אאא

זו תקופה ארוכה שהיהדות החרדית משתוממת. עולם התורה בכלל, והספרדי בפרט. דעת תורה נעשקת מהיכל האמת הצרופה והשקר בועט ברגליו החסרות. הפרסום המעוות שועט כסוס השוטף במלחמה עד כי רבה הסכנה מאותם שאינם מודעים את אשר נעשה, שמא יפתה ליבם לנוכח הקנאות המדומה ויתלהבו לקול צחצוחי החרבות ושעטות זנבות הסוסים העשנים, העושים בזמירותיהם מעשי זמרי ומבקשים שכר כפנחס קנאה. אוי לנו שעלתה בימינו כך.

ושתיים רעות עשו השודדים הללו, הרחיקו שקריהם אל חוצה לארץ ובמקביל הפיצו בזדון ליבם בארץ בשם מרנן חכמי הספרדים זצוק"ל ושליט"א, דעות נכזבות אשר לא אמרום מעולם.

• • • 

הנה ידיעות מגיעות לאחרונה, מעבר לים, אודות פרסומים ומאמרים המופצים בחסות חוגים רשמיים, שבהם משולבים השמצות ופגיעות קשות נגד מרנן ורבנן שליט"א, חברי מועצות חכמי וגדולי התורה בארה"ק. (בעיקר בעיתון המודפס בחו"ל בשם "דער איד", שם שרבטו דברי בלע וחוצפה נגד  מועצת  חכמי התורה וכן נגד גדולי התורה וגדולי האדמור"ים - זצוק"ל ויבדלחט"א. מאחר והציטוטים הנה הינם שלא מכבודם של קוראינו הנכבדים, הנחו אותנו רבותינו שלא לצטטם מפני כבוד התורה).

הרקע לפרסומים פוגעים אלה, נעוץ בניסיונות להכין דעת קהל, במסגרת הכנות ארגוניות לקראת עצרת מחאה והפגנה, שמנסים חוגים מסויימים בארה"ב לארגן בעוד מספר ימים, לצורך שמירה – לפי דבריהם - על ציבור בני הישיבות משלטונות הגיוס. והכל תוך מסווה של 'דאגה' בייחוד לציבור הספרדי ה'תמים', כאילו אין הנהגה בירושלים. עפ"ל.

כידוע, לפני למעלה משנתיים, לאחר הבחירות לכנסת ניהלו נציגנו בכנסת בראשות השר יו"ר ש"ס, הרב אריה דרעי מו"מ מפרך ופגישות עבודה ארוכות רבות ומשותפות. בפגישות דרשו הנציגים להחזיר את הסמכות לשר הביטחון, לתת דיחויים מגיוס ללומדי תורה. בסיום המו"מ הנחוש, אכן נחתם הסכם קואליציוני שבו הליכוד התחייב שלא יכפו על תלמידי הישיבות והכוללים לשרת בצבא, כל עוד תורתם אומנותם. חד וברור.

כזכור, טרם חתימת ההסכם הקואליציוני, דנו בהרחבה במועצות חכמי וגדולי התורה אודות הסכם זה, ובהסכמת מרנן ורבנן שליט"א חתמו נציגי ש"ס ויהדות התורה על ההסכם הקואליציוני.

לאור ההסכם הקואליציוני ולאור פעילות שקדמה לכך שבמהלכה פעלו נציגי ש"ס ויהדות התורה בכנסת - בשיתוף עם מזכירי מועצות חכמי וגדולי התורה באיחוד מושלם ומתואם מול משרד הביטחון וגורמי הצבא המוסמכים, שבעקבותיה הובטחו תנאים והסדרים למועדים של התייצבות בני הישיבות בלשכות הגיוס, באופן המבטיח מקסימום של תנאים נאותים וסבירים להימצאותם של לומדי התורה בלשכות להתייצבות לצורך דיחוי, התקבלה ההוראה החד-משמעית של ההנהגה הרוחנית המכוונת את בני הישיבות, להישמע לדרישות להתייצבות למיון, רישום וקבלת דיחוי.

אכן בתקופה הזו של יותר משנתיים, אכן מופעלים מועדי ההתייצבות - בתיאום עם 'ועד הישיבות' – לשביעות רצון ראשי הישיבות שליט"א המשגיחים והמשפיעים הרוחניים שליט"א, תוך הפעלת שיטת רישום במינימום של זמן, ויצירת תנאים שמאפשרים ללומדי התורה שתורתם אומנותם, לסיים במהירות את הליך ההתייצבות. שיטה זו למותר לציין, היא בעצמה שיפור של ממש בכבודם, טהרתם ושמירתם של בני הישיבות, ואכמ"ל כידוע לכל מבין.

