אאא

אחרי שמליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת החוק ולפיה זכאות לקצבה לחיילים שנפגעו תהיה רק אם הפגיעה קשורה באופן ישיר לשירות, ועדת הרווחה והעבודה של הכנסת תדון בכך ותכין את ההצעה להצבעה סופית.

על פי ההצעה, הזכאויות הניתנות מותנות לפי חוק הנכים ולפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה, בכך שהחבלה, המחלה או החמרת המחלה, שגרמו לנכות או למות החייל קשורות לשירות.לגבי חייל בשירות חובה או בשירות מילואים פעיל, הקשר לעניין חבלה יהיה אם נגרמה בתקופת השירות ועקב השירות ולעניין מחלה או החמרתה שנגרמו בתקופת השירות או עקב השירות - רק אם תנאי השירות שגרמו לכך הם יחודיים לשירות ואין להם מקבילה בחיים האזרחיים הנפוצים.

בנוסף, חבלה בעת חופשה של חייל בשירות חובה לא תוכר בכל מקרה שנגרמה עקב פזיזות. לגבי חיילים בשירות קבע תוכר רק חבלה, וגם זאת רק בתנאי שנגרמה בתקופת השירות ועקב השירות וכתוצאה מתנאי השירות היחודיים לשירות הצבאי.

חיילים שנכותם או פטירתם הייתה בעת השירות אך לא התקיימו לגביהם התנאים כאמור, תחול לגביהם זכאות לקצבה, או לקצבת תלויים, לפי העניין, מהמוסד לביטוח לאומי, בהתאם לזכאות של נפגעי עבודה.

התניית הזכאויות כאמור תחול רק לגבי תביעות עתידיות. בנוסף, מוצע להרחיב עד דרגת נכות של 29% את אפשרות הבחירה של נכה צה"ל במענק חד פעמי במקום תגמול חודשי וכל תגמול אחר או טיפול רפואי שיש זכות לו לפי חוק הנכים, ולאפשר מתן הטבות לבני משפחות חיילים שנספו רק בהתאם לאמור בחוק.

בדברי ההסבר להצעה נכתב כי "הקריטריונים לזכאות הורחבו לבלי היכר: בתודעה הציבורית, חלל או נכה צה"ל הוא מי שנפגע עקב הנסיבות והתנאים המיוחדים של השירות הצבאי - בפעילות מבצעית, באימונים, או בנסיבות אחרות הנובעות מייחודיותו של השירות".

"אך בפועל, החלק הארי של חללי ונכי צה"ל המוכרים היום זוכים לכך בשל נסיבות, שאין להן דבר עם מיוחדות השירות. בכך נפגע הבסיס הערכי שעליו מושתתים החוקים השונים, וכן נפגעת יכולתה של מערכת השיקום לטפל בנפגעים שלמענם הוקמה, בשל עומס תקציבי וביורוקרטי בלתי נסבל", נכתב עוד.

חבר הכנסת עופר שלח אמר כי "המצב הזה סותם את עורקיו של אגף השיקום. הנימוק של החוק הזה הוא ערכי ומהותי ולא תקציבי. המטרה היא לא לחסוך בתקציב הביטחון אלא למען הערך".