אאא

הנה מספר טעמים נאמרו מדוע נקרא חדש חשון בשם מר חשון ונראה לפרטם בע"ה: 

א. כיון שהיה בו המבול שהוא רע ומר [לדעה אחת בג"מ ] לכן נקרא מר.

ב. בשם הרבי מרוז'ין וכן בשם המגיד מקזאניץ כתבו שנקרא כך ע"ש שעדיין מרחשין שפתותיהם של עם ישראל את תפילות הימים הנוראים.

ג. בהרבה ספרים כתבו שנקרא כן כיון שאין בו שום מועד.

ד. בספר מועד לכל חי להגר"ח פלאג'י כתב כיון שבו מתה רחל אימנו ומר זה ראשי תיבות מתה רחל.

ה. בספר נחלת שבעה כתב שמר הוא לשון אדנות וקביעות החדשים מתחלת מחשון אמנם שם דחה טעם זה.

ו. כיון שירבעם בן נבט בדה מליבו בחדש זה מועדים מליבו.

והנה הגר"ח פלאג'י בשו"ת לב חיים כתב שיש נמנעים מלהינשא בחדש זה כיון שנקרא מר וכ"כ השדי חמד.  אמנם בשו"ת בצל החכמה ח"ב סימן ס' העלה שאין שום מניעה מלהינשא בחדש זה ואדרבא בחדש עתיד להיבנות בית המקדש השלישי. וכן כתב הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף בספרו ילקוט יוסף שובע שמחות [ע"מ ע"ז ] שאין שום חשש בזה.