ANTIK TUBDR  anutk yk  ngmr jrshu,  NRSFH CU..
י ב