אאא

חשיפה: אחד הנושאים המהותיים שעמד במרכזה של ישיבת מועצת גדולי התורה שנערכה לפני למעלה מחודש היה הדיון בסוגיית עצמאות החינוך החרדי ונסיונות ההתערבות של מפקחי המחוז החרדי בתכני החינוך במוסדות הלימוד של המגזר.

לאחר הישיבה שיגר מזכיר המועצת הרב מרדכי שטרן מכתב אל הח"כים של תנועת "אגודת ישראל", מכתב שפורסם לראשונה ב"כיכר השבת", בו דרש בשם האדמו"רים ליזום וחוקק חוק לפיו תוקם מועצה שתהיה אחראית באופן בלעדי על החינוך החרדי ללא שום התערבות מבחוץ.

בשבועות האחרונים פעל עו"ד אורי קידר מטעמו של סגן שר החינוך מאיר פרוש לנסח מסמך שיהיה מוסכם על שר החינוך נפתלי בנט ועל כלל הסיעות החרדיות בנוגע למועצה שאמורה לקום.

אמש (שני) הציג סגן השר פרוש בפני האדמו"רים את הטיוטה המלאה של נוסח הצעת החוק להקמת מועצה לחינוך חרדי כאשר האדמו"רים לא שללו את המשך המגעים לקידום החוק. פרוש ציין את נכונותו של השר נפתלי בנט לבוא לקראת המגזר החרדי ולפתור את הנושאים שהיו במשבר בין הצדדים.

המועצה תהיה בעצם גוף על, מעל המחוז החרדי שאמור להיות כפוף אליה, ובו יהיו חברים נציגי מועצות גדולי התורה ורשתות החינוך החרדיות כמו גם תלמודי התורה, הסמינרים ומוסדות הפטור והמוכר שאינו רשמי.

על פי הדיווח במרכז העניינים הדילמה כעת הינה האם החוק יובא כהצעת ממשלה שניתן לאשרה מייד או בדרך של הצעת חוק פרטית הזקוקה ל-3 שלבי הצבעה מה שייקח זמן רב יותר.

"כיכר השבת" חושף לראשונה את התוכנית המלאה על כל סעיפיה שהוצגה כ"טיוטה מאושרת" וקיבלה את אישור האדמו"רים חברי המועצת החסידית.

- הצעת חוק מועצה לחינוך חרדי -

1. הגדרות

"המועצה" - המועצה לחינוך חרדי לפי חוק זה

"השר" - שר החינוך

"מוסדות חינוך חרדי" - מוסדות חינוך המעניקים חינוך לתלמידים מן המגזר החרדי, בין היתר, במסגרת מוסד פטור, מוסד חינוך מוכר שאינו רשמי ומוסד חינוך תרבותי-ייחודי.

"מוסד פטור" - כמשמעו לפי חוק חינוך חובה תש"ט-1949.

"מוסד חינוך מוכר שאינו רשמי" - כמשמעו לפי חוק לימוד חובה, תש"ט-1949, וחוק חינוך ממלכתי, תשי"ג-1953.

"מוסד חינוך תרבותי ייחודי" - מוסד המוכר בהתאם להוראות חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים התשס"ח 2008.

2. המועצה לחינוך חרדי

מוקמת בזה מועצה לחינוך חרדי

3. מינוי חברי המועצה

א. המועצה תמנה 18 חברים מן המגזר החרדי, אשר ילדיהם התחנכו או מתחנכים במוסדות החינוך החרדי. חברי המועצה ימונו על ידי השר באישור הממשלה, כל אחד לתקופה של ארבע שנים.

ב. הרכב המועצה יהא כדלקמן: שני נציגי השר, נציג שר הדתות, שלושה נציגי שלושת מועצות גדולי וחכמי התורה, שלושה נציגי הרבנים הראשיים לישראל ונציגי ארגוני המוסדות הבאים: מוסדות הפטור, מרכז החינוך העצמאי, מרכז מעיין החינוך התורני, מוסדות החינוך המוכרים שאינם רשמיים לחינוך היסודי, מוסדות חינוך תרבותיים-ייחודיים, הסמינרים, מוסדות החינוך המיוחד, גני הילדים ונציג עובדי הוראה במוסדות החינוך החרדי.

ג. מבין חברי המועצה ימונו יו"ר מועצה, ממלא מקומו וסגן יו"ר המועצה, אשר ינהלו את המועצה ויחזיקו בתפקידיהם בסבב שווה בתוך תקופת כהונת המועצה.

ד. נתפנה מקומו של חבר המועצה תוך תקופת כהונתה של המועצה, יתמנה במקומו לתקופת כהונתה של אותה המועצה חבר אחר, בדרך שנקבעה למינוי של החבר שמקומו התפנה ולתקופת המינוי שנותרה.

4. ייצוגיות המועצה

השר יהיה אחראי כי מינוי נציגי המועצה יבוצע תוך שיקוף הזרמים השונים בחינוך החרדי בהתאם ליחסם המספרי במוסדות החינוך.

