16/06/19  hgbeh fvi  prjh nhtnh  אדמור..
יהודי פשוט