אאא

בכנס נשים שהתקיים אמש (רביעי) תחת השם 'ויאשרוה' בבני ברק לחיזוק הנשים שבעליהן לא מתייצבים בלשכות הגיוס ואמהות לבנים שלא מתייצבים, כהוראתו של הגאון רבי שמואל אוירבך, הוקרנו דבריו של הגר"ש אוירבך שנאמרו במיוחד לכנס הנשים.

בדבריו, אמר הרב אוירבך: "אשריכם בנות ישראל. נשי ובנות ישראל, כה תאמר לבית יעקב אלו הנשים, אשרי חלקכם אשרי אתם שזכיתם, בזכות נשים צדקניות נגאלו אבותינו ממצרים זכירת יציאת מצרים שמזכירים פעמיים בכל יום סוד האמונה ויסוד התורה".

הגר"ש המשיך ואמר: "בית יעקב לכו ונלכה באור ה' אתן מקיימים את זה, אשריכן שנאספתם פה לבוא בשם ה' לכבוד שם שמים ולקדש שם שמים להתחזק באמונה הטהורה ולהתחזק 'בשם אלוקינו נדגול', 'אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם ה' אלוקינו נזכיר'.

"אשרי חלקכן שאתן עומדות על משמר היהדות להתרחק מאלו שעומדים עלינו האחים התועים שעומדים עלינו לכלותינו חס ושלום, אורך הגלות השכיח מהם את המעמד הנשגב את 'אתה בחרתנו מכל העמים' את 'אהבת אותנו ורצית בנו' כל זה נשכח מהם, והם אחים טועים שמתנכלים לשמן הזית לפח השמן הטהור, הטהור מכל טוהר".

"וכשמתרחקים מהם ולא הולכים להתייצב ומאמינים באמונה שלימה שעל ידי שלומדים תורה זה מקיים את כלל ישראל ולא דברים אחרים, בשם ה' אלוקינו נזכיר שזה התורה, אלא מתרחקים מהם ומהמונם שהרבה קלקולים יוצאים מזה מכל הפגישות שמה אשר בחורים יקרים מתלוננים ובוכים על זה, ואשרי חלקכם שאתם נושאים בעול", חיזקם הרב אוירבך.

בהמשך דבריו הוסיך כי "הקב"ה יאיר עיניהם שלא יצטרכו לפחדים כאלו שיבואו משטרה פה ומשטרה פה, אבל אתם מקיימים בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך, אהבת ה', ודברי תורה צריכים חיזוק, מה שמתאספים ביחד בלב אחד לאבינו שבשמים ודאי שזה מוסיף חיזוק גדול מאוד".

"אנחנו בתפילה להקב"ה שיחזק את כל אלה שלא.. כל כלי יוצר עלייך לא יצלח וכל לשון תקום למשפט תרשיעי, שנהיה מחוזקים ועל ידי שאנחנו מתחזקים כלל ישראל זה דבר אחד מתחזקים באמונה טהורה שזה העיקר לשמור על ייחודנו. וודאי שהגאולה מתקרבת, אנחנו בתקופת עקבתא דמשיחא, יותר נסיונות יותר 'הסתר הסתיר' אבל כנגד זה הקב"ה מרבה אורה זו תורה ומעט אורה דוחה הרבה מן החושך והרבה מן האור בודאי דוחה הרבה מן החושך", הוסיך הגר"ש.

הגר"ש המשיך ואמר כי "זכות גדולה בחלקכם לעמוד על המשמר ולחזק את הבנים שיתרחקו מהם ועל ידי כך יוכלו לקיים 'שבתי בבית ה' כל ימי חיי לחזות בנעם ה' ולבקר בהיכלו'. מה שיותר מתרחקים מהם זוכים בנועם ה' ושהתכלית של חיינו זה להישאר בבית המדרש.

"הקב"ה יחזק את כולכם בכל המובנים ובכל העניינים, זכות גדולה בחלקכם שיש לכם זכות גדולה שבזה תתקרב הגאולה השלימה במהרה בימינו".