אאא

פרויקט מיוחד: הערב (רביעי) ,יחול יום פטירתו של האור החיים הקדוש זיע"א, הרב יוסף חיים אוהב ציון, מחשובי מגידי השיעור בירושלים, במאמר תורני מיוחד מסכם את כל מה שיהודי צריך לדעת על האור החיים הקדוש, ממתי חל יום פטירתו ועד לסגולות הרבות בלימוד ספר 'ה'אור החיים'.

תאריך פטירתו של רבינו

בספר אוצר הסיפורים (חלק ו') להגאון הבקי המופלא ר' צבי מאשקאוויטש זצוק"ל (עמ' י"א), כתב וז"ל, דבר ידוע הוא דבט"ו לחודש תמוז שנת תק"ג נפטר האוה"ח הקדוש בירושלים ובשבת פרשת פנחס בעת אשר ישב הבעש"ט בסעודה שלישית כאשר ברך ברכת המוציא אמר "כבה נר המערבי" לאשר כי הבעש"ט לא דיבר רק בלשון הקודש ואך מילים ספורות, לא שאלו ממנו פירוש הדברים ובמוצש"ק פירש דבריו כי כוונתו היה שהרה"ק מוהר"ח בן עטר איננו והוא היה "מערבי" מארצות המערב ויש סוד אחד בנטילת ידים ואין מגלין אותה רק לחד בדרא והיא הייתה לנחלה להר"ח בן עטר ועתה בשעת נטילת ידים לסעודה שלישית נתגלה לי זה האות כי כבה נר המערבי [כ"כ בספר דור דעה ח"ב עמ' כ"ג ובשם הגדולים להגאון החיד"א (מערכת ספרים בהגהות מנחם ציון)].

והנה בלוח דבר בעתו שנת תשס"ז כתב דבאותה שנה שנפטר האור החיים הקדוש חל י"ד בתמוז בשבת [יום ט"ו אינו יכול לחול בשבת] ברם י"ד בתמוז תק"ג היה ביום 6 ליולי 1743, שקיעת החמה באותו יום לשעון חורף בירושלים היה בשעה 6:53 בעוד שבעיר מעז'יבוז' היתה השקיעה בשעה 8:18 מכאן שהיתה שהות ניכרת בשל הפרש הזמנים רבינו נפטר עם הלילה אור לט"ו בשעה שבמעז'יבוז' עדיין יום.

ובספר אהל יעקב להגאון רבי יעקב מהוסיאטין סוף פרשת בלק כתב וז"ל: ובכתב יד זה שנפטר האוה"ח בשבת ונטמן בט"ו תמוז והעולם טעו וסברי שההילולא בט"ו, ואני ראיתי ביום ראשון בבוקר ט"ו תמוז תרצ"ט בתוס' ר"ה דף יח ד"ה זה, שאין לשנות כפי שסוברים העולם.

ניצוץ נשמת רבינו

בספר גבורת ארי והוא תולדות רבינו הקדוש עמודא דנהורא עמיקא וטמירא איש אלוקים קדוש ונורא ר' ליב שרה'ס זיע"א שנתחבר ע"י הגאון ר' ראובן מרגליות זצ"ל, בעמ' ג' שם כתב שהגאון ר' לייב ימים אחדים קודם פטירתו אמר בזה"ל: "רחוק הוא שיקבל אדם ואפילו צדיק גדול נשמה חדשה לחלוטין שלא היתה עוד בזה העולם, כל הצדיקים קבלו נשמות של צדיקים שקדמו להם, הבעש"ט היתה לו נשמת ר' סעדיה גאון, ולרבינו סעדיה היתה נשמת חזקיהו המלך, ולהר"ר בער היתה נשמת האר"י הקדוש והיא נשמת רשב"י ז"ל והאוה"ח הק' היתה לו נשמת ר' משה קורדובירו ור' משה קורדובירו היתה לו נשמת ר' עקיבא, וגילה הגאון ר' לייב שרה'ס שקיבל תוספת נשמתו של האוה"ח הק' עיי"ש בארוכה כל המעשה.

