אאא

דף ח

א.  ביאור קרא ואצוה את שופטיכם 1. ואצוה, זירוז על מקל ורצועה, שיטיל הדיין אימה לש"ש. 2. שמוע בין אחיכם, שלא לשמוע דברי בעל דין אחד בלא חבירו, ואיסור להטעים הדברים לדיין. 3. ושפטתם צדק, לברר את הדין ואח"כ לחתכו. 4. בין איש ובין אחיו, בית ועליה. 5. ובין גרו, אפילו בין תנור לכירים. 6. לא תכירו פנים, שלא להכיר אוהב ולא להתנכר לשונא. 7. כקטן כגדול תשמעון, שיהא חביב עליו דין פרוטה כדין מאה, להקדימו. 8. לא תגורו מפני איש, שלא תכניס דבריך. 9. כי המשפט לאלקים, שממון שניטל שלא כדין ה' נצרך להחזירו. 10. והדבר אשר יקשה, פליגי האם משה נענש על כך בפרשת נחלות, או שאמר שילך וילמד. 11. נאמר ואצוה אתכם וכן ואצוה את שופטיכם, לומר שתהא על הציבור אימת הדיין, ושהדיין יסבול את הצבור.

ב.  מהו זימון בשלשה 1. ברכת הזימון, ודחי דאמרינן זימון וברכת הזימון. 2. שהזמנה לדין צריכה להיות בשם שלשת הדיינים, אם אינו ביומא דדינא.

ג.   מוציא שם רע, לר"מ בשלשה ולחכמים בכ"ג משום שיש בו דיני נפשות. ומחלוקתם 1. רבנן חוששין ללעז שישמעו מכך ויבאו עדים שזינתה ויצטרכו כ"ג. 2. רבנן חוששין לכבודן של ראשונים, ואיירי שהתקבצו כ"ג לדיני נפשות ואיבדור ובקש שידונו לכה"פ דיני ממונות. 3. במחלוקת האם צריכים להתרות שמחוייב מיתה סתם, או צריכים להודיע איזו מיתה. 4. באשה חבירה, והמחלוקת האם ת"ח צריך התראה. 5. שהתרו רק על מלקות ולא על מיתה, ופליגי מלקות בכמה. 6. שנמצא אחד מהעדים פסול, ופליגי האם מצטרפין לעדות בכך שראו יחד או דווקא אם התרו. 7. שהתרו אחרים ולא העדים. 8. הוכחשו העדים בבדיקות ולא בחקירות.

שאלות לחזרה ושינון

א. ביאור פסוקי ואצוה את שופטיכם, אילו דינים נלמדים מזה (11)

ב. זימון בשלשה, מאי קאמר (2)

ג. מחלוקת ר"מ וחכמים בכמה דיינים יש לדון מוציא שם רע, ובמאי פליגי (8)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com