אאא

לשאלת רבים האם הגשמים שירדו ביממה האחרונה הם סימן קללה ח"ו: הנה בספר חזון עובדיה פסח [ע"מ רמ"ז]
כתב וזה לשונו: "אומרים תיקון הטל ביו"ט הראשון של פסח וטוב להשמיט הנוסח "לך לשלום גשם ובא בשלום טל" שהרבה פעמים אנו צריכים עדיין לגשמי ברכה" והביא כן משו"ת בית דוד סלוניקי סימן רס"ה וכ"כ רבינו אליעזר פאפו בספרו חסד לאלפים סימן קי"ד אות ד'".

וכפי שאמרו לי בשנה זו חסרו הרבה גשמים ולכן נראה שאין זה סימן קללה. עוד יש להוסיף מה שכתב בספר מדרש פנחס להאדמו"ר ר' פנחס מקוריץ זצ"ל באמרי בין פסח לעצרת אות רכ"א וז"ל הגשמים שהם מפסח ועד עצרת רפואה גדולה לכל התחלואים שאין כמוהו בכל הרפואות.

והיינו לעמוד וראשו מגולה קצת שירד הגשם עליו וגם לפתוח פיו שירדו לתוכו הגשמים.

ומעצרת ואילך יש מהם טובים לרפואה היינו כשיורדים בזמן שהארץ צריכה להם אז הם טובים לרפואה וזה לשון הזוה"ק פרשת מצורע [דף נ"ד ע"א] בתרגום ללה"ק "בזמן שהקב"ה מרבה להשפיע חסד בעולם צריך האדם ללכת בשוק" ומזה למד המדרש פנחס שכיון שהגשמים הללו הם חסדים - צריך אדם ללכת בשוק שיפלו עליו, ולכן ודאי גשמים אלו סימן ברכה הם.

ומצאתי בספר סגולות ישראל להגאון ר' שבתאי ליפשיץ במערכת ג' אות ל"ד שהביא דברי המדרש פנחס והוסיף בזה"ל: "ואפשר לומר שיותר מועיל סגולה זו בל"ג בעומר עפ"י דברי האר"י ז"ל שכשאומר בורא רפואות יכוין על ספירת הוד ויום ל"ג בעומר הוא "הוד שבהוד" ומסוגל לרפואה ".

וכמדומה לי שמצאתי כן בספר קדוש ובפרט הגשם ביום ל"ג בעומר הוא סימן ברכה כמו שמצאתי בגליון ספר שבלי הלקט סימן קצ"ט וז"ל פלג אלוקים מלא מים נוטריקון של פלג הוא פורים ל"ג היינו שכשיבא גשם בשניהם הוא סימן שובע עכ"ל.