ben yehoda  cbh db.  turh shuhsh  אבא שהייבש
אין תמונה