• • •

אין עוררין על עובדה מוצקה זו, שכל לומדי התורה שתורתם אומנותם אשר נענו והתייצבו במועד שנקבע להם תוך הצגת המסמכים הרלוונטיים הנדרשים להגיש בעת ההתייצבות, מקבלים מהצבא את אישור הדיחוי השנתי משירות כלשהו, ללא עיכוב וללא הפרעה, תוך דרישה להתייצבות שנתית מחודשת כפי שנהוג מקדמת דנא, ובעצם מאז קום המדינה.

הגורמים המוסמכים שעוסקים בנושא, מציינים כי קביעה זו, כמובן כוללת את כל לומדי התורה שתורתם אומנותם, ללא הבדל של חוג, קהילה ו/או עדה, ואין כל בדל של אמת באותן שמועות שגורמים אינטרסנטים מנסים להפיץ, על פיהן יש כביכול מידה של איפה ואיפה ח"ו, בקבלת טופסי דחיית שירות, בין בני קהילה אחת לבני עדה אחרת.

ובהקשר זה יש לדחות את המנסים לטעון כאילו בני הישיבות הספרדיות מופלים לרעה, שכן האמת תציב דרכה וכל הרוצה יבדוק שכל בחור המתנהג כפי ההוראות ומגיש את הטפסים בעתם ובזמנם, לא יאונה לו כל אוון. ואומנם בהתייחס לכך, מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן שליט"א השמיע את חששו בראשית המערכה באוזני ראשי הישיבות שליט"א, כי יש לשים לב שמא וייתכן ובמשפחות חלשות יהיה מי שימעד ויתבלבל בהחלטותיו, אולם כמובן הזעקה הופנתה כלפי אישי החינוך בדבר חיזוק ההשקפה והאושיות בישיבות פנימה ולא חלילה כדרך פעולה שונה, כזו או אחרת. והנוטל את הדברים מרשות לרשות ללא רשות, כמוהו כגנב פשוט.  

• • •

זה המקום להביע את הכאב הנורא, בדבר הנבלה אשר נעשתה ונעשית בשנתיים האחרונות כאשר בעלי ממון וזרוע משתמשים בשמם של מרנן ורבנן זצוק"ל ושליט"א, חכמי עולם התורה הספרדיים ומעוותים בשמם ומצטטים, כאילו אמרו דברי קנאות אשר לא שערום מעולם.

הנה הגדילו לפשוע כאשר לקחו תמונת מרן רשכבה"ג שר התורה וההוראה, מורנו הגר"ע יוסף וציטטו תחתיה את דעת תורתו באופן חלקי ומעוות ושקרי, כאילו דיבר דברי קנאות בדרכי פעולה המותאמים לדעתם הנלוזה כאשר לכל בני ביתו ותלמידיו ידועה ובהירה דעתו כשמש בצהריים, כי הנה אכן צערו היה רב ונורא על אודות גיוס בני הישיבות שעל כבודם מסר נפשו לחלות, אך מעולם לא הגה כי אלו יהיו דרכי הפעולה תוך עימות עם החוק והפסד העיקר עבור העצל. אדרבה, כידוע תדיר היה בעד הידברות, התנהלות בחכמה ובאחריות וזו הדרך אשר התווה לתלמידיו ועושי דברו לפעול כל העיתים.

גם לכבוש את המלכה עימנו בקודש הקודשים בקשו הללו ובחוצפתם לא שתו לחותמו של כהן גדול שכולו אמת, והעזו להפיץ בשמו מתווה שקרי וקנאי תוך הפצת תמונתו וחלקיקי משפטים, ציטוטים חסרים. כיצד לא יבושו להתנהג כשודדים בלילה ולגנוב מילתו של מרן ראש הישיבה, חכם שלום כהן שליט"א ולהתהדר בשמו תוך צירוף עטרת תפארת מתלמידיו ראשי הישיבות, באופן שייראה אמין לצעירי הצאן התמימים הרואים ותוהים הנה כה אמר רבנו וזו דעתו חלילה. כי את דבריו הברורים הריהו מורה בבירור ובבהירות בעצמו לשלוחיו, כפי אשר הם אמונים לעשות ופועלים בדיוק רב. והחי אינו יכול להכחיש את החי, כידוע.

האם לשקרים הללו תקראו קנאת ה' צבאות?

• • •

בד בבד יוזכר כי אין זה סוד, הוסיפו אותם גורמים, שמתקופת חודש אב תשע"ב, כאשר בוטל "חוק טל" וכל הליכי ההתייצבות של לומדי התורה נדחו, ובמקביל לכך בעקבות הקמת ממשלת לפיד בשנת תשע"ג וההכנות של ממשלה זו לחקיקת חוק גיוס פוגע ומתריס כתחליף לחוק טל - החוק שכאמור בוטל בהוראת בג"צ, רשויות הצבא לא הקפידו על הצורך במתן אישורי יציאה לחו"ל, ועקב כך מספר גדול של לומדי תורה, שהו בחו"ל תקופות ממושכות, ובעקבות זאת איבדו את מעמדם כבני ישיבות מול שלטונות הגיוס.