ודע דלפי כל הנ"ל הבנתי היטב מדוע חל בדרך כלל זמן היארצייט של האוה"ח הקדוש בפרשת פנחס דהנה נודע דפנחס גלגול יוסף עיין בזה להגאון ר' יצחק פאלאג'י בספרו נפש היפה (מערכת היו"ד, אות נ"ח) ובזוהר חי (דף רי"ז), ורבי עקיבא היה גלגול יוסף כנודע עיין בספר הגלגולים פרק מ"ב ובמש"כ בזה הגרי"ח סופר שליט"א בספרו הדר יעקב ח"ב (סימן ב) ולכן דייקא חל זמן פטירתו בפרשת פנחס.

מעלת הלימוד בספר אור החיים הקדוש

מסוגל ליראת שמים

כתב מהר"י גרינוולד מפאפא בהסכמה לספר אור הבהיר, שהלימוד בספר אור החיים הקדוש מסוגל ליראת שמים, ובספר בקדושה של מעלה כתב וז"ל, ידוע כי האדמו"ר ר' יעקב יוסף מסקוירא המליץ למחנכים ומדריכים שיתעסקו עם הצריכים חיזוק שיהגו עמהם בספר אור החיים הקדוש ובאורו יראו אור.

 (צילום: אביר הסולטן / Flash90)
נר לעילוי נשמת ה'אור החיים' הקדוש (צילום: אביר הסולטן / Flash90)
הגדלה

מסוגל לטהרת הנשמה

בספר דברי דוד כתב הרה"ק ר' דוד משה מטשורטקוב זי"ע סיפר שאביו האדמו"ר הק' מרוז'ין אמר כמו שבדורות הראשונים היה הזוה"ק מסוגל לטהרת הנשמה, כן בזמן הזה מסוגל לימוד האוה"ח הקדוש על התורה לטהר את הנשמה וסיים ומעת ששמענו זאת מאבי אדמו"ר מרוז'ין נעשה אצלי כחיוב ללמוד בכל שבוע את האור החיים הקדוש על התורה וכ"כ הרה"ק ר' אברהם מסלונים בעל יסוד העבודה בבאר אברהם (דף שלה) וז"ל הזוה"ק ואור החיים הם מאירים עיני ונשמת האדם וכ"כ בספר סגולת משה בריש סדרו ובספר נר ישראל ח"ד (דף קכ"ו).

לימוד בסדר אחרי וקדושים סגולה שלא יפטר בלא תשובה

בספר קיימו וקבלו ח"ב (דף רנ"ו ע"ב) כתב הגה"צ רבי חיים הלברשטאם זצוק"ל דומ"צ דסאטמער נכדו של הדברי חיים מצאנז אמר, שמקובל בידו מצדיקי אמת שיש סגולה שלא למות בלא תשובה ללמוד פירוש אור החיים הקדוש בפרשיות אחרי וקדושים.

מסוגל להנצל בעת צרה

כתב הגר"ח פלאג'י בספרו כף החיים (סימן ל"א אות נ"ה) בשם הגחיד"א בספרו שם הגדולים שכתב דראה בצרות פולין שנגלה בהקיץ רבינו מהר"מ אלשיך לחכם אחד להצילו מתוך ההפיכה מחמת שהיה לומד תמיד דרשותיו והוסיף ע"ז מהרח"פ ומעין כיו"ב נגלה אלי בחלום על ס' או"ח להרה"ק מוהר"ח בן עטר זיע"א וע"ע להגר"ח פלאג'י בספרו נפש כל חי מערכת ח' אות פ' ובשו"ת לב חיים (ח"ב דף קנ"ג ע"ג) ולהגרי"ח סופר בספרו תוספת חיים (עמ' כ"ז ועמ' ל"ז) ובהקדמת שו"ת סמיכה לחיים.

סגולה לעושר ושנות חיים

רבינו בסוף ספרו כתב וז"ל, בפירושי תשים בינותיך במראה מקום תן עינים ויאירו דברי באור החיים, ואז תושע מאלוקי השמים "ברוב עושר ושנות חיים" ברכות יחולו על ראשך כאשר תאוה גם נפשך, והובא גם בספר סגולת משה בראש ספרו.

 (צילום: אביר הסולטן / Flash90)
מתפלל בציון 'האור החיים הקדוש' (צילום: יונתן זינדל / Flash90)
הגדלה

סגולה לרפואה

בספר אמרי פנחס מקוריץ (שנת תשמ"ח) עניני לימוד תורה אות נח' ועב' כתב וז"ל פעם אחת חלה בנו וקיבל על עצמו ללמוד כל יום דף אור החיים בחומשים הגדולים דפוס זאלקאו.

