אאא

בימים אלו מציינים שנתיים ימים לטבח הנורא שביצעו מחבלים ארורים אשר טבחו בלי רחמים והרגו יהודים קדושים באמצע תפילת שחרית בעודם עטורים בטלית ותפילין, בבית הכנסת 'קהילת בני תורה' בשכונת הר נוף.

בגיליון 'דברי שיח' מובא כי כששמע מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי את הבשורה הנוראה בזמנו, נאנח ואמר כי "הנה גם זה מסימני הסתר פנים שבדור והוא מסימני דור שמשיח בא, ה' יצילנו. אבינו מלכנו נקום לעיננו נקמת דם עבדיך השפוך".

וכדי לעשות נחת רוח לנשמות הקדושים שנמצאים במקום מיוחד של אלו שזוכים לכך, מביאים בגליון מכתב נדיר שקיבלו ובו מתייחס מרן שר התורה לפיגוע הנורא שאירע, ובמעלת הנהרגים על קידוש השם וקדושת בית כנסת זה.

"את המכתב קיבלנו מאחד מתושבי בית הכנסת הר נוף, שהיה בשעת מעשה של הטבח והקב"ה חס עליו והוא זכה בעצמו להינצל, ולאחר מכן שאל את מרן כמה שאלות בנושא זה", מציינים בגיליון.

הנדון הראשון היה האם אלו הנהרגים בהפתעה, בלי שום איום על חייהם, ואין להם שום אפשרות להתנגד או לומר שאינם יהודים וכו' וכמו שהיה במקרה של בית הכנסת הנ"ל נחשב שמתו מות קדושים על קידוש השם, או שרק אם מת כי לא רצה להתנצר או להתנהג כגוי וכגון במקרה שיכל להינצל נחשב למת על קידוש השם?

מרן הגר"ח השיב כי "בודאי שנחשבים לקדושים שמתו על קידוש השם. הטעם - כי הרגו אותם אך ורק כי הם יהודים מזרע ישראל".

שאלה נוספת הייתה האם בית הכנסת שבו נהרגו הקדושים על ידי בני עוולה, יש בו קדושה יתירה, או מעלה מיוחדת להתפלל שם, כי סוף סוף נעשה כאן איזה מעשה של קידוש השם, או שדין בית הכנסת זה אינו שונה משאר מקומות?

מרן שר התורה הפליא בתשובתו, וענה כי "בוודאי שבית הכנסת שבו נתקדש שם השם בכל העולם כולו, שראו כיצד יהודים נהרגים על שמו יתברך, נחשב מעולה יותר, שבו 'נתגדל ונתקדש שמיה רבה' ובודאי יש בו מעלה מסוימת מצד זה יותר מבית כנסת אחר".