אאא

לקראת ימי החנוכה הנעלים, מתפרסמים היום (ו') ביתד נאמן מכתבים מיוחדים ממרנן גדולי ישראל שליט"א, קריאת קודש מיוחדת ממרנן ורבנן ראשי הישיבות שליט"א חברי נשיאות וחברי ועד הפועל של ועד הישיבות בא"י, ובראשם מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן , וקריאת קודש מיוחדת ממרן שר התורה הגר"ח קניבסקי, לחזק את ימי החנוכה הנעלים כימים של חיזוק בהתמדת התורה ולא חלילה שיהיו כימי רפיון והתרחקות מהתורה הקדושה.

במכתב המיוחד ממרנן ורבנן חברי נשיאות ועד הישיבות, נכתב: "לבני הישיבות והכוללים ד' עליהם יחיו, הן מודעת סגולת ימי החנוכה בהם זממו זדים לפרוץ פרצות בישראל להשכיחם תורתו הק' ולהעבירם מחוקיו, וברחמי השי"ת גברה יד בני חשמונאי ובמסירות נפשם כי רבה העמידו התורה".

"וידועים דברי השל"ה הק' שימי חנוכה ראויים ביותר להתמדת התורה יותר משאר הימים באשר עיקרן נתקן להודות ולהלל להשי"ת על ביטול זממם של היוונים לבטל תורה מישראל".

"ועל כן ראוי להתחזק ביתר שאת ועוז בעסק התורה ולהגביר חילים בעמלה ובשקידתה, וח"ו שיהיו ימים נעלים ומסוגלים אלו לרפיון והתרחקות מלימוד התורה הק'. ויפה עשו הישיבות הק' שהנהיגו תוספת חיזוק בסדרי הלימוד בימים אלו דייקא".

את מכתבם מסיימים מרנן ורבנן שליט"א בברכה נאמנה, "וזכות התורה תעמוד להיות לנו למגן ולמושיע, כדאי' בסוטה כ"א כי נר מצוה ותורה אור, מה אור מגין לעולם אף תורה מגינה לעולם".

בקריאת קודש מיוחדת המתפרסמת היום ממרן שר התורה הגר"ח קניבסקי, כתב מרן: "ימי חנוכה הוקבעו להלל והודאה וכל המשתמש באור תורה אור תורה מחייהו כדאמרי' שלהי כתובות לכן מן הראוי להתחזק מאד בימים אלו בלימוד התורה ובהתמדתה ועי"ז נזכה בימים מסוגלים אלו לקניני התורה ולחיים ארוכים".