אאא

מיוחד: הרב יוסף חיים אוהב ציון, מבכירי מגידי השיעור בירושלים, מסכם את הלכות האבל הנהוגים בתשעת הימים, עד לאחר ט' באב.

כל ההלכות שכתבנו הם רק לשנה זו שאין נוהג שבוע שחל בו, ויה"ר שנזכה במהרה בימינו לבניין בית מקדשינו ותפארתינו אמן כן יהי רצון.

א. משא ומתן לא הכרחי לדעת מרן השולחן ערוך, הרמ"א והבן איש חי  - אסור.

ב. משא ומתן הכרחי, היינו דבר האבד, מותר לכל הדעות. 

ג. קניית חפצים לחופה לדעת מרן השולחן ערוך והרמ"א אסור, ואם לא קיים מצות פריה ורביה מותר. ולדעת הבן איש חי אסור, ואם לא יוכל לקנות לקנות אח"כ באותו מחיר מותר.

ד. בנין של מצווה, כגון בית הכנסת, לכל הדעות מותר. 

ה. סתם בניה והרחבה אסור, ואם זה בקבלנות לדעת מרן השו"ע והרמ"א מותר. לדעת הבן איש חי אסור, רק אם יש סכנה או הכרחי לצורך ילדיו.

ו. אירוסין עם סעודה לכל הדעות אסור.

ז. אירוסין ללא סעודה, מה שקרוי בזמנינו ווארט, לדעת מרן השו"ע והרמ"א מותר, ולדעת הבן איש חי אסור. 

ח. נישואין עם סעודה או בלי סעודה להרמ"א והבן איש חי אסור, ולדעת מרן השו"ע יש מקילין - אם לא קיים פריה ורביה.

ט. 'סעודת תנאים', לדעת  מרן השו"ע והרמ"א מותר - רק עם מעט מיני מרקחת, והבן איש חי כתב שמנהגם לאסור. 

י. רחיצה בשנה זו שאין שבוע שחל בו במים חמים, לדעת מרן השו"ע מותר, ולהרמ"א והבן איש חי - מותר רק למצווה ורפואה,  כגון מקווה או יולדת. 

יא. רחיצה בשנה זו שאין שבוע שחל בו במים קרים, לדעת מרן השו"ע  והרמ"א מותר. ולדעת הבן איש חי מותר רק למצווה ורפואה. 

יב. רחיצת פניו ידיו ורגליו במים למרן והבא"ח מותר ולהרמ"א אסור אלא אם כן לצורך מצוה ורפואה. 

יג. רחיצת פניו ידיו ורגליו בצונן לכל הדעות מותר. 

יד. תספורת בשנה זו לדעת מרן השו"ע מותר, לדעת הרמ"א אסור. הבן איש חי התיר וכתב שיש מחמירין. 

טו. להסתרק בשנה זו לכל הדעות מותר. 

טז. לגזוז ציפורנים בשנה זו לכול הדעות מותר. 

יז. החיד"א התיר אכילת בשר בראש חודש עצמו וכן מרן הגר"ע יוסף ב'חזון עובדיה', ומיום ראשון ואילך רק בסעודת מצווה ולמי שהיה רגיל להשתתף בסעודה.

יח. כיבוס בגדים בשנה זו עד ט' באב, לכל הדעות מותר. 

יט. לבישת בגדים מכובסים בשנה זו לדעת מרן השולחן ערוך והבן איש חי מותר ולדעת הרמ"א אסור. 

כ. קניית מנעלים ובגדים חדשים לדעת מרן השו"ע והרמ"א יש להחמיר, וכתב הבן איש חי שהמנהג לאסור. 

כא. לבישת בגדים חדשים לדעת מרן השו"ע והרמ"א יש להחמיר, והמנהג לאסור. 

כב. תפירת בגד חדש לכל הדעות - יש להחמיר, ואם הבגד אינו חדש מותר. 

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

כג. ריקודים ומחולות של רשות לכל הדעות אסור. 

כד. גיהוץ בגדים לדעת מרן השולחן ערוך מותר, ולדעת הרמ"א והבן איש חי אסור. 

כה. שירה בפה בלבד מותר לכל הדעות. 

כו. תזמורת של רשות לכל הדעות אסור. 

כז. 'ברכת שהחיינו', טוב להיזהר שלא לברך, ובשבת לדעת מרן הגר"ע יוסף ב'חזון עובדיה' מותר, ולדעת רבינו האר"י אסור. 

כח. לשמוע שירים מטייפ לכל הדעות אסור ומפי השמועה נאמר, שמרן הגר"ע יוסף זצ"ל, התיר בערב שבת אחר חצות וצריך בירור. 

כט. שתיית יין במוצאי 'שבת חזון' לדעת מרן השולחן ערוך - מותר, ולדעת הרמ"א אסור אלא ייתן לתינוק לשתות.