5. תפקידי וסמכויות המועצה

א. השר ומנכ"ל משרדו יוועצו במועצה בטרם ישתמשו בסמכות מן הסמכויות המסורות להם הנוגעות למוסדות החינוך החרדי, כולם או חלקם, לרבות ולא לכדי למעט בנושאים הבאים:

  1. מינוי מנהל מחוז חרדי, מינוי מנהלי אגפים רלוונטיים, מינוי חברי וועדת ערר וועדות שימוע, ומינויים של מפקחים ומנהלים למוסדות החינוך החרדי.
  2. 2תכנית הלימודים החלה על מוסדות החינוך החרדי.
  3. דרישות הכשרת עובדי הוראה.
  4. פרסום או שינוי נהלים החלים על מוסדות החינוך החרדי.
  5. קביעה או שינוי מודל התקצוב החל על מוסדות החינוך החרדי.
  6. נהלי רישוי והכרה במוסדות החינוך החרדי.
  7. נהלי רישום וקבלת תלמידים למוסדות החינוך החרדי.
  8. תהליכי ביקורות על מוסדות החינוך החרדי.

ב. במהלך שנת עבודתה הראשונה של המועצה, יובאו בפניה ולאישורה כל נהלי משרד החינוך החלים על מוסדות החינוך החרדי.

ג. נציג מועצה, אשר ייבחר על ידה בהתאם לקבוע בתקנון המועצה, רשאי לשבת ולהביע את עמדתו בהליכים משמעתיים, שימועים, ועדות ערר והליכים מעין שיפוטי, הנוגעים לניהול מוסדות החינוך החרדי, לרבות אך לא כדי למעט: ועדת ערר לפי חוק הפיקוח על בתי הספר, תשכ"ט-1969, ועדת ערר לפי חוק מוסדות חינוך תרבותיים-ייחודיים, התשס"ח-2008, ועדת ערר לעניין קבלת תלמידים וביצוע שימועים למנהלים ומוסדות.

ד. המועצה רשאית להעלות בפני מנכ"ל משרד החינוך בקשה לפסילת מינויו או המשכת שירותו של מפקח על מוסדות חינוך חרדי. החלטת מנכ"ל משרד החינוך בנושא תינתן תוך נימוק מפורט.

ה. המועצה מוסמכת לזמן לישיבותיה את שר החינוך, נציגו, או כל עובד במשרד החינוך למתן מענה לנושאים הנוגעים לתחומי עבודתה.

ו. המועצה רשאית לפרסם מעת לעת ניירות עמדה הנוגעים לתחומי עיסוקה.

6. סדרי העבודה

א. המועצה תקבע את סדרי עבודתה ודיוניה בתקנון שיפורסם ברשומות.

ב. חברי המועצה יכבדו במסגרת יישום סמכותיותיהם את היחודיות והשונות של הזרמים החינוכיים השונים הפועלים במסגרת החינוך החרדי.

ג. המועצה רשאית לפעול באמצעות ועדות מבין חבריה או בצירוף אנשים שאינם מבין חבריה, והיא תהיה רשאית לזמן בפניה כל גורם או לבקש את עמדתו.

ד. המועצה תיוועץ בהתאם לנושא הטיפול עם איגודים ופורומים רלוונטיים.

7. תקציב

משרד החינוך יקצה תקציב ייעודי לפעילות המועצה, אשר יאפשר לה ולחבריה כלים מנהליים ומקצועיים לביצוע עבודתם.

8. קבלת עובדים ותנאי עבודתם

מינוי עובדי המועצה יעשו בידי המועצה ואלו יהיו עובדי משרד החינוך לכל דבר ועניין. תנאי עבודתם ושכרם של עובדי המועצה יהיו זהים לאלה של עובדי המדינה.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

9. ביצוע ותקנות

שר החינוך רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצוע חוק זה.

כאמור, על הצעת החוק הזו אחראי סגן השר מאיר פרוש שקיבל לכך אור ירוק ממועצת גדולי התורה של אגודת ישראל.

נקודה מעניינת הינה האם ש"ס ו"דגל התורה" יהיו שותפים לניסוח של המסמך והאם יתמכו בהקמת המועצה החדשה.

גורמים טוענים כי ב"דגל התורה" יש מי שמתנגד למהלך ואף החל לפתח קשרים ישירים עם ראשי ומנהלי המחוז החרדי ואינו מעוניין בהקמת גוף שיהיה מעקף למחוז הקיים עימם כבר הגיעו לפשרות.

ל"כיכר השבת" נודע כי במהלך דבריו במועצת גדולי התורה הבהיר סגן השר מאיר פרוש כי מדובר בטיוטה ראשונית שהועברה לעיונם של האדמו"רים אולם ייתכנו שינויים מסוימים משום שיש לגבש זאת יחד עם הדרג הרוחני והפוליטי של ש"ס ודגל התורה וכן עם שר החינוך נפתלי בנט.