hbhr..  MP  www..  www..
מותר לברך ברכת המזון בכל שפה? • צפומותר לברך ברכת המזון בכל שפה? • צפוישי כהן
מותר לברך ברכת המזון בכל שפה? • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
להשמיע את ברכת המזון לאוזניו • צפולהשמיע את ברכת המזון לאוזניו • צפוישי כהן
להשמיע את ברכת המזון לאוזניו • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
לדבר על נסיעה בשבת • צפו בהלכה היומיתלדבר על נסיעה בשבת • צפו בהלכה היומיתישי כהן
לדבר על נסיעה בשבת • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
דיבור חול שאין בו צורך בשבת  • הלכה יומיתדיבור חול שאין בו צורך בשבת • הלכה יומיתישי כהן
דיבור חול שאין בו צורך בשבת • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
מסופק אם ברך ברכה האחרונה • צפומסופק אם ברך ברכה האחרונה • צפוישי כהן
מסופק אם ברך ברכה האחרונה • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
שכח לברך ולא המשיך לאכול, יכול לברך? צפושכח לברך ולא המשיך לאכול, יכול לברך? צפוישי כהן
שכח לברך ולא המשיך לאכול, יכול לברך? • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
עד מתי אפשר לברך ברכת המזון? צפועד מתי אפשר לברך ברכת המזון? צפוישי כהן3
עד מתי אפשר לברך ברכת המזון? • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
דיבור חול בשבת לצורך מצווה  • צפו בהלכה היומיתדיבור חול בשבת לצורך מצווה • צפו בהלכה היומיתישי כהן
דיבור חול בשבת לצורך מצווה • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
דין דיבור חול בשבת • צפו בהלכה היומיתדין דיבור חול בשבת • צפו בהלכה היומיתישי כהן
דין דיבור חול בשבת • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
יצא מביתו ושכח לברך • צפו בהלכה היומיתיצא מביתו ושכח לברך • צפו בהלכה היומיתישי כהן1
יצא מביתו ושכח לברך, מה יעשה? • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
ברכה אחרונה דווקא במקום אכילה? צפוברכה אחרונה דווקא במקום אכילה? צפוישי כהן
ברכה אחרונה חייב לברך דווקא במקום אכילה? • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
יוצאים הלילה מב"ב לי-ם? צפו בהלכה היומיתיוצאים הלילה מב"ב לי-ם? צפו בהלכה היומיתישי כהן
יוצאים הלילה מב"ב לי-ם? • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
דיני סעודת חג הפורים • צפו בהלכה היומיתדיני סעודת חג הפורים • צפו בהלכה היומיתישי כהן
דיני סעודת חג הפורים • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
דיני מתנות לאביונים • צפו בהלכה היומיתדיני מתנות לאביונים • צפו בהלכה היומיתישי כהן
דיני מתנות לאביונים • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
מצוות משלוח מנות • צפו בהלכה היומיתמצוות משלוח מנות • צפו בהלכה היומיתישי כהן
מצוות משלוח מנות • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
חובת ריכוז בקריאת מגילה • צפו בהלכהחובת ריכוז בקריאת מגילה • צפו בהלכהישי כהן
חובת ריכוז בקריאת מגילה • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
כל מה שצריך לדעת ב'שבת זכור' • צפו בהלכהכל מה שצריך לדעת ב'שבת זכור' • צפו בהלכהישי כהן
כל מה שצריך לדעת ב'שבת זכור' • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
שלא להחסיר אות במגילה • צפו בהלכה יומיתשלא להחסיר אות במגילה • צפו בהלכה יומיתישי כהן
שלא להחסיר אות במגילה • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
סכום 'זכר למחצית השקל' • צפו בהלכה יומיתסכום 'זכר למחצית השקל' • צפו בהלכה יומיתישי כהן
סכום 'זכר למחצית השקל' • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
חובת הריכוז בברכת המזון • צפו בהלכה יומיתחובת הריכוז בברכת המזון • צפו בהלכה יומיתישי כהן
חובת הריכוז בברכת המזון• מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
נסיעה ברכבת שנבנתה בשבת • צפו בהלכה יומיתנסיעה ברכבת שנבנתה בשבת • צפו בהלכה יומיתישי כהן2
נסיעה ברכבת שנבנתה בשבת • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הנאה ממלאכת שבת • צפו בהלכה יומיתהנאה ממלאכת שבת • צפו בהלכה יומיתישי כהן
הנאה ממלאכת שבת • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
חובה לשבת בברכות? • צפו בהלכה יומיתחובה לשבת בברכות? • צפו בהלכה יומיתישי כהן
חובה לשבת בברכות? • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
לענות אמן באמצע ברכה? • צפו בהלכה יומיתלענות אמן באמצע ברכה? • צפו בהלכה יומיתישי כהן
לענות אמן באמצע ברכה? • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
חובת הריכוז בברכות • צפו בהלכה יומיתחובת הריכוז בברכות • צפו בהלכה יומיתישי כהן
חובת הריכוז בברכות • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
דין אוכל שחולל עליו השבת • צפו בהלכה יומיתדין אוכל שחולל עליו השבת • צפו בהלכה יומיתישי כהן
דין אוכל שחולל עליו השבת • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)

הלכה יומית עם הרב אופיר מלכה

פינה הלכתית יומית עם הפוסק הגאון הרב אופיר מלכה

כיכר facebook