מסך הביתחרדיםחדשותמענייןיהדותמוזיקהברנז´האוכל ומתכוניםלמקרה שפספסתם‎MENדיגיטלבית וסטיילמשפחהמשפט בריאותכלכלה חנוך לנועררכבתיירותדעותוידאוצרכנות
יהדות

"הרב הזה הוא כופר", אמר מרן הרב עובדיה יוסף

מרן הגר"ע יוסף (צילום: פלאש 90) 

כשרבה של צרפת לשעבר חשש להשיא כהן עם בת גרים, הוא שיגר את השאלה לרב עובדיה יוסף. במפתיע, הגר"ע השיב: "הדיין שגייר אותה הוחזק ככופר"

  |  כ"ב באב תשע   02.08.10  11:02

שאלה: בשנים האחרונות מתפרסמות ידיעות רבות בנושא הגיורים לאנשים שאינם נחשבים כיהודים על פי ההלכה, ומנגד מתפרסמים גינויים חריפים מצד רבנים אחרים הטוענים שאותם גיורים אינם נעשים כדת וכדין, מה הם הטענות והצדק עם מי?

תשובה: בגמרא במסכת יבמות (דף מו.) למדו רבותינו, "גר שבא להתגיר אינו גר עד שימול ויטבול", שכן מצינו באבותינו שכשבאו לצאת מכלל בני נח (שאר הגויים) ולהתקדש בקדושת המצוות על ידי קבלת התורה בהר סיני ולקבל פני שכינה, מלו וטבלו. וגירות האשה נעשית בטבילה בלבד. וצריכה הגירות להעשות בפני שלשה דיינים כשרים שנחשבים כבית דין, משום שנאמר בתורה (במדבר טו) "משפט אחד יהיה לכם ולגר", ואין משפט בפחות משלשה דיינים הכשרים לדון.

וכשבא הגר להתגייר אומרים לו, מה ראית שבאת להתגייר?, אין אתה יודע שישראל בזמן הזה דחופים סחופים (אבודים וסחופים) ומטורפים ויסורים באים עליהם? אם אמר יודע אני ובכל זאת אני חפץ להתחבר לעם ישראל, מקבלין אותו מייד, ומלמדים אותו את עיקרי הדת, שהם מצות יחוד ה' ואיסור עבודת אלילים, ומלמדים אותו מקצת מצוות קלות ומקצת מצוות חמורות, ומודיעים לו מקצת מהעונשים של המצוות, שאומרים לו קודם שבאת למדה זו (שהצטרפת לעם ישראל) אם אכלת חלב (בצירי, שהוא כמו שומן האסור באכילה) אין אתה ענוש כרת, חללת שבת אין אתה חייב סקילה, ועכשיו אם אכלת חלב אתה ענוש כרת, חללת שבת אתה חייב סקילה, וכן מודיעים לו שכרן של המצוות ומודיעים לו שבעשיית מצוות אלו יזכה לחיי העולם הבא, ואומרים לו שהעולם הבא אינו שמור אלא לצדיקים והם ישראל, ומה שתראה שישראל בצער בעולם הזה, טובה היא להם, שאינם יכולים לקבל רוב טובה בעולם הזה כאומות העולם, שמא ירום לבבם ויתעו ויפסידו שכר עולם הבא. ואין הקדוש ברוך הוא מביא עליהם רוב פורענות (יותר מדי אסונות) כדי שלא יאבדו, אלא כל האומות כלים והם עומדים לעולם. ומאריכים אותו בדברים מעין אלו, ואם קבל על עצמו לקיים את התורה מקבלין אותו מיד, ומלין אותו, וממתינים לו עד שיתרפא רפואה שלימה, ואחר כך מטבילין אותו טבילה הוגנת בלא חציצה. (ומאריכים עוד בענין קבלת המצוות באופן שלא נאריך כאן).

