אאא

לקראת ערב ראש חודש סיון, מחר - יום חמישי, בו ייערך יום תפילה מיוחד, בהוראת מועצות גדולי וחכמי התורה - כפי שנחשף לראשונה ב"כיכר השבת" - להצחת חינוך הילדים בדרך התורה, נערכה אמש (שלישי) אסיפת היערכות של ראשי צאנז, בה נמסר כי כהוראת קדשו של האדמו"ר מצאנז ייערכו מחר מעמדי תפילה ברוב עם, בכל קהילות צאנז בארץ ובעולם.

מעמד התפילה המרכזי יתקיים בקרית צאנז נתניה, בהיכל הגדול 'היכל רוזנברג', החל מהשעה 17:30 אחה"צ עד השעה 19:00. המעמד ייפתח בתפילת מנחה, יום כיפור קטן, אמירת תפילת השל"ה הקדוש, וכן יושמעו בו דברי חיזוק והתעוררות.

במהלך האסיפה הובאו דברי קודש מאת האדמו"ר מצאנז שנשא לפני קבוצת מחנכים, בהם דרש לאמור כי הפעולה הראשונית והעיקרית המוטלת על ההורים לעשות למען חינוך בניהם, היא ריבוי התפילות והתחנונים לפני הקב"ה על מנת שיאיר עיניהם בתורה וידריכם בדרך ישרה ושלא יימשכו ח"ו אחר זוהמת הרחוב.

בתוך דבריו הנוקבים אמר האדמו"ר: "מלאכת חינוך הבנים מעולם לא באה בניקל, אך ברור ומוסכם שבזמננו עולה הדבר בקושי רב בכפל כפליים, כשהגורם לזה הוא הפתיחות והפריצות והאופן הקל שבו אפשר להגיע לכל מיני זוהמא, ה' ירחם. על כגון דא שמעתי מאבי הק' כ"ק מרן אדמו"ר זי"ע שאמר בשם צדיקים על מאמרם ז"ל: 'בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגא', דבפשטות הכוונה שחוצפת האנשים תתגבר, אך המכוון בזה עוד, שבעקבתא דמשיחא תתגבר חוצפתו של היצר הרע עד מאד, ובעוד שבימים מקדם לא פרץ את הגבולות לגמרי, הרי בזמננו אינו שם מעצור למזימותיו והוא פורץ כל גבול, בכלים מכלים שונים, מיני טכנולוגיה למיניהם, בכל שום וחניכא דאית ליה, ה' ישמרנו, ובדור זה, המלחמה הינה מלחמה כבידה מנשוא, מלחמה לה' בעמלק מדור דור.

"ההורים צריכים להחדיר בליבם שהפעולה הראשונה והעיקרית שצריכים לעשות כדי לזכות לבנים הגונים יראי ה' שיהיו מלגיונו של מלך, היא ריבוי תפילה ותחנונים, שישפכו לבם כמים לפני אבינו שבשמים בבקשה שישגיח על בניהם בעינא פקיחא בכדי שישארו דבוקים בתורת ה', שיתעלו ביראת שמים ובמדות טובות ושלא תהיה לטומאת הרחוב שום שליטה עליהם. כי ללא שיעתיר האדם אל מול פני השי"ת בדמעות שליש, לא יועילו לו שום פעולה ושום מאמץ, שכן מבלי סייעתא דשמיא אין בכח האדם להשיג מאומה. לכן ראשית דבר צריך לשפוך שיח לפני הקב"ה ולבקש מאתו מתנת חנם, שיתן לו בנים הגונים יראי ה', לומדי תורה ותלמידי חכמים. וכמובן שאין די בתפילה פעם אחת, אלא יתפלל ויחזור ויתפלל, יבקש ויחזור ויבקש, וכאשר יעשה כן שוב ושוב, אזי יהיה בכוחו לפעול אצל השי"ת, כי הקב"ה הוא קל רחום וחנון.

"גם החכם מכל אדם שלמה המלך מאלפנו בינה: 'אל תאמר מה היה שהימים הראשונים היו טובים מאלה כי לא מחכמה שאלת על זה', שלא יאמר האדם שזאת לפנים בישראל, כשהבית היה בית ועד ליראי ה', האב היה תלמיד חכם, סב המשפחה היה יודע ספר וכן כל המשפחה היו לומדי תורה, אזי ממילא לא פסקה מדה זו מכל בני המשפחה וכולם נתעלו להיות תלמידי חכמים ויראי ה' כראוי, משא"כ בזמן הזה שבעוונותינו הרבים ירדו הדורות פלאים, אף אם יעשה האדם וישתדל בכל יכולתו שיוכל לרוות נחת דקדושה מצאצאיו מכל מקום לא יוכל לראות התוצאות כפי שהיה רצונו.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"על כך אמר שלמה המלך ע"ה שלא יחשוב האדם כן, שבזמננו אין שום מציאות לגדל בנים הגונים כמו בדורות הראשונים, 'כי לא מחכמה שאלת', שלא היית שואל ודורש בבקשה ובתפילה אל ה' שבניך ילכו בדרך ישרה, ודין גרמא שלא זכית לראות פירות בעמלך וכפי שהיה ברצונך".

בהמשך אמר שליט"א כי "בימים מקדם ידעה כל 'אידישע מאמע' שבשעת הדלקת הנרות בערב שבת קודש יש לה להוזיל כנחל דמעה בתחינה לפני השי"ת מעומק הלב, שתזכה לגדל בנים תלמידי חכמים, וכל אב ידע נאמנה שמוטל עליו לבכות בתפילת שמונה עשרה ולהתחנן לפני בורא עולם, עמוד נא על ימיני לסמכני שאוכל להמשיך זרע ברך ה'. והיתה תפילתם זו פועלת גדולות ונצורות בשמים ממעל, כי הקדוש ברוך הוא שומע תפילת כל פה, ועל ידי כן זכו לזרע ברך ה'.

"ברור הדבר שאנו חיים בדור עקבתא דמשיחא, אשר הנסיונות השוררים בדור הזה לא היו מעולם. כיום בעוה"ר אנו כמצב דור המבול, ועל כל צעד ושעל אנו זקוקים לשמירה גדולה מן השמים שלא ימעדו רגלינו לשאול תחתית, והדברים ידועים. מכל מקום מן ההכרח עמנו לידע כי לאידך גיסא זה לעומת זה נמצא בדורנו סייעתא דשמיא מרובה בעניני עבודת השי"ת אשר לא ראינו ולא שמענו מעולם, ודבר זה ניתן לראות בחוש מידי יום ביומו, שהרי גם בדור הזה ישנם ילדים רכים בשנים, בחורי חמד ואברכים יראי ה' אשר עוסקים בתורה בטהרה ובקדושה, והינם גדולים בתורה וגדולים בחכמה.

"וכאשר נשפוך לב כמים לפני אבינו שבשמים, בוודאי יתקבלו תפילותינו לרצון ונזכה לגדל דורות ישרים ומבורכים בדרך ישראל סבא, כשאיפתו האמיתית של כל אב ואם בישראל, והתפילות והדמעות הללו בוודאי לא ישובו ריקםויעשו רושם למעלה".