אאא

דף ט

א.  האופן לחכמים דמוציא שם רע בשלשה כשתבעו ממון 1. תבע ממון תחילה בשלשה, דליכא זילותא דראשונים. 2. כשהוזמו עדי הבעל שאמרו שזינתה, דאיכא רק תביעת ממון.

ב.  דיני צירוף לעדות וצירוף עונשין, והקמ"ל 1. במוציא שם רע, שהבעל הביא עדים שזינתה, האב הביא עדים והזימם והבעל הביא עדים שהזימו את המזימים, הדין שעדי האב משלמים ממון לבעל ונהרגים משום שהזימו עדי מיתה. 2. בעדות על רביעה, אם היה באונס מצטרף הנרבע לעדות, ואם ברצון פליגי אי אינו מצטרף משום שהוא רשע או דפלגינן דיבורא. 3. פלוני בא על אשתי מצטרף להרגו ולא להרגה, וקמ"ל דאדם קרוב אצל אשתו. 4. פלוני בא על בתו המאורסת של פלוני והוזמו, משלמים ממון לאב ונהרגים על הבת. 5. פלוני רבע שורו של פלוני והוזמו, משלמים ממון לבעל השור ונהרגים בגלל הרובע. 6. פלוני רבע שורי מצטרף לעדות, וקמ"ל דלא אמרינן אדם קרוב אצל ממונו.

 

שאלות לחזרה ושינון

א. ביאור הברייתא לפי חכמים דמוציא שם רע בשלשה בתבעו ממון (2)

ב. דיני צירוף לגבי עדות ועונשין, ומאי קמ"ל (6)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com