קווי הנייעס  b,btk..  bgr tuyhxy  jbv vurch.
מידי פעם