אאא

דף פח

א.  המחלוקת בין הזקן ממרא והב"ד, לר"כ נהרג רק כשהוא אומר מסברא והב"ד אומרים מפי השמועה, ולר"א בכל גווני ואפילו הזקן אומר מפי השמועה והם מסברא, כדי שלא ירבו מחלוקות בישראל. והשמועות 1. מדוע לא הרגו את עקביא בן מהללאל, כיון שאמר מפי השמועה, או שלא הורה למעשה. 2. כך דרשתי וכך לימדתי, מפרשינן שהוא אומר כך נראה בעיני והב"ד אומרים מפי השמועה. 3. מהא דפליגי אי שייכא מחילת ב"ד לזקן ממרא והסיבה כדי שלא ירבו מחלוקות בישראל, תיובתא על ר"כ. ולכו"ע מהני מחילת בעל על קינוי אשתו, והורים לבן סורר.

ב.  צורת בירור ההלכה 1. מתחילה שואלין מב"ד שבעירו. 2. במקרה של מחלוקת: הולכין לב"ד הסמוך לעירן. 3. ב"ד של כ"ג שעל פתח הר הבית. 4. כ"ג שעל פתח העזרה. 5. לשכת הגזית. 6. אם אינם מקובלין בדבר, דנים ועומדין למנין. 7. לאחר שרבו תלמידי שמאי והלל שלא שמשו כל צרכן, רבו מחלוקות בישראל ונעשית התורה כשתי תורות. 8. מעלין להיות דיין מי שהוא ענותן ושפל ברך ודעת הבריות נוחה הימנו, וזהו בן עוה"ב.

ג.   החיוב בהוראת זקן ממרא 1. הורה לאחרים ועשו כהוראתו, שכעת הם בני קטלא. 2. עשה כהוראתו: אם הורה בחלב ודם לא היה נהרג קודם שעלה כיון שסבר שמותר. 3. הורה בחייבי מיתות ב"ד, אף דמעיקרא הוי בר קטלא, מיהו לאחר שעלה ללשכת הגזית א"צ התראה. 4. במסית שא"צ התראה, מיהו מעיקרא היינו מקבלים טעמא מיניה לאצוליה.

ד.   חיוב משום בל תוסיף, צריך שיהא: עיקרו מד"ת, פירושו מד"ס, שייך להוסיף בו, ואם הוסיף גורע. והמצוות 1. תפילין שהוסיף טוטפת חמישית, דבית חיצון שאינו רואה את האויר פסול. 2. לא שייכא בהוספת מין בלולב, דלמ"ד א"צ אגד כ"א עומד לעצמו, ולמ"ד צריך אגד הוי גרוע ועומד. 3. וכן לא שייכא בציצית שהוסיף בה חוט, דלמ"ד קשר העליון לאו דאורייתא קאי לחודיה, ולמ"ד דאורייתא הוי גרוע ועומד.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

שאלות לחזרה ושינון

 א. סיבת המראת הזקן על הסנהדרין האם מפי השמועה או אף בסברא, המחלוקת בזה והשמועות (3)

 ב. כיצד מתחילה דרשו את ההלכה מבתי הדין (8)

 ג.החיוב בהוראת זקן ממרא לאחרים ולעצמו מהו האופן (4)

 ד. תנאי חיוב בל תוסיף, באילו מצוות בעינן למימר דשייך איסור בל תוסיף והדחיות מדוע לא אמרינן בכולהו (3)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]