אאא

דף יז

א.  מספר הדיינים בסנהדרין גדולה, לרבנן שבעים ואחד ולר"י שבעים. ודרשות הפסוקים לרבנן 1. והתיצבו שם עמך, ולר"י משום שכינה. 2. ונשאו אתך במשא העם, ולר"י דבעי שיהיו דומין למשה, ורבנן ילפי לה מסנהדרי קטנה שנאמר ונשאו אתך.

ב.  הפסוקים גבי אלדד ומידד 1. וישארו, פליגי אם נשארו בקלפי כמו בפדיון הלויים את הבכורים, או שנשתיירו במחנה מחמת ענוותם. 2. נבואתם היתה: משה מת ויהושע יכניס, השליו, גוג ומגוג. 3. לא פסקו מלהתנבאות, שנאמר מתנבאים. 4. אדוני משה כלאם, כיון שאמרו שימות, או דהוי כמו תלמיד המורה בפני רבו. 5. מי יתן כל עם ה' נביאים, למ"ד שאמרו משה מת לא סיימו לפניו מה אמרו. 6. כלאם, הטל עליהם צרכי צבור ויכלו מאליהם.

ג.   דיני סנהדרין 1. משכת הטיה לרעה ע"פ שנים, לר"י דסנהרין שבעים, או כשאחד אינו יודע דמוסיפין ועושין ב"ד שקול לכתחילה שאז לא שומעין כלל את דברי היחיד. 2. ראו כולם לחובה פוטרין אותו, כיון דלא חזו ליה זכותא אף בהלנת הדין. 3. מושיבין בעלי שבע מעלות: קומה, חכמה, מראה, זקנה, כשפים, יודעים בשבעים לשון, והיודעים לטהר שרץ מן התורה. 4. בעינן שיהיו שנים או שלשה היודעים לדבר בשבעים לשון ועוד אחד היודע רק לשמוע, וי"א דבעינן שלשה לדבר.

ד.   כינויי החכמים 1. הלמידין לפני חכמים, לוי מרבי. 2. הדנים לפני חכמים הם חמשה, שמעון בן עזאי שמעון בן זומא חנן המצרי חנניא בן חכינאי וי"א אף שמעון התימני. 3. רבותינו שבבבל, רב ושמואל. 4. רבותינו שבא"י, רבי אבא. 5. דייני גולה, קרנא. 6. דייני א"י, רבי אמי ורבי אסי. 7. דייני פומבדיתא ר"פ בר שמואל. 8. דייני נהרדעא, רב אדא בר מניומי. 9. סבי דסורא, רב הונא ורב חסדא. 10. סבי דפומבדיתא, רב יהודה ורב עינא. 11. חריפי דפומבדיתא, עיפה ואבימי. 12. אמוראי דפומבדיתא, רבה ורב יוסף. 13. אמוראי דנהרדעא, רב חמא. 14. נהרבלאי, רמי בר ברבי. 15. אמרי בי רב, רב המנונא. 16. אמרי במערבא, רבי ירמיה. 17. שלחו מתם רבי אלעזר. 18. מחכו עלה במערבא, רבי יוסי בר חנינא.

ה.  מה צריך להיות בעיר כדי שת"ח יוכל לגור בה 1. ב"ד. 2. קופה של צדקה. 3. ביכ"נ. 4. מרחץ. 5. בית הכסא. 6. רופא. 7. מקיז דם. 8. לבלר. 9. טבח. 10. מלמד תינוקות. 11. לר"ע אף מיני פירא.

ו.    כיצד יוצא שעיר שמתקיים בה דין יש מאה ועשרים איש 1. כ"ג דיינים. 2. שלש שורות של כ"ג. 3. עשרה בטלנים שבביהכ"נ. 4. שני סופרים. 5. שני חזנים שמשים. 6. שני בעלי דין. 7. שני עדים. 8. שני זוממין. 9. שני זוממי זוממין. 10. שני גובי צדקה. 11. שלשה מחלקי קופה של צדקה. 12. אדם נוסף למלאכות: רופא מקיז לבלר ומלמד.

ז.   כמה אנשים צריך שיהא בעיר כדי שתהא העיר ראויה לב"ד ומדוע 1. מאה ועשרים, כדלעיל. 2. לר' נחמיה מאתים ושלושים, כנגד שרי עשרות. 3. לרבי רע"ז, כדי שיוכלו להוסיף ולהשלים לשבעים דיינים. 4. י"א לרבי רע"ח, וכרבנן דסנהדרין גדולה היא של ע"א דיינים.

הדרן עלך פרק קמא דסנהדרין!

שאלות לחזרה ושינון

א. מחלוקת ר"י וחכמים כמה דיינים היו בסנהדרי גדולה, ודרשות הפסוקים (2)

ב. דרשות הפסוקים גבי אלדד ומידד (5)

ג. דיני סנהדרין, לגבי הפסיקה והמעלות שצריכות להיות בדיינים (4)

ד. כינויי החכמים שבגמרא, למי הכוונה (18)

ה. כיצד יוצא שיש בעיר שיש בה ב"ד מאה ועשרים איש (12)

ו. תנאי עיר כדי שתהא ראויה למגורי ת"ח (11)

ז. המחלוקת כמה אנשים צריך שיהיו בעיר כדי שתהא ראויה לב"ד, ומדוע (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com