אאא

דף כח

א.    פסולי עדות מצד קורבה 1. אחיו. 2. אחי אביו. 3. אחי אמו. 4. בעל אחותו. 5. בעל אחות אביו. 6. בעל אחות אמו. 7. בעל אמו. 8. חמיו. 9. גיסו, ובכל אלו הם ובניהם וחתניהם, ולרבי יוסי גיסו לבדו. 10. חורגו לבדו.

ב.    השיטות בפסולי קורבה 1. לרבי יוסי רק מי שראוי לירשו וקרוב לו באותה שעה. 2. לר"י מתה בתו ויש לו בנים ממנה, נחשב קרוב לחתנו, וכן ר"י פוסלו להיות דיין. 3. לר"י אוהבו פסול וזהו שושבינו, משום דמקרבא דעתו, ופליגי אי פסול רק ביום חתונתו או כל שבעת ימי המשתה. 4. שונאו שנאמר והוא לא אויב לו, ולכו"ע לשונא אסור לדון. 5. בעל כאשתו ואשה כבעלה, ילפינן מזה שאשת דודו אחי אביו נקראת דודתו. 6. נחלקו אי אחי האח פסול וזהו ששנינו בן בעל אמו, או דאחי האח כשר ואתי לאחיו מן האם. 7. אבי חתן ואבי כלה מעידין זה על זה. 8. אשתו ארוסה פליגי אי כשר לאפוקי מינה שהרי יורשה, או פסול משום דכבר איכא קירוב דעת.

ג.     הפסוקים בפסולי קרובים 1. לא יומתו אבות על בנים, ואין לומר דאתי לעונש ממש, אלא דאין להמית אבות בעדות בנים. והאבות הינו אחין, שמעינן מינה פסול אב ובנו אחי אביו ובן אחיו, וכ"ש אחין ממש. 2. בן אחי אביו, מדלא כתיב אבות על בן. 3. הא דפסלינן קרובים להעיד יחד לעלמא, להו"א מסברא דנמצא עד זומם נהרג משום שהעיד עם קרובו, ודחי דהזמה אתיא מעלמא, ולמסקנא מלשון ובנים. 4. פסול קרובי האם, ילפינן באם אינו ענין שנאמר פעמיים אבות. 5. פסלינן קרובים אף להעיד זכות, שנאמר יומתו תרי זימני. 6. פסלינן קרובים בדיני ממונות, שנאמר משפט אחד יהיה לכם.

ד.    לרב אחי אבי אביו פסול, וקשיא דהויא שלישי בראשון. ואמרינן 1. בניהן וחתניהן שבמשנה היינו חתן בנו, וקשיא ג"כ דנוספו בני בניהם הוו שמונה אבות שהן שלושים ושנים. 2. במשנה איירי בחתנו ממש, וכיון דאתי מעלמא נחשב כדור אחר, וקשיא א"כ הוי שלישי בשני ורב מכשיר בזה. 3. רב דאוסר שלישי בראשון יליף מקרא אבות על בנים ובנים, ור"א דפוסל אף שלישי בשני יליף מקרא על בנים דפסולא דאבות שייכא אף בבנים.

שאלות לחזרה ושינון

א. פסול העדות מצד קורבה (10)

ב. השיטות השונות בפסולים מצד קורבה (8)

ג. הפסוקים מנלן דקרובים פסולים לעדות (6)

ד. פסול אחי אבי אביו לרב, הקושיא דהוי שלישי בראשון, והיישובים (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com