אאא

הרב בן ציון קוק, ראש בית הוראה בירושלים ותלמידו של מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל, נמצא בימים אלה במסע חיזוק בארה"ב. לפני נסיעתו שיגר הרב המקובל דב קוק מכתב לבן דודו הרב בן ציון.

במכתבו הוא כתב: "לכבוד בן דודו יגאלנו ולציון יאמר איש ואיש וכו' וכ"ש למאן דאית ביה תרוייהו. נסיעה טובה, חזרה הכי טובה כמו שנאמר 'שלוחי מצווה אינן ניזוקין לא בהליכתן ולא בחזירתן', פירוש: כל השכר של המצווה האין סופי ישאר בעינו בלי שום 'הוצאות הדרך' של הפסד משהו, ולא יחול שום 'ברוטו' בתוך הנטו".

והוא מסיים: "כבודו יבקש ברכה מהמשגיח שליט"א - רבינו דן סגל, עלי, לרפואה שלמה תשובה שלמה. בן דודו ד. קוק".

במהלך מסעו, הגיע הרב בן ציון קוק למשגיח רבי דן סגל, וקיים את שליחותו - לבקש ברכה עבור המקובל הרב דב קוק. בפגישה, הוא סיפר לגר"ד סגל כי מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל התבטא פעם ואמר: "לר' דב יש כוחות מיוחדים", והוסיף כי יש חיזוק מיוחד ונדיר לרב המקובל מהמשגיח. הגר"ד סגל ענה בחיוך: "זה כנראה בגלל שר' דב למד אצלי תקופה בכולל".

כשביקש האורח את ברכת המשגיח למקובל הרב קוק לרפואה שלמה ותשובה שלמה, ענה לו המשגיח: "גם מרן הגראי"ל שטיינמן ביקש את ברכתי לתשובה שלמה, כי זה כל מעייניהם וחפציהם של צדיק לבקש תשובה שלמה".