כשיבא הגר להתגייר בודקים אחריו שמא בגלל סיבות כלכליות הוא רוצה להתגייר, או לצורך שררה שיזכה לה, או מפני הפחד בא ליכנס לדת ישראל, ואם איש הוא בודקים שמא הוא חפץ לישא אשה יהודיה, ואם אשה היא בודקים שמא רצתה לינשא לאחד מבני ישראל, ורק אם לא נמצאה שום סיבה חיצונית לרצון להתגיר, וכשברור שבאים להתגייר מתוך אמונה ורצון לקיים את מצוות התורה מאהבה, מקבלים אותם להתגייר. ומכאן נלמד לענין שאלתינו שאם הדיינים שגיירו את הגר לא היו כשרים לדון, הרי גיורם אינו כלום ולכן המתגיירים בגיור רפורמי על ידי "רבנים" רפורמים אין גיורם נחשב כלל. וכן אם הגוי בא להתגייר שלא על מנת לקיים מצוות אלא לצורך אחר, גם כן אין הגיור פועל כלום. ומי שעתידה לינשא ל"גר" זה, הרי היא נשואה לגוי, והילדים שיוולדו ל"גיורת" כזו, אינם יהודים בכלל על פי התורה. ולפיכך יש להזהר כשבאים בקשרי נשואים עם גרים ועם בני גרים, שאם הם נתגיירו במקומות מפוקפקים יש לחקור ולדרוש על ידי אנשים יראים ומוסמכים, אם נעשה הגיור כדין, כי לצערינו במקומות רבים בעולם וגם בארץ ישראל נודע על אנשים שכביכול מבני ישראל המה, ובאמת הם גויים גמורים, אולם מי שנתגייר כדת וכדין, הרי אנו מצווים לאוהבו, והרי הוא ככלל ישראל הקדושים.

והנה מאז ומקדם, מסרו אבותינו, שהם אבותיו של כל אחד ואחת מאיתנו, את נפשם, על הדבר הזה, שבניהם לא יתערבו חלילה ויצאו מכלל ישראל. ולא היה מכאוב גדול כמכאובו של זה שזרעו יצא מכרם בית ישראל, והלך לרעות בשדות זרים. והיה ברור לכולם, מיהו יהודי? יהודי הוא זה שהתורה הקדושה מגדירה אותו כיהודי. ולא יתכן, שיבא איזה אדם קל דעת, ויאמר, הנה לדעתי, מהיום הזה, כל מי שהוא מוכן לשרת בצבא הגנה לישראל, והוא מוכן לקבל כמה מצות כסמלים, הרי הוא יהודי. שהרי כל השומע יצחק לו, כי אין כניסה ליהדות, בלא קבלת גירות כראוי. ועל כן דבר מוסכם הוא, כי הגיורים הנעשים על ידי הרפורמים, אינם כלום.

ומעשה היה, שנשאל הרב הגדול רבי יוסף חיים סיטרוק שליט"א, רבה הקודם של מדינת צרפת, אודות אשה אחת, שאמה נתגיירה במרוקו, בבית דין אחד. ואחר כך, נולדה לאותה האשה בת. כשעברו אחר כך ממרוקו לצרפת, חששו חברי בית הדין לעדות האשכנזים בפריז שמא תהליך הגיור שנעשה במרוקו לא היה כראוי, והחליטו מחמת הספק לגייר שוב אות אותה האשה ואת בתה.

לאחר שנים רבות, גדלה אותה הבת, והכירה בחור אחד, שהוא כהן. והנה ידועה ההלכה, כי אשה שנתגיירה, אסור לכהן לישא אותה לאשה. ואילו אשה שאינה גיורת בעצמה, אלא בת גרים (שאמה התגיירה לפני שהיא נולדה), מותר לכהן לישא אותה לאשה. ומעתה, טענה אותה הבת, אני אינני גיורת בכלל. אני בת גרים, שכן אמי התגיירה לפני שאני נולדתי בכלל. לעומת זאת חשש הרב סיטרוק, מכיון שלפני עשרות שנים בית הדין בצרפת ראה איזה פגם בתהליך הגיור שהיה במרוקו, אולי באמת לא היה הגיור שם כדין, ויש לאותה הבת דין גיורת בעצמה, ואסור לה להנשא לכהן. הבת מצדה, הודיעה לרב סיטרוק, כי אם הוא לא יתיר לה להנשא לכהן, הרי שהיא תלך לרבאי רפורמי, שהוא יסדר לה קידושין, כפי ההלכות שהמציאו להם רבני הרפורמים.

