אאא

"לכבוד ולתפארת" ראב"ד העדה החרדית הגר"מ שטרנבוך, קבל על כך שישנם ר"מים שאינם לובשים פראק, וקרא להם לעשות זאת. 

במהלך שיעורו השבועי הנמסר מידי שבוע בישיבתו -הישיבה הגדולה רמות, אמר הרב שטרנבוך: "אותם רמי"ם בישיבות שמתוך ענוותנותם מסרבים ללבוש בגדי שררה המיוחדים לרמי"ם, טוב היה אם יחזירו עטרה ליושנה

הגר"מ שטרנבוך דיבר במהלך שיעורו על כך  שבגדי הכהונה של הכהנים בבית המקדש היו מכובדים מאוד - 'לכבוד ולתפארת':  "הקב"ה הקפיד מאוד על הבגדים של הכהנים שיהיה 'לכבוד ולתפארת', וזאת כדי שהכהן לא יסיח דעתו לרגע אחד מכך שהוא עומד ומשרת לפני הקב"ה, וגם כדי להשרות פחד על כלל ישראל הבאים לבית המקדש, בשעה שיראו את גודל הכבוד והתפארת שלבושים הכהנים".

בדבריו המשיך הרב שטרנבוך, והעיר כי גם רבנים בישראל מחויבים ללבוש בגדים מיוחדים: "יש לעורר שגם מרביצי תורה ורמי"ם בישיבות מחויבים ללבוש בגדים מיוחדים ומכובדים הראוים להם לפי ערכם, וזאת כדי להזכיר לעצמם את מעמדם שאינם כהדיוטות - וחל עליהם חיוב מיוחד לנהוג כבני תורה המורמים מעם, וגם כדי שתלמידיהם ירגישו שהרמי"ם הם במעלה גדולה מהם, ועל ידי זה ישמרו על כבוד הרמי"ם ויצייתו לדבריהם".

"היום מצוי שאין נזהרים בזה, שיש רמי"ם שמתוך מידת ענוותנותם בורחים מהבגדים המכובדים ולובשים בגדים פשוטים כהדיוטות, אבל טוב היה אם יחזירו עטרה ליושנה שרב או מנהיג בישראל לובש בגדים מיוחדים, ועל כגון דא נאה להמליץ מה שאמרו חז"ל (סנהדרין פ"ג ע"ב) "בזמן שבגדיהם עליהם כהונתם עליהם". דברי הגר"מ.