אאא

הסדרה מלאה בחידושים עמוקים, פנינים ורעיונות נשגבים על דרך הדרוש, הפלפול והחסידות, שנאמרו ע"י מרן אדמו"ר ממישקולץ שליט"א, בשבתות ובמועדי ישראל, בעת עריכת השולחנות, בזמני שמחה ובעתות רצון, והתפרסמו כבר בכל העולם בגיליונות שונים, וכעת הוא יצא לאור בסדרה מפוארת.

הפנינים שכולם מתענגים עליהם! הווארטים המיוחדים! הרעיונות הנשגבים! כעת בסדרת ספרים מפוארת מאירת עיניים, בת חמישה כרכים, על כל חמישה חומשי תורה.

הסדרה מודפסת על נייר קרם משובח, בכריכה מפוארת, מושקעת. ובאריזה מהודרת.
הסדרה מודפסת על נייר קרם משובח, בכריכה מפוארת, מושקעת. ובאריזה מהודרת.
הגדלה

כל 'ווארט' הוא פנינה, שאפשר להגיד אותה הלאה!

הסדרה מודפסת על נייר קרם משובח, בכריכה מפוארת, מושקעת. ובאריזה מהודרת. 

את הסדרה החדשה של ספרי האדמו"ר, אפשר לרכוש כעת במחיר מסובסד, לרגל ההשקה, בטלפון: 0548-406-410

כיכר השבת מגיש לקוראים, טעימה לפרשת יתרו, מסדרת הספרים החדשה:

למה מלאכי השרת, לא רצו שהתורה תינתן לעם ישראל?

נאמר בתורה (שמות יט, ג) "ומשה עלה אל האלוקים ויקרא אליו ה' מן ההר לאמר, כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל". 

מובא בחז"ל (שבת פח:) אמר רבי יהושע בן לוי: בשעה שעלה משה למרום, אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה, רבונו של עולם, מה לילוד אישה בינינו. אמר להן לקבל תורה בא. 

אמרו לפניו, חמודה גנוזה שגנוזה לך תשע מאות ושבעים וארבעה דורות קודם שנברא העולם, אתה מבקש ליתנה לבשר ודם. "מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו ה' אדונינו מה אדיר שמך בכל הארץ אשר תנה הודך על השמים". 

אמר לו הקב"ה למשה החזיר להן תשובה. אמר לפניו, רבונו של עולם, מתיירא אני שמא ישרפוני בהבל שבפיהם. אמר לו אחוז בכיסא כבודי וחזור להן תשובה.

לכאורה צריכים להבין:

א. מדוע טענו המלאכים שהתורה צריכה להישאר בשמים, ולא לתת אותה לעם ישראל.

ב. מהו הלשון "החזיר להם תשובה", היה צריך לומר תענה להם תשובה.

ג. למה אמר הקב"ה "אחוז בכיסא כבודי וחזור להן תשובה" וכי בלי לאחוז בכיסא אי אפשר לענות תשובה.

ואפשר לומר, שטענת המלאכים הייתה, איך אפשר לתת את התורה לבשר ודם שעלול ח"ו לעבור על מצוות התורה, ואם כן מהי התועלת בנתינת התורה לעם ישראל. וזה מה שאמרו המלאכים "מה אנוש כי תזכרנו".

"אמר לו הקב"ה למשה החזיר להם תשובה" - תענה להם שיש מושג "חזרה בתשובה", אפילו אם ח"ו אדם יחטא, יש לו אפשרות לחזור בתשובה. וזה מה שאמר הקב"ה למשה "החזר להם תשובה".

"אמר לפניו רבונו של עולם מתיירא אני שמא ישרפוני בהבל שבפיהם" - אני מפחד לומר זאת למלאכים, שמא לא יקבלו זאת, מכיוון שאין להם מושג כלל, כמה גדול הוא כוח התשובה, כי לא שייך אצלם כלל חטאים, ומשום כך הם אינם יודעים ומכירים את כוח התשובה.

"אמר לו הקב"ה אחוז בכיסא כבודי וחזור להן תשובה" - הרי אמרו חז"ל (יומא פו.) גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד, ואם כן, מכיסא הכבוד יש הוכחה, שיש מושג תשובה לאדם. וזה מה שאמר לו הקב"ה, "אחוז בכיסא כבודי וחזור להן תשובה" ובזה יתבטלו כל טענותיהם.

 

כיכר בשיתוף מישקולץ