שלח הרב סיטרוק את השאלה לבית הדין בארץ, שיכריעו כיצד יש לנהוג.

בית הדין בארץ ראו את כל צדדי השאלה, והכריעו, שמכיון שלא ידוע לנו על פגם כל שהוא בתהליך הגיור שהיה במרוקו, אין לחוש לדברי בית הדין האשכנזי בצרפת, ויש להתיר את הבת להנשא לכהן. אולם ליתר בטחון, ביקש מאיתנו הרב סיטרוק להציג את השאלה בפני מרן רבינו הגדול שליט"א.

כאשר סיפרנו על השאלה למרן הרב שליט"א, מיד שאל, מי הוא הרב שעמד בראש בית הדין במרוקו? אמרנו לו את שמו של אותו הרב, נענה לנו הרב, דע לך, שאותו הרב הוחזק כפרן, וכמה פעמים שמעתי עליו עדויות בבית הדין, שהיו באות אצלו מתגיירות לעת ערב, וכבר לפנות בוקר היה מגייר אותן. לכן, אותו רב פסול הוא לדון, וממילא כל הגיורים שלו אינם גיורים, ואין להתיר לאותה הבת להנשא לכהן.

עמדנו תמהים, שהרי מרן שליט"א ידוע בכח ההיתר שלו, ורק לעתים רחוקות נמצא שהוא מחמיר כל כך, ובפרט שכבר היה מוכן פסק מבית דין חשוב בארץ בנושא זה. לכן הראנו למרן שליט"א את הפסק מבית הדין בארץ, והרב אמר לנו, כי בהיותו רב ראשי, העביר הודעה לכל בתי הדין בארץ, כי כל הגיורים של אותו רב אינם גיורים כלל, וברבות השנים נשתכחה אותה ההוראה. לכן למעשה, אין להתיר כפסק בית הדין, ואין לנו להתחשב באיום של אותה הבת שתלך לרב רפורמי, ועל ידי איומים התורה שלנו לא תשתנה חס ושלום. וכך השבנו לרבי יוסף סיטרוק, וכך נהג הלכה למעשה.

מן האמור נלמד, כמה חמור הוא ענין הגיורים, וכמה אסור להקל ראש בענינים אלה. וה' יתברך יזכינו להתקדש בקדושתו, להיות מובדלים וקדושים בקדושתו. אמן.

תגובות

21
כשנתגיירה פחות מבת3-מותרת לכהן
hshiw20
20
למגיב מספר 18.
דודי
הרב יעקב ששון ולא שושן. זה דבר ראשון. דבר שני, לא מבינים מה אתה רוצה. הרב ששון לא כתב מילה נגד אף אחד. הוא אפילו לא תרם לנו את השם של המרוקאי הזה.
19
יפה מאד,
רוני
מעניין מה ח"כ הרב אמסלם יאמר על כל זה? הנה, מרן בעצמו בא ומבטל גיורים. דרך אגב, מי זה אותו אחד שהרב סיטרוק שלח אליו את השאלה?
18
מילה לרב יעקב שושן שליט"א
ארז זהר
הרב כתב בהקשר אחר בעבר את הציטוט הבא "וכל המבזה את החכמים אין רפואה למכתו" והרי כאן אולי בטעות של המדפיס נכתבה הערה קשה מול דברי הרב אמסלם ולא ראויה, נא לתקן.
17
דברי מרן הם נגד ח"כ אמסלם מש"ס
בן אדם
איני יודע מתי נאמרו הדברים האלו, אבל יש כאן קטילה חסרת תקדים נגד חה"כ אמסלם,

אין לאמסלם ברירה, אלא לחזור בו מספרו המעוות.
הצג את כל התגובות
16
מעונין להבין
גבריאל
שלום אני לא מבין אם יש הוראה של הרב עובדיה מדוע היא לא כתובה ומפורסמת על אותו רב ואיך יתכן שהיא שנכחה?!

