תרומה שיש בה מיתה חומש אין לה פדיון ואסורה לזרים, והנך דבקדשים נפישן או דכרת חמירא. 6. האוכלן בטומאת עצמן לוקה דילפינן בגז"ש בשעריך מדיני פסולי המקודשין, משא"כ בתרומה דאיכא איסור עשה שנאמר תאכלנו.

ב.     ערל אסור בפסח ובעי האם אסור גם במעשר שני דילפינן מפסח או דהוי קל מחמור, והשמועות 1. לא תני במשנה דערל נוהג בתרומה ובביכורים משא"כ במעשר, ודחי תנא ושייר וגבי ביכורים ומעשר שאסור לבער מהם בטומאה, וכן שייר דתרומה וביכורים נוהגין בכל שני שבוע וליכא פדיון. 2. מי שמל ונשתיירו בו ציצין המעכבים את המילה אינו אוכל במעשר, ודחי דאיירי להו''א במעשר בהמה ודחי דתני קדשים ולמסקנא במעשר ראשון וכר"מ שאוסר לזרים. 3. ערל אסור בשתי מעשרות, ותי' דזהו מעשר בהמה ומעשר ראשון. 4. שייר ערל בברייתא של דיני תרומה פרה ומעשר, ודחי דאתי כר''ע דקסבר דערל הוי כטמא דיליף מאיש איש או בגז''ש ממנו ומופני כדלקמן.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    הדברים שיש במעשר וביכורים ולא בתרומה ומנין (6)

ב.    האיבעיא אם ערל אסור במעשר שני, והשמועות (4)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]