בנוסף לכך, העובדה שבשנים תשע"ב – תשע"ה היו דרישות שונות על אופי ההתייצבות בלשכות הגיוס, ובעקבות כך היו רבים שלא הקפידו ולא נשמעו לפניות הרשויות להסדיר את מעמדם ומשום כך הללו לא התייצבו, וזה גרם לכך שמאות איבדו את מעמדם כבני ישיבות.

כפי שנמסר, צוות מיוחד ומוגבר של 'ועד הישיבות' שנעזר בחברי כנסת של ש"ס ובלשכה לפניות הציבור של תנועת ש"ס, פועל ללא ליאות להסדרה מחודשת של מעמדם של אותם מאות לומדי תורה מול שלטונות הגיוס, ע"מ שישובו ויקבלו את טופס הדיחוי משירות צבאי.

בסיס העבודה של צוות מיוחד זה, בנוי על המסורת שלפיה מתנהל ועד הישיבות מאז שנת תש"ח כאשר הושג ההסדר בימי קום המדינה, עוד בימי חייו חיותו של מרן ראש הישיבה הגר"ע עטייה ומרנן תלמידיו זצוק"ל ושליט"א שכל תלמיד שתורתו אומנותו, מקבל דיחוי משירות צבאי, כאשר לכך נדרש מהתלמיד שמבקש משלטונות הגיוס דיחוי, להתייצב ולהוכיח את היותו בן ישיבה.

הסדר מסורתי זה שהונהג ופעל לאורך עשרות שנים, התנהל ע"י ועד הישיבות ואף פעל לפי הנחיות הועד הפועל שלו שהיה מורכב מראשי ישיבות, ובנשיאות מרנן ורבנן חכמי וגדולי התורה והחסידות זצוק"ל ולהבחל"ח שליט"א.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

באסיפת ראשי ישיבות שהתקיימה לפני החג, הופיעו בפניהם אותם גורמים המוסמכים שעוסקים בנידון, והם ציינו את העובדה שהם התריעו מבעוד מועד, שהנסיון להנהיג התנהלות חדשה שבו בן ישיבה יוכל לקבל טופס דיחוי מהצבא ללא שיתייצב בלשכת הגיוס, נדונה לכשלון, וכי הדבר עלול לגרום לאלפי תלמידים הסתבכות, עד כדי מעצר, כאשר ברור שהמעצר הוא על אי-קיום חוק, ולא מעצר בגין לימוד תורה.

ראשי הישיבות שהשתתפו באותה אסיפה קבלו על הנסיון שאנו עדים לו, מאת חוגים מסויימים הדורשים לשנות את ההסדר שהושג בעמל רב ובס"ד עם קום המדינה, כאשר מנסים לדרוש כיום דיחוי משירות צבאי עבור כל יהודי חרדי גם אם אינו בגדר של תורתו אומנותו, תוך הצגת דרישתם בכך שיש לאמץ דרישת המנהיגים הרוחניים בציבור החרדי שהם "בעלי דרגה עילאית יותר" וכביכול רק להם חשובה כל נפש בישראל, ועל כן לשיטתם יש להיאבק ולקבל דיחוי מהצבא לכל החרדים. לדברי ראשי הישיבות, זה נסיון מביש ונואל, שנידון לכשלון תוך כדי קריאת תיגר על ההנהגה הרוחנית שמכוונת את ההתנהלות של 'ועד הישיבות' והדרישות הקפדניות שלו, כדי לוודא שאת הדיחוי משירות צבאי, יכולים לקבל אלה אשר תורתם אומנותם, כפי שנהוג כ- 70 שנה.

למותר לציין, שדרכי הפעולה המוצעים מצידם מסוכנים והסכנה אשר בכנפיה מובנת ופשוטה. יתרה על כך כי הנה דרכנו היא הדרך הסלולה מימים ימימה, מתוך אחריות ודעת תורה המצויה בנבכי העניין לפני ולפנים מכל היבטיו וצדדיו וכך הותוותה הדרך, שתמקסם את התועלת לעולם התורה כולו.

עוד הוסיפו ראשי הישיבות כי הפצת השקר, שכביכול 'ועד הישיבות' מוסר לשלטונות את שמותיהם של הצעירים שאינם לומדי תורה, כדי לקבל כסף עבור אלה שכן לומדים, מוכיח על בורות של מפיצי השקרים. ידוע לכל, שכל אזרח מיום לידתו רשום בפנקס האוכלוסין, וכל אלה שמגיעים לגיל 18 נדרשים ונקראים להתייצב. ועל כן, לומדי התורה שמתייצבים עם האישור מראשי הישיבה בה הם לומדים, מקבלים דיחוי, ואלה אשר אינם תלמידים דינם ככל אזרח.