דבר נוסף יש לעדת מי הןא הרב הזה למה לא מפרסמים את שמו?ובבית הדין במרוקו יש ראש בית הדין מה הוא אומר?

הדברים צריכים בירור
15
מי הרב הזה?
יצחק
14
הרמבם במורה-תחילת נבואה צבא!!!
ארז זהר
לפי הרמב"ם במורה נבוכים תחילתה של נבואה היא שאדם ימסור את נפשו על כלל ישראל ויציל קבוצת חסידים מפני ליסטיםגויים וכדומה, האם על זה כותב האומר (וזה לא הרב עובדיה!!! אלא מישהו שחושב שהוא אומר בשם הרב עובדיה) "כל השומע ישחק לו" שיתבייש לעצמו האומר דבר זה, אין לך השתתפות גדולה מלמסור נפשו על כלל ישראל בצבא, ויש מדרגות מדרגות ורמות גבוהות יותר אך זאת רמת הבסיס שרוב תלמידי הישיבות לא זוכים לקיימה (אם כי תפקידם נצרך כשבט לוי 10% קודש לה' ללמוד וללמד תורה לעם ישראל, אך לא בהכרח שמהם יצאו נביאים, אלא אדרבא משה רבנו היה יוצא בראש המלחמה וכן יהושע וכן דוד המלך ולא ישבו בבית המדרש כשהיתה מלחמה אלא שילבו יחד שני עולומות אלו). ומי שרוצה להשמיץ את דברי הרב חיים אמסלם שליט"א יעשה זאת בראיות הלכתיות ולא בביטויים של ילדים בכיתה א', ועליו להתייחס עניינית לספרו זרע ישראל ולהשיב דבר מתוך חקירה ודרישה בתורה ולא מתוך דמיונו הפרוע.
13
תחילת נבואה(רמב"ם)-הצלת נפשות-
ארז
לפי הרמב"ם במורה נבוכים תחילתה של נבואה היא שאדם ימסור את נפשו על כלל ישראל ויציל קבוצת חסידים מפני ליסטיםגויים וכדומה, האם על זה כותב האומר (וזה לא הרב עובדיה!!! אלא מישהו שחושב שהוא אומר בשם הרב עובדיה) "כל השומע ישחק לו" שיתבייש לעצמו האומר דבר זה, אין לך השתתפות גדולה מלמסור נפשו על כלל ישראל בצבא, ויש מדרגות מדרגות ורמות גבוהות יותר אך זאת רמת הבסיס שרוב תלמידי הישיבות לא זוכים לקיימה (אם כי תפקידם נצרך כשבט לוי 10% קודש לה' ללמוד וללמד תורה לעם ישראל, אך לא בהכרח שמהם יצאו נביאים, אלא אדרבא משה רבנו היה יוצא בראש המלחמה וכן יהושע וכן דוד המלך ולא ישבו בבית המדרש כשהיתה מלחמה אלא שילבו יחד שני עולומות אלו). ומי שרוצה להשמיץ את דברי הרב חיים אמסלם שליט"א יעשה זאת בראיות הלכתיות ולא בביטויים של ילדים בכיתה א', ועליו להתייחס עניינית לספרו זרע ישראל ולהשיב דבר מתוך חקירה ודרישה בתורה ולא מתוך דמיונו הפרוע.
12
סגרתי דיל עם ח"כ אמסלם
רבקה המדתאלוביץ
הוא ידאג לה לתעודת גיור ואגוני השמאלניות יגישו תביעה פלילית נגד מר"נ
11
כל מה שתגיד נעשה מרן שלנו!!
בת ישראל
הי'ו.
10
אין אצלכם את חותמו של ה'-האמת!
רוני
9
ההתבוללות!!!
פרקטיקער רעבע
בעיה מס 1 של עם ישראל