מסוגל לשמירה בבית

בספר אוצר יד החיים דף שכ"ו הביא משם ספר עדן ציון שספר אור החיים הוא שמירה בבית והלימוד בו סגולה לנשמה כמו זוה"ק יען שהיה נשמת משיח בדורו כמו רשב"י בדורו.

סגולה לבנים

הרה"ק בעל אמרי יוסף מספינקא זיע"א הראה להגאון ר' דוד שפרבר ז"ל בעל אפרקסתא דעניא מאמר אחד מספר אור החיים הקדוש ואמר לו כי לימוד מאמר זה מסוגל לבנים וכשיתמיד ללמוד מאמר זה בודאי יוושע בזש"ק (כי הגה"ק מדרשוב מתחילה לא היו לו בנים) וכן עשה ולמד כל שבוע זה המאמר ונושע, ואחרי תקופה ארוכה שכח את מאמר האוה"ח הקדוש ושאל את בעל החקל יצחק בנו של האמרי מה הוא המאמר שהוא סגולה לבנים והשיב לו החקל יצחק שמעולם לא שמע שנתן אביו סגולה כזו וכנראה שהיתה סגולה מיוחדת לו לאותו שעה ולאותו ענין כן סיפר הגה"צ ר' יעקב בן ציון רוטנר ז"ל אב"ד חליסה ששמע כן מפי בעל העובדה ובספר יד אוה"ח דף נ"ג הערה מ' הוסיף שהלימוד בספר אור החיים הק' מסוגל לזש"ק כיון שבעל אור החיים לא היו לו בנים וכל כוחו טמון בספרו אור החיים הקדוש וע"ע בזה להגאון ר' ראובן מרגליות בהקדמת ספרו תולדות רבינו האוה"ח הקדוש שהביא בזה כמה עדיויות.

ניצוצים מתורת רבינו האור החיים הקדוש בענין הגאולה

הגאולה בזכות התורה

בראשית (א,ב) ורוח אלקים מרחפת על פני המים וז"ל רבינו אמרו במדרש (בראשית רבה ב, ד) זה רוחו של משיח ואין מים אלא תורה על דרך אומרם בזוה"ק (זוהר חדש בראשית דף י"ב ע"ב) שלא יגאלו ישראל אלא בזכות התורה שנמשלה למים.

בגאולה העתידה יתארכו הימים

בראשית (ל"ו ל"א) ואלה המלכים וגו' וז"ל רבינו גם הוא סימן לגאולה שיאריכו הימים והראיה כי מנה ה' מלכי אדום שקדמו למלכי ישראל וכמותם קדמו מלכי ישראל למלכותם אחר שפסקה אחר מלכים הרשומים בתורה ומעתה כמו כן ימלכו ישראל כמנין אשר מלכו באדום והגם כי ששה אלפים עולם עומד יאריך ה' ימי טובה כמאמרם ז"ל, ובספר סגולת משה ביאר דברי רבינו עפ"י מה שראה בספר הנפלא רב ייב"י פרשת מקץ בשם ספר ילקוט ראובני שיהיו הימים ארוכים מאד ויקויים בנו הפסוק שמחנו כימות עניתנו ובסנהדרין צ"ט ע"א איתא ימות המשיח ז' אלפים שנה.

בגאולה העתידה תכנע גם נוקבא דס"מ

בראשית (מ"ט י"א) הנה נודע חלומו הנורא שלרבינו שנאבק עם הס"מ ועם הזכר היה נקל לו להכניעו והפיל אותו בכוחו אמנם בנוקבא הס"מ נתאמץ בכל כוחו כמה פעמים ואחר כמה טרחות השליכה לארץ אך לא כבעלה הזכר, ולזה אמר כנגד הגאולה העתידה ולשורקה עת אשר ישרוק ה' ויקבצם בני אתונו גם אותם יאסור ה'.

 (צילום: אביר הסולטן / Flash90)
מתפללים עושים את דרכם לציון 'האור החיים' הקדוש (צילום: אביר הסולטן / Flash90)
הגדלה

בגאולה העתידה יוכנעו כל האומות

בראשית (מ"ט י"א) וז"ל רבינו או יאמר ע"ז הדרך שהכתוב מדבר בב' הגאולות המפורסמות הא' היא של מצרים והב' היא הגאולה העתידה וכנגד א' אמר אוסרי לגפן ע"ד אומרו גפן ממצרים תסיע שאז כפה ה' בחינה אחת שנקראת עיר והוכנע לפני הגפן אמנם כנגד הגאולה השניה בעז"ה שתהיה במהרה בימינו אמר ולשורקה פירוש בעת אשר ישרוק ה' דכתיב אשרקה להם ואקבצם, אז בני אתונו ואמר לשון רבים לרמז לבחינת כל האומות כי ביציאת מצרים לא הכניע ה' לפניהם אלא ראש האומות שהם מצרים וכנען שהם ז' עממין שהם היו ראש ותגבורת לכל האומות אבל ע' האומות לא ניתנו להם, אבל לעתיד לבא בעז"ה לא יניח מהאומות אומה גדולה או קטנה שלא תינתן להם והוא אומרו בני אתונו פירוש מלבד עירה גם בני אתונו.

חילוק בין הגאולה תהיה באמצעות התורה או באמצעות היסורים

(בראשית מ"ט י"א) וז"ל רבינו, יתבאר על דרך אומרם ז"ל (בזו"ח דף ט"ו ע"א וע"ב עיי"ש באורך) כי גלות הרביעית שבו יגלה הגואל העצום צריך שתהיה ביד ישראל מצות "עסק " התורה וזולת זה יתעכב מלבוא ולזה רמז כיבס ביין פירוש כי כוחו של המלך המצופה שילה שמו הוא בחינת עסק התורה שיתעסקו ישראל ביינה של תורה ועיין במה שפירשתי בפסוק הביאני אל בית היין (והוא בספרו ראשון לציון שיר השירים פרק ב' פסוק ד' עיי"ש בארוכה) ואמר כי באמצעותה יהיה לבושו שהוא כינוי למלכות נכון ללובשו, אמנם אומרו ודם ענבים וגו' ירמז שאם יגיע זמן הגאולה ולא ימצא יין פירוש שאין בנו תורה תהיה הגאולה באמצעות עול ותוקף הגלות אשר יצירון האומות לישראל כאומרם ז"ל כי כשיגיע קץ הנחתם ולא יהיה בישראל זכות לגואלם יעמיד עליהם מלך קשה כהמן (סנהדרין צ"ז ע"ב).

והוא אומרו ודם ענבים כי באמצעות היסורים יזדככו הנפשות ויתבררו ניצוצי הקדושה כדרך שיתבררו באמצעות עסק התורה אלא שזו מלאכתו נאה וזו מלאכתו בלתי נאה, ואומרו ענבים כי באמצעות היסורין תגמר הכנתם כגמר בישול פרי הגפן שהם הענבים, וגם רמז כי לא ישלטו האומות לשפוך דם לזמור אילן או ענף או אשכול אלא ענבים פירוש גרגירים, ועוד אמר סותה לרמוז מדרגה קטנה למטה מהסות כי הסות הוא הכיסוי ההכרחי לשון מסוה והכונה בזה כי הפרש גדול יהי בין אם תהיה הגאולה באמצעות עסק התורה והמצוה שאז תהיה בגילוי מלכות עליון לאם תהיה באמצעות הנקמה אשר תהיה בישראל שאז תהיה בבחינת עני ורוכב על חמור (זכריה ט, ט) וע"ע מש"כ רבינו בזה בשמות (כ"א י"א) וע"ע מש"כ בזה בהקדמת שו"ת שמע שלמה ח"א.

עיכוב הגאולה בעוון ביטול תורה

שמות (כ"ז ב') ובדרך רמז יתבאר הכתוב על דרך מאמרם ז"ל הובא בספר זוהר חדש (דף ח') כי ד' גלויות של ישראל כל אחד מהם נגאלו בזכות אחד גלות הראשון נגאלו בזכות אאע"ה, גלות השני נגאלו בזכות יצחק אבינו ע"ה גלות השלישי נגאלו בזכות יעקב אבינו ע"ה והגלות הרביעי תלוי בזכות משה ולזה נתארך הגלות כי כל עוד שאין עוד שאין עוסקים בתורה ובמצוות אין משה רבינו חפץ לגאול עם בטלנים מן התורה (ושמעתי ממו"ר הגאון ר' יעקב חיים סופר שליט"א שדקדק שלא כתב רבינו שאין משה רבינו יכול לגאול עם בטלנים אלא שאינו חפץ, ודו"ק) והוא שרמז הכתוב ואתה תצוה את בני ישראל ע"ד כי מלאכיו יצוה לך או על דרך אומרם ז"ל אין צו אלא מלכות כי הוא ימלוך עלינו לעתיד ותנאי הדבר הוא שיעסקו ישראל בתורה וזה הוא אומרו ויקחו אליך שמן זית זך ירמוז אל התורה שנמשלה לשמן מה השמן מאיר לעולם כך התורה ודקדק לומר זך שצריכים לעסוק בתורה לשמה בלי שמרים שהם לקנתר ח"ו או להתגדל וכדומה דאלו הם בחינת שמרים.

עיכוב הגאולה הוא בעוון לשה"ר

ויקרא (י"ד ט') וז"ל רבינו ובדרך רמז תרמוז הפרשה על גלות ישראל על אומרם בספר הזוה"ק (ח"ג דף רל"ב ע"ב) כי אומות העולם לישראל הם בחינת צרעת, ותמצא גם כן שאמרו ז"ל (במד"ר כ כב) שלא נגאלו ישראל ממצרים אלא לצד שלא היה בהם בעלי לשון הרע, דכתיב ושאלה אשה וגו', ודבר זה היה בידם י"ב חודש וכו', "גם אין לך דבר שמרחיק האדם מן קונו כלשון הרע", ולזה אמרה התורה זאת תהיה תורת המצורע שהוא עם בני ישראל, שנצטרע בנגעי בני אדם הטמאים, ביום טהרתו שיטהר לשונו ודרכיו.

 (צילום: אביר הסולטן / Flash90)
הילולת 'האור החיים' הקדוש (צילום: קובי גדעון / Flash90)
הגדלה

ולזה אמרה התורה זאת תורת המצורע שהוא עם בנ"י שנצטרע בנגע בנ"א הטמאים, ביום טהרתו שיטהר לשונו ודרכיו, ואם הם יטהרו מזה ולקח למטהר שתי צפרים חיות טהורות הם שני המשיחים ונקראו ציפור כי כן יתכנו הנשמות העליונות כידוע וע"ע לשון הזוה"ק בפרשת בלק (ח"ג דף רי"ב) דמההיא מערתא יסגא חד עופא רברבא עילאה דישלוט בכל עלמא וליה אתיהיב מלכותא, ע"כ. ועיי"ש עוד מה שהאריך רבינו בזה וכתב שם בהמשך דבריו שאם יהיה ביד ישראל מצות עסק התורה לא ימות משיח בן יוסף.

קץ הגאולה של בעתה ישנו אפילו יהיו ישראל רשעים גמורים

ויקרא (כ"ה כ"ח) וז"ל רבינו ואומרו ואם לא מצאה ידו די השיב פירוש ואם יראה האדון כי אין כח בעם לסבול חבלים עוד, ורבו חובותיהם למעלה ראש, ואפס בהם כח הסבל, והיה ממכרו עד שנת היובל, שהוא זמן המוגבל לגאולה בעתה, ואז ויצא ביובל ושב לאחוזתו, כי קץ הגלות ישנו אפילו יהיו ישראל רשעים גמורים חס ושלום.

אם ישראל יצטערו בצער המשיח יזכו ליגאל

ואומרו לשלה משפחת השלני, נתכוון למושיע ורב הבא לגאול מגלות האחרון הנקרא שלה, והגם שיעקב קראו שילה (בראשית מט י), לא ישתנה השם בזה, וצא ולמד ממשפחות הרשומות כמה השתנות בשמות:

ואולי שרמז בסמיכות מאמר לשלה, עם מאמר ויהיו בני יהודה, שצריכין ישראל להצטער בשבילו ולקוות לישועתו, וכמו שאמרו חז"ל (אוצר המדרשים, עמ' רי"א) במעשה דרבי יהושע בן לוי ששאלו המשיח אם ישראל מכירים בצערו וחולים עליו, עד כאן, וכדברי הזוהר (ח"ב דף נה ע"ב) בפירוש הפסוק כל צופיך נשאו קול וגו' (ישעיה נב ח) א והוא מאמר ויהיו פירוש יהיו בווי, שהוא הצער למשפחותם בשביל שלה, והוא אומרו לשלה וגו', ובזה יהיו משפחת השלני, פירוש דור שבן דוד בא, ויקראו על שמו דורו של משיח.

הגאולה תלוי בעבודת המאהבה דוקא

דברים (י"ט, ח) ואם ירחיב ה' וגו' כתב רבינו ז"ל, ורבותינו ז"ל העירו שהגאולה העתידה תלויה בעבודת ה' מאהבה דוקא (עיין בזוה"ק ברעיא מהימנא דף רע"ח ע"ב).

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

בזכות מצות הצדקה נזכה לביאת הגואל

במדבר (ט"ו ז') כתב רבינו וז"ל, כי באמצעות מעשה בני אדם, ובפרט במצות הצדקה, דכתיב (ישעיה נד יג) בצדקה תכונני וגמר אומר מאחיך האביון, פירוש מסיבת אחיך האביון הידוע, שיעריך אדם בדעתו שהמעשה הוא לתכלית דבר זה של משיח ה' שמו חיים, עכ"ל, וכבר נודע שפה רמז רבינו שהיה בו נשמת משיח ועיין בספר אמרי פנחס מקוריץ ח"ב (עמ' נ"ט אות ט"ו) שכתב דהאור החיים היה נשמת משיח וע"ע בספר אמרות צדיקים אות קכ"ו ע"ע.

 (צילום: אביר הסולטן / Flash90)
מתפללים בדרך לציון 'האור החיים' הקדוש (צילום: יונתן זינדל / Flash90)
הגדלה

ובמה שביאר עפי"ז בשו"ת עטרת פז ח"א (אהע"ז חו"מ) בהקדמה (עמ' ע"ו) דלכן סבל רבינו הרבה יסורים כמש"כ רבינו בהקדמת ספר אור החיים ובספר בית אהרון מקרלין בדברי תורה לכ"ב תמוז שכתב וז"ל ולפיכך גם הצדיק השלם בעל אור החיים אמר ששמו חיים שר"ת ח'יים ח'זקיה י'נון מ'שיח או מ'נחם וע"ע בספר ים החכמה (תשס"ז) עמ' תס"ז מש"כ בזה, וע"ע בסיפור הנורא עם אותו סופר שהשמיט מילים אלו דמשיח ה' שמו חיים בספר סיפורי חסידים להגרש"י זוין פרשת ראה וע"ע למו"ר הגרי"ח סופר שליט"א בספרו הדר יעקב ח"א סימן א' מש"כ בזה.

הערה בדברי רבינו זצוק"ל

בפרשת ראה (פרק כד' פסוק י"ז) כתב רבינו וז"ל, ותמצא שציווי גדולי ישראל לכוון בתפילתינו כשאנו אומרים לישועתך קוינו לבקש רחמים על משיח בן אפרים שלא יהיה נהרג במלחמה, עכ"ל. ומו"ר הגאון ר' יעקב חיים סופר שליט"א בספרו מנוחת שלום ח"י (סימן ס'), העיר על דברי האוה"ח הקדוש מספר נגיד ומצוה (דף ס"ב) ששם מבואר דצריך לכוין כונה זו באומרו את כסא דוד עבדך, וסיים שם וע"ע בשעה"כ (דף ל"ז ריש ע"א).

ובספר פרי עץ חיים (דף נ"ח ע"ג), ועתה מצאתי בספר החיים הנקרא סגולות ישראל מערכת י' אות נ"ו שכתב בהגה"ה וז"ל, והנה מקום אתי פה לציין דבר אחד מה שראיתי בסה"ק אור החיים פרשת בלק על הפסוק דרך כוכב מיעקב שכתב וז"ל, ותמצא שציוו גדולי ישראל לכוון בתפילתנו כשאנו אומרים לישועתך קוינו לבקש רחמים על משיח בן אפרים שלא יהיה נהרג במלחמה עכ"ל. והדבר פלא כי בסידור האריז"ל כתוב לכוין כונה זו בברכה שקודם לזה אצל וכסא דוד, ע"ש, וצ"ע. וזה כהערתו של הרב שליט"א, וע"ע בשו"ת ויצבור יוסף בר ח"א בקונטרס שורש החיים (עמ' קס"א).