בית שמש  גד אלבז  אברומי..  בני ברק
ליבוש
הנקראים
המדוברים