לאלו הדרים בארה"ק יש אולי רק שמץ של מושג כמה חלקים נופלים לעם היהודי בכל עשור בעולם

זאת שואה שקטה..
8
בן ליהודיה וגוי הוא יהודי
אריאל
נראה שכתוב כאן שאין זה כך ואינני מבין מדוע
7
זה מה שמעניין אתכם היד? בורים
אברהם
בצדק תישפוט עמיתך
פלגי מיים
אדון אברהם! אברהם אבינו הייה איש החסד וכשהשם יתברך מתגלה אליו באלוני ממרא ובא לבקרו ביום השלישי למילתו והייה אברהם יושב פתח האוהל כשלפתע ראה שלושה אנשים שנדמו לו כשלושה ערבים המשתחוים לאבק רגליהם{דברי רש"י} רץ לקראתם והשתחווה לפניהם והזמינם לארוחה! כאשר הוא מבקש את מחילת השם יתברך לכבד את האורחים תחילה מכאן למדו ח.ז.ל

"גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני שכינה"

וגם כשעבדי אבימלך גזלו מעבדיו של אברהם אבינו

באר, אברהם אבינו מוכיחם בנועם! "והוכיח אברהם את עבדי אבימלך על אודות באר המיים אשר גזלו עבדי אבימלך"..

בשני המקרים אברהם אבינו מכבד גם משתחווים לאבק רגליהם.. וגם גזלנים.. ולא קרא להם בורים..

זו גם דעת "הנצור לשונך" על פי "החפץ חיים"..

לא נותר לי אלא לאחל לך רפואה שלימה "אברהם"רפואת הנפש ורפואת הגוף לעבודת השם יתברך!!!

באשר לתשובה על דברי מרן במילים כפרן" ואתו רב פסול לעדות אתייחס לכך בתגובה על תגובה מספר -4
6
התמונה לא מעוותת זו היד שלו :)
דדדדד
5
התמונה של מרן מעוותת
פלגי מיים
והיו עינך רואות את מורך!

לכיכר השבת תודה על הכתבה אך..

הצילום של פני מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, לא נעשה טוב! אם אפשר להחליף את התמונה, בתמונה יותר טובה..

בתודה מראש!
אחלה תמונה
י.
היד שלו מול הפנים מטושטשת ומסתירה קצת את הפנים
4
הוחזק כפרן,ולא כופר !!!
אברהם
בכותרת יש שקר והוצאת דיבה.

כל מי שלמד גמרא יודע שאין שום קשר בין שתי המילים,וגם אם הגירות של הנ"ל פסולה,אסור לומר

עליו שהוא כופר,בפרט אם כבר נפטר,יש חרם על מי שמוציא לעז על המתים.אז תדייקו במה שמובא בכתבה בשם מרן בעצמו !!!
דברי מרן על פי גמרא ופוסקים!!!
דוד ישי -ידאעי
בס"ד

מוריי ורבותיי!!!

דברי מרן הרב עובדיה יוסף שאותו רב הוחזק ככפרן

מובאים: במסכת שבועות דף לד' עמוד ב'

דברי הגמרא:

ועדים רואין אותו מבחוץ – מאי?

אמר ליה רב המנונא: והלה מה טוען? אי אמר "לא היו דברים מעולם" - הוחזק כפרן ; אי אמר "אין, שקלי, ודידי שקלי" - כי אתו עדים מאי הוי?

אמר ליה: המנונא! את עול תא !

ההוא דאמר ליה לחבריה "מנה מניתי לך בצד עמוד זה"; אמר ליה: "לא עברתי בצד עמוד זה!" אתו תרי סהדי, אסהידו ביה דהשתין מים בצד עמוד זה; אמר ריש לקיש: הוחזק כפרן.

מתקיף לה רב נחמן: האי - דינא פרסאה הוא? מי קאמר 'מעולם' - 'בעסק זה' קאמר ליה!

איכא דאמרי: ההוא דאמר ליה לחבריה "מנה מניתי לך בצד עמוד זה", אמר ליה: "לא עברתי בצד עמוד זה מעולם"; נפקו ביה סהדי דהשתין מים בצד עמוד זה; אמר רב נחמן: הוחזק כפרן.

הסבר:

הגמרא מביאה לנו מספר דוגמאות על על אדם שתבע את חבירו והכחיש ואח"כ באו עדים והעידו שראו אותו..

אדם כזה שמכחיש למרות שבאים עדים ומעידים את שראו

נקרא בלשון הגמרא כפרן פירוש: שכופר באמת!

מסקנה:

הכותרת של הכתבה צריכה להיות כפרן! ולא כופר..

באשר להוצאת לעז על המת אביא מספר דוגמאות להתיחסות התלמוד על כך:

דוגמא מס'-1

ששה דברים עשה חזקיה המלך, על שלשה הודו לו, ועל שלשה לא הודו לו.

גרר עצמות אביו על מטה של חבלים, והודו לו.

כתת נחש הנחשת, והודו לו.

גנז ספר רפואות, והודו לו.

על שלשה לא הודו לו, קצץ דלתות של היכל ושגרן למלך אשור, ולא הודו לו .

סתם מי גיחון העליון, ולא הודו לו.

עבר ניסן בניסן, ולא הודו לו.

תלמוד בבלי מסכת ברכות דף י` ע"ב

הסבר:

גרר עצמות אחז אביו (כשמת) על מיטה של חבלים כי רשע היה ועל פי דברי המדרש: עשה זאת כדי למתק את דינו של אביו בעולם האמת

דוגמא מס'-2

תנו רבנן: מקושש זה צלפחד. וכן הוא אומר - ויהיו בני ישראל במדבר וימצאו איש וגו', ולהלן הוא אומר - אבינו מת במדבר, מה להלן צלפחד אף כאן צלפחד, דברי ר' עקיבא. אמר לו ר' יהודה בן בתירא: עקיבא בין כך ובין כך אתה עתיד ליתן את הדין. אם כדבריך, התורה כיסתו ואתה מגלה אותו? ואם לאו, אתה מוציא לעז על אותו צדיק

(בבלי שבת צו ע"ב).

הסבר דברי הגמרא:

פירוש הגמרא לפי רש"י כך הוא: המקשה טוען, שאם למדים מגזרה שווה שהמקושש הוא צלפחד, הרי הוא כמפורש, ואם כן לא כיסתו התורה ומותר לגלותו. על כך משיב המתרץ, שר' יהודה בן בתירא לא קיבל גזרה שווה זו, ועל כן לדעתו אין הדבר מפורש כלל. על כך שבה הגמרא ושואלת מה היה חטאו של צלפחד, ומשיבה שהיה מן המעפילים. מובן אם כן, שהגמרא מפרידה את דברי ר' יהודה בן בתירה לשני צדדים.

אלא שנוסח הברייתא שהיה בפני הגמרא שונה מנוסח הספרי, ובנוסח שבספרי נראה יותר לקבל את הפירוש שהוצע לעיל, שאין מדובר שם ב"ממה נפשך" ששני צדדיו הם מר' יהודה בן בתירה, אלא במאמר מורכב, שחלקו הראשון הוא דברי ריב"ב, וחלקו השני, הצעה חלופית של אחר.

רש"י מסביר מדוע עדיף לפרש שמדובר בחטא המעפילים ולא בחטא המרגלים: "שלא הרשיע כל כך בחילול שבת". משמע, שקיימת מגמה להצדיק את צלפחד, אף על פי שמפורש בכתוב שחטא. דבר זה מתאים לגישת המדרש בעניינו של צלפחד, שזכה לשבחים בזכות בנותיו:

בנות צלפחד בן חפר בן גלעד בן מכיר בן מנשה, מגיד הכתוב שכשם שהיה צלפחד בכור כך היו כולן בכורות, וללמדך שהיו כולן זכאות בנות זכאי שכל מי שמעשיו סתומים ומעשה אבותיו סתומים והכתוב מיחסו לשבח הרי זה צדיק בן צדיק, וכל מי שמעשה אבותיו סתומים ומעשה אבותיו סתומים והכתוב מיחסו לגנאי הרי זה רשע

(ספרי פינחס, קלג).

דוגמא מס'-3

עקביא בן מהללאל העיד ארבעה דברים...

אמרו לו: עקביא חזור בך בארבעה דברים שהיית אומר ונעשך אב בית דין לישראל.

אמר להן: מוטב לי להיקרא שוטה כל ימי ולא ליעשות שעה אחת רשע לפני המקום, שלא יהיו אומרים בשביל שררה חזר בו...

הוא היה אומר: אין משקין לא את הגיורת ולא את שפחה המשוחררת וחכמים אומרים משקין.

אמרו לו: מעשה בכרכמית שפחה משוחררת שהייתה בירושלים והשקוה שמעיה ואבטליון.

אמר להן: דוגמא השקוה [והיה בכך ביטוי לא נאות כלפי שמעיה ואבטליון, לדעת רש"י, או עמידה עיקשת מדי על דבריו, כדעת הערוך ותוס'].

ונידוהו, ומת בנידויו, וסקלו בית דין את ארונו.

אמר ר' יהודה: חס ושלום שעקביא נתנדה, שאין העזרה ננעלת בפני כל אדם מישראל בחכמה וביראת חטא כעקביא בן מהללאל. ואת מי נידו? אלעזר בן חנוך שפקפק בטהרת ידיים

(עדיות פ"ה מ"ו).

סיכום הדעות בעניין כך הוא:

ר' עקיבא סבר שמותר להזכיר גנותם של צדיקים, גם במקום שאפשר להסתירה. כך נאמר בשמו במפורש לגבי אהרן וצלפחד. אף בעניין עקביא בן מהללאל, אף שלא נאמר במפורש בשם ר' עקיבא, יש להניח שהוא האומר שעקביא נתנדה. כפי הכלל הרגיל, סתם המשנה בעדויות, ככל הסתמות שלא נתפרשו אחרת, הוא אליבא דר' עקיבא. וכך משמע גם מריכוז שלושת המאמרים יחדיו בספרי, שאל כולם התייחס ריב"ב באופן דומה, באמרו שהאומרם "עתיד ליתן את הדין".

ר' יהודה בן בתירה חלק על ר' עקיבא

פלפול מדברי פוסקים:

ונראה שלא נתקנו התקנה והחרם אלא על סיפור לשון הרע על המת בדבר שקר! ולא על סיפור אמת! מסקנה זו עולה מתוך הדברים המובאים ב"מרדכי" בעניין זה, בו הוא מדבר על "להוציא לעז ושם רע". ו"הוצאת שם רע" הוא המונח המתייחס ללשון הרע על דבר שקר. וכן לשונו של המחבר בשולחן ערוך (או"ח תר"ו, ג) "תקנת קדמוננו וחרם שלא להוציא שם-רע על המתים".

אותה מסקנה עולה גם מתוך התבוננות באסמכתא לחרם אותה מביא ה"מרדכי". בדברו על החרם הוא אומר: "ורבים תמהו: מה ראו על ככה?" כלומר, מה ראו להתקין תקנה זו; ועל כך הוא משיב: "ולא דבר ריק הוא מהם". כלומר, יש טעם לכך. והוא מביא אגדה, בה מסופר כי הקב"ה כעס על משה, שאמר 'והנה קמתם תחת אבותיכם תרבות אנשים חטאים' "וכי אברהם יצחק ויעקב חטאים היו, שאמרת לבניהם כך? אמר לפניו (משה): רבה"ע, ממך למדתי שאמרת את מחתות החטאים האלה בנפשותם. אמר לו: אני אמרתי 'בנפשותם' ולא 'באבותם'. כלומר, ההקפדה היתה על שהוצאה דבה על אבותם, בכך שקרא להם 'חטאים'. והנה לפי אגדה זו הטרוניא של הקב"ה היתה על הוצאת שם רע על האבות על שקר: "וכי אברהם יצחק ויעקב חטאים היו?!". וכך אף משתמע מדברי המרדכי הראשונים, שהובאו לעיל, בהם הוא מדבר על חרוף סתם, ולא על הוצאת שם רע, ולכן אינו מזכיר כאן את תקנת הקדמונים והחרם

ציטוט דברי מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א:

כאשר סיפרנו על השאלה למרן הרב שליט"א, מיד שאל, מי הוא הרב שעמד בראש בית הדין במרוקו? אמרנו לו את שמו של אותו הרב, נענה לנו הרב, דע לך, שאותו הרב הוחזק כפרן, וכמה פעמים שמעתי עליו עדויות בבית הדין, שהיו באות אצלו מתגיירות לעת ערב, וכבר לפנות בוקר היה מגייר אותן. לכן, אותו רב פסול הוא לדון, וממילא כל הגיורים שלו אינם גיורים, ואין להתיר לאותה הבת להנשא לכהן

ולכן המסקנה:

שדברי מרן הרב עובדיה יוסף מתאימים: על פי הגמרא בשבועות הנ"ל, ודברי המרדכי- שעל דברי אמת מותר להגיד!

וכיוון שאין פה דברי שקר! זה מתאים על פי

המחבר בשולחן ערוך (או"ח תר"ו, ג) "תקנת קדמוננו וחרם שלא להוציא שם-רע על המתים".

לסיום:

אם כן מי יכול לדבר על פוסק הדור הרב עובדיה יוסף שליט"א? שבקיא בש"ס, תלמוד בבלי, וירושלמי, מפרשים שונים של הש"ס, פוסקים ראשונים, ופוסקים אחרונים, ואחרוני אחרונים.מדרשים ועוד..

ימים על ימי מלך תוסיף.. שנותיו דור ודור..

יהי רצון שהשם יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים

של מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א!!! להנהיג אותנו

עד בוא גואל צדק ברחמים! במהרה בימנו אמן!!!

דוד ישי-ידאעי

פלגי מיים

אברך כולל אשקלון
אכן כפרן ולא כופר!!!
נהנה ממך
נאה לך שאינך נוהה כמו עדר אחר הכתב אלא בודק אותו כראוי.

ובדרך אגב אף אחד כאן לא נתבקש להגיב על עצם דברי מרן אלא על הצורה שהם מוצגים.

נאה לך המגיב שכך הגבת.
שוטה, אסור להוציא לעז על הרצל?
מרן
אסור להוציא לעז על הרצל ובן גוריון ודיין כיון שמתו????? הא??
נכון, באמת אסור להוציא לעז
חיים
3
לתגובה 1
דוד
היזהרו בכבוד חכמים וכו'וכבר שמענו המון םיפורים תתחרט וגם איך האתר מפרסם כל טיפש שאומר דברי כפירה
2
גיור
תנין לבן
הרבנים חיים בחשכת ימי הביניים הרפורמים צודקים
מה לו נבל זה לכאן. רק להכעיס..
לא שווה לו
"המספר" 2 חוטא וכופר בכפליים.
מ ז ה ה כאלה..
גם טיפש, גם חצוף, גם בוּר ועם הארץ.

מי יודע אם אחריו יבוא זרע כשר...

אם מלכתחילה איננו כזה.

"מדחציף כולי האי - שמע מינה... - - - -.
המגיב 2 קצת נעבאך, חולה בראש.
ישראל
רפואה שלימה לך.
שוטה וגס רוח
אורי
תזהר שלא ינשוך אותך דווקא תנין שחור .
תדבק לשונך
אפרים
תדבק לשונך לחיכך אכ"יר
1
מה שמרן אומר קודש קודשים
חי

אולי יעניין אותך גם:

עוד ביהדות