ehbsrgkl  mns hks  veuk vct 1  VKC AKLH
דיני אמירת הסליחות •  צפו בהלכה יומיתדיני אמירת הסליחות • צפו בהלכה יומיתישי כהן
דיני אמירה הסליחות • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
מה מברכים על הגרנולה? צפו בהלכה יומיתמה מברכים על הגרנולה? צפו בהלכה יומיתישי כהן
מה מברכים על הגרנולה? • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
ברכת  חיטה מבושלת? צפו בהלכה יומיתברכת חיטה מבושלת? צפו בהלכה יומיתישי כהן
מה מברכים על חיטה מבושלת? • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
ברכת  שייק עוגיות? צפו בהלכה יומיתברכת שייק עוגיות? צפו בהלכה יומיתישי כהן
מה מברכים על שייק עוגיות? • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הרב אופיר מלכא בשיחה מיוחדת לט' באבהרב אופיר מלכא בשיחה מיוחדת לט' באבישי כהן
שיחת חיזור ליום תשעה באב • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בפינה היומית (פינת ההלכה)
ט' באב: האם מותר לבלוע 'קלי צום' בשבת?ט' באב: האם מותר לבלוע 'קלי צום' בשבת?ישי כהן
האם מוצר לבלוע את כדורי ה'קלי צום' בשבת • מידי בוקר מגיש "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • הלכה היומית (פינת ההלכה)
דיני ט' באב שחל במוצ"ש • צפו בהלכה יומיתדיני ט' באב שחל במוצ"ש • צפו בהלכה יומיתישי כהן1
דיני ט' באב שחל במוצ"ש • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
מותר להתרחץ בשבוע שחל בו כשהצום דחוי?מותר להתרחץ בשבוע שחל בו כשהצום דחוי?ישי כהן2
הלכות תשעת הימים • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
מה מברכים על טילון? צפו בהלכה יומיתמה מברכים על טילון? צפו בהלכה יומיתישי כהן2
מה מברכים על טילון? • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
מה מברכים על הפלאפל? צפו בהלכה יומיתמה מברכים על הפלאפל? צפו בהלכה יומיתישי כהן
מה מברכים על הפלאפל? • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
מה מברכים על כיף כף?  הלכה יומיתמה מברכים על כיף כף? הלכה יומיתישי כהן3
מה מברכים על כיף כף ? • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
מה מברכים על עוגת גבינה?  הלכה יומיתמה מברכים על עוגת גבינה? הלכה יומיתישי כהן1
מה מברכים על עוגת גבינה? ? • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
יצא עם קפה לרכב, יברך שוב? • הלכה יומיתיצא עם קפה לרכב, יברך שוב? • הלכה יומיתישי כהן1
יצא עם קפה לרכב, יברך שוב? • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
יציאה לחדר המדרגות בסעודה • הלכה יומיתיציאה לחדר המדרגות בסעודה • הלכה יומיתישי כהן
יציאה לחדר המדרגות בזמן הסעודה • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
עבר מחדר לחדר בסעודה • ההלכה היומיתעבר מחדר לחדר בסעודה • ההלכה היומיתישי כהן1
דין 'שינוי מקום'מחדר לחדר • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
'שינוי מקום' בסעודה עם חברים • צפו בהלכה יומית'שינוי מקום' בסעודה עם חברים • צפו בהלכה יומיתישי כהן
דין 'שינוי מקום' בסעודה עם חברים • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
שינוי מקום  לפני שאכל כזית • צפו בהלכה יומיתשינוי מקום לפני שאכל כזית • צפו בהלכה יומיתישי כהן
שינוי מקום באכילת לחם ועוגות לפני שאכל כזית • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
דין שינוי מקום באכילת  לחם ועוגות • צפודין שינוי מקום באכילת לחם ועוגות • צפוישי כהן
שינוי מקום באכילת לחם ועוגות •מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
דין שינוי מקום באכילת פירות וירקות • צפודין שינוי מקום באכילת פירות וירקות • צפוישי כהן
האם מותר לצוד מקק בשבת?• מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
האם מותר לצוד מקק בשבת?• צפו בהלכההאם מותר לצוד מקק בשבת?• צפו בהלכהישי כהן
האם מותר לצוד מקק בשבת?• מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
האוכל פירות ולחם יברך פעמיים?  • צפו בהלכההאוכל פירות ולחם יברך פעמיים? • צפו בהלכהישי כהן
מותר לצוד דבורה בשבת? • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
האוכל פירות ולחם יברך פעמיים? • צפו בהלכההאוכל פירות ולחם יברך פעמיים? • צפו בהלכהישי כהן
האוכל פירות ולחם יברך פעמיים?• מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
כזית לחם פוטרת שאר ברכות • צפו בהלכהכזית לחם פוטרת שאר ברכות • צפו בהלכהישי כהן1
כזית לחם פוטרת שאר ברכות • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
האוכל עוגות בסעודה יברך ברכה אחרונה? צפוהאוכל עוגות בסעודה יברך ברכה אחרונה? צפוישי כהן
האוכל עוגות בסעודה יברך ברכה אחרונה ? • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
מותר לצוד יתוש בכוס? צפו בהלכה יומיתמותר לצוד יתוש בכוס? צפו בהלכה יומיתישי כהן
מותר לצוד יתוש בכוס ? • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
האוכל פירות בסעודה צריך לברך ברכה אחרונה? צפו בהלכה יומיתהאוכל פירות בסעודה צריך לברך ברכה אחרונה? צפו בהלכה יומיתישי כהן
האוכל פירות בסעודה צריך לברך ברכה אחרונה? • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)

הלכה יומית עם הרב אופיר מלכה

פינה הלכתית יומית עם הפוסק הגאון הרב אופיר מלכה

